Hướng dẫn Cách sài .schematic

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Hoang Raphael

THÀNH VIÊN
17/7/19
744
108
400
21
VietNam
dùng FAWE sẽ cải thiện tốc độ load schem nhưng cái phải trả giá là plugin đó bug đầy. còn muốn nhanh thì nâng phần cứng server nhất là CPU. thanks
 
  • Like
Reactions: hezoku

hezoku

THÀNH VIÊN
5/6/21
48
1
60
21
DirecLeak
dùng FAWE sẽ cải thiện tốc độ load schem nhưng cái phải trả giá là plugin đó bug đầy. còn muốn nhanh thì nâng phần cứng server nhất là CPU. thanks
t ch thử nữa nhưng khi bth thì nó lỗi như này nè:
[ERROR] The server has stopped responding!
[ERROR] Please report this to http://www.spigotmc.org/
[ERROR] Be sure to include ALL relevant console errors and Minecraft crash reports
[ERROR] Spigot version: git-Spigot-eb3d921-2b93d83 (MC: 1.12.2)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Spigot!):
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Server thread
[ERROR] PID: 28 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extent.clipboard.BlockArrayClipboard.setBlock(BlockArrayClipboard.java:145)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extent.clipboard.io.SchematicReader.read(SchematicReader.java:223)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.command.SchematicCommands.load(SchematicCommands.java:117)
[ERROR] sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[ERROR] sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
[ERROR] sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[ERROR] java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.parametric.ParametricCallable.call(ParametricCallable.java:228)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.SimpleDispatcher.call(SimpleDispatcher.java:125)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.SimpleDispatcher.call(SimpleDispatcher.java:125)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extension.platform.CommandManager.handleCommand(CommandManager.java:249)
[ERROR] sun.reflect.GeneratedMethodAccessor16.invoke(Unknown Source)
[ERROR] sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[ERROR] java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.MethodEventHandler.dispatch(MethodEventHandler.java:58)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventHandler.handleEvent(EventHandler.java:73)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:187)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:173)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.bukkit.WorldEditPlugin.onCommand(WorldEditPlugin.java:247)
[ERROR] com.sk89q.bukkit.util.DynamicPluginCommand.execute(DynamicPluginCommand.java:54)
[ERROR] org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:648)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1397)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1232)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
[ERROR] java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
[ERROR] java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Entire Thread Dump:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-000
[ERROR] PID: 2 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-001 Suspended
[ERROR] PID: 3 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-002 Suspended
[ERROR] PID: 4 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-003 Suspended
[ERROR] PID: 5 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-004 Suspended
[ERROR] PID: 6 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-005 Suspended
[ERROR] PID: 7 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-006 Suspended
[ERROR] PID: 8 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Diagnostic Compilation Thread-007 Suspended
[ERROR] PID: 9 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT-SamplerThread
[ERROR] PID: 10 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: IProfiler
[ERROR] PID: 11 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: VM Runtime State Listener
[ERROR] PID: 12 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Concurrent Mark Helper
[ERROR] PID: 13 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: GC Worker
[ERROR] PID: 14 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: GC Worker
[ERROR] PID: 15 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Attach API wait loop
[ERROR] PID: 18 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] openj9.internal.tools.attach.target.IPC.waitSemaphore(Native Method)
[ERROR] openj9.internal.tools.attach.target.CommonDirectory.waitSemaphore(CommonDirectory.java:259)
[ERROR] openj9.internal.tools.attach.target.WaitLoop.waitForNotification(WaitLoop.java:66)
[ERROR] openj9.internal.tools.attach.target.WaitLoop.run(WaitLoop.java:154)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Finalizer thread
[ERROR] PID: 23 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Snooper Timer
[ERROR] PID: 24 | Suspended: false | Native: true | State: WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:526)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:189)
[ERROR] java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:526)
[ERROR] java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: NonBlockingInputStreamThread
[ERROR] PID: 26 | Suspended: false | Native: true | State: WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Server Infinisleeper
[ERROR] PID: 29 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[ERROR] java.lang.Thread.sleep(Thread.java:953)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer$1.run(DedicatedServer.java:60)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Server thread
[ERROR] PID: 28 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] com.sk89q.worldedit.regions.CuboidRegion.getMinimumPoint(CuboidRegion.java:164)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extent.clipboard.io.SchematicReader.read(SchematicReader.java:223)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.command.SchematicCommands.load(SchematicCommands.java:117)
[ERROR] sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[ERROR] sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
[ERROR] sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[ERROR] java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.parametric.ParametricCallable.call(ParametricCallable.java:228)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.SimpleDispatcher.call(SimpleDispatcher.java:125)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.SimpleDispatcher.call(SimpleDispatcher.java:125)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extension.platform.CommandManager.handleCommand(CommandManager.java:249)
[ERROR] sun.reflect.GeneratedMethodAccessor16.invoke(Unknown Source)
[ERROR] sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[ERROR] java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.MethodEventHandler.dispatch(MethodEventHandler.java:58)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventHandler.handleEvent(EventHandler.java:73)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:187)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:173)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.bukkit.WorldEditPlugin.onCommand(WorldEditPlugin.java:247)
[ERROR] com.sk89q.bukkit.util.DynamicPluginCommand.execute(DynamicPluginCommand.java:54)
[ERROR] org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:648)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1397)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1232)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
[ERROR] java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
[ERROR] java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: DestroyJavaVM helper thread
[ERROR] PID: 30 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Thread-7
[ERROR] PID: 32 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.util.regex.Pattern$BnM.optimize(Pattern.java:5427)
[ERROR] java.util.regex.Pattern.compile(Pattern.java:1715)
[ERROR] java.util.regex.Pattern.<init>(Pattern.java:1352)
[ERROR] java.util.regex.Pattern.compile(Pattern.java:1028)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.getProperty(TerminalLineSettings.java:126)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.getProperty(TerminalLineSettings.java:112)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.UnixTerminal.getWidth(UnixTerminal.java:76)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.drawBuffer(ConsoleReader.java:879)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.drawBuffer(ConsoleReader.java:898)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.drawLine(ConsoleReader.java:608)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:40)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Server console handler
[ERROR] PID: 31 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
[ERROR] Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[ERROR] Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[ERROR] Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.io.FileInputStream.readBytes(Native Method)
[ERROR] java.io.FileInputStream.read(FileInputStream.java:255)
[ERROR] java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:246)
[ERROR] java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:137)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:246)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:2145)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:2349)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer$2.run(DedicatedServer.java:85)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Spigot Watchdog Thread
[ERROR] PID: 33 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] com.ibm.java.lang.management.internal.ThreadMXBeanImpl.dumpAllThreadsImpl(Native Method)
[ERROR] com.ibm.java.lang.management.internal.ThreadMXBeanImpl.dumpAllThreadsCommon(ThreadMXBeanImpl.java:666)
[ERROR] com.ibm.java.lang.management.internal.ThreadMXBeanImpl.dumpAllThreads(ThreadMXBeanImpl.java:649)
[ERROR] org.spigotmc.WatchdogThread.run(WatchdogThread.java:76)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Spigot Metrics Thread
[ERROR] PID: 34 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: ObjectCleanerThread
[ERROR] PID: 35 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:138)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:138)
[ERROR] io.netty.util.internal.ObjectCleaner$1.run(ObjectCleaner.java:54)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Netty Epoll Server IO #0
[ERROR] PID: 36 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Timer-0
[ERROR] PID: 37 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Abandoned connection cleanup thread
[ERROR] PID: 38 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:138)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:138)
[ERROR] com.mysql.jdbc.AbandonedConnectionCleanupThread.run(AbandonedConnectionCleanupThread.java:64)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Timer-1
[ERROR] PID: 39 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Query Listener #1
[ERROR] PID: 44 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)
[ERROR] Locked on:t57:ava.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[ERROR] Locked on:t57:ava.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.net.PlainDatagramSocketImpl.receive0(Native Method)
[ERROR] java.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)
[ERROR] java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.RemoteStatusListener.run(SourceFile:269)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: File IO Thread
[ERROR] PID: 45 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[ERROR] java.lang.Thread.sleep(Thread.java:953)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.FileIOThread.c(SourceFile:51)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.FileIOThread.run(SourceFile:30)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Netty Epoll Server IO #1
[ERROR] PID: 46 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Netty Epoll Server IO #2
[ERROR] PID: 47 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Netty Epoll Server IO #3
[ERROR] PID: 48 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Chunk I/O Executor Thread-1
[ERROR] PID: 53 | Suspended: false | Native: true | State: WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[ERROR] java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
[ERROR] java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
[ERROR] java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: process reaper
[ERROR] PID: 56 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[ERROR] java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
[ERROR] java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(SynchronousQueue.java:460)
[ERROR] java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(SynchronousQueue.java:362)
[ERROR] java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(SynchronousQueue.java:941)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1073)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[INFO] Startup script './start.sh' does not exist! Stopping server.
[INFO] Stopping server
[INFO] [WorldGuard] Disabling WorldGuard v6.2.2-SNAPSHOT;8eeab68
[INFO] [WorldGuard] Shutting down executor and waiting for any pending tasks...
[INFO] [WorldEdit] Disabling WorldEdit v6.1.9;caf0ad9
[INFO] Saving players
 

NekoMC

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
22/7/18
696
98
360
⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢
t ch thử nữa nhưng khi bth thì nó lỗi như này nè:
[ERROR] The server has stopped responding!
[ERROR] Please report this to http://www.spigotmc.org/
[ERROR] Be sure to include ALL relevant console errors and Minecraft crash reports
[ERROR] Spigot version: git-Spigot-eb3d921-2b93d83 (MC: 1.12.2)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Spigot!):
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Server thread
[ERROR] PID: 28 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extent.clipboard.BlockArrayClipboard.setBlock(BlockArrayClipboard.java:145)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extent.clipboard.io.SchematicReader.read(SchematicReader.java:223)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.command.SchematicCommands.load(SchematicCommands.java:117)
[ERROR] sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[ERROR] sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
[ERROR] sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[ERROR] java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.parametric.ParametricCallable.call(ParametricCallable.java:228)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.SimpleDispatcher.call(SimpleDispatcher.java:125)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.SimpleDispatcher.call(SimpleDispatcher.java:125)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extension.platform.CommandManager.handleCommand(CommandManager.java:249)
[ERROR] sun.reflect.GeneratedMethodAccessor16.invoke(Unknown Source)
[ERROR] sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[ERROR] java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.MethodEventHandler.dispatch(MethodEventHandler.java:58)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventHandler.handleEvent(EventHandler.java:73)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:187)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:173)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.bukkit.WorldEditPlugin.onCommand(WorldEditPlugin.java:247)
[ERROR] com.sk89q.bukkit.util.DynamicPluginCommand.execute(DynamicPluginCommand.java:54)
[ERROR] org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:648)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1397)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1232)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
[ERROR] java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
[ERROR] java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Entire Thread Dump:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-000
[ERROR] PID: 2 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-001 Suspended
[ERROR] PID: 3 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-002 Suspended
[ERROR] PID: 4 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-003 Suspended
[ERROR] PID: 5 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-004 Suspended
[ERROR] PID: 6 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-005 Suspended
[ERROR] PID: 7 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Compilation Thread-006 Suspended
[ERROR] PID: 8 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT Diagnostic Compilation Thread-007 Suspended
[ERROR] PID: 9 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: JIT-SamplerThread
[ERROR] PID: 10 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: IProfiler
[ERROR] PID: 11 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: VM Runtime State Listener
[ERROR] PID: 12 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Concurrent Mark Helper
[ERROR] PID: 13 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: GC Worker
[ERROR] PID: 14 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: GC Worker
[ERROR] PID: 15 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Attach API wait loop
[ERROR] PID: 18 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] openj9.internal.tools.attach.target.IPC.waitSemaphore(Native Method)
[ERROR] openj9.internal.tools.attach.target.CommonDirectory.waitSemaphore(CommonDirectory.java:259)
[ERROR] openj9.internal.tools.attach.target.WaitLoop.waitForNotification(WaitLoop.java:66)
[ERROR] openj9.internal.tools.attach.target.WaitLoop.run(WaitLoop.java:154)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Finalizer thread
[ERROR] PID: 23 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Snooper Timer
[ERROR] PID: 24 | Suspended: false | Native: true | State: WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:526)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:189)
[ERROR] java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:526)
[ERROR] java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: NonBlockingInputStreamThread
[ERROR] PID: 26 | Suspended: false | Native: true | State: WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Server Infinisleeper
[ERROR] PID: 29 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[ERROR] java.lang.Thread.sleep(Thread.java:953)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer$1.run(DedicatedServer.java:60)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Server thread
[ERROR] PID: 28 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] com.sk89q.worldedit.regions.CuboidRegion.getMinimumPoint(CuboidRegion.java:164)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extent.clipboard.io.SchematicReader.read(SchematicReader.java:223)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.command.SchematicCommands.load(SchematicCommands.java:117)
[ERROR] sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[ERROR] sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
[ERROR] sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[ERROR] java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.parametric.ParametricCallable.call(ParametricCallable.java:228)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.SimpleDispatcher.call(SimpleDispatcher.java:125)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.command.SimpleDispatcher.call(SimpleDispatcher.java:125)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.extension.platform.CommandManager.handleCommand(CommandManager.java:249)
[ERROR] sun.reflect.GeneratedMethodAccessor16.invoke(Unknown Source)
[ERROR] sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[ERROR] java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.MethodEventHandler.dispatch(MethodEventHandler.java:58)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventHandler.handleEvent(EventHandler.java:73)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:187)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:173)
[ERROR] com.sk89q.worldedit.bukkit.WorldEditPlugin.onCommand(WorldEditPlugin.java:247)
[ERROR] com.sk89q.bukkit.util.DynamicPluginCommand.execute(DynamicPluginCommand.java:54)
[ERROR] org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:648)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1397)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1232)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
[ERROR] java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
[ERROR] java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: DestroyJavaVM helper thread
[ERROR] PID: 30 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Thread-7
[ERROR] PID: 32 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.util.regex.Pattern$BnM.optimize(Pattern.java:5427)
[ERROR] java.util.regex.Pattern.compile(Pattern.java:1715)
[ERROR] java.util.regex.Pattern.<init>(Pattern.java:1352)
[ERROR] java.util.regex.Pattern.compile(Pattern.java:1028)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.getProperty(TerminalLineSettings.java:126)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.getProperty(TerminalLineSettings.java:112)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.UnixTerminal.getWidth(UnixTerminal.java:76)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.drawBuffer(ConsoleReader.java:879)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.drawBuffer(ConsoleReader.java:898)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.drawLine(ConsoleReader.java:608)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:40)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Server console handler
[ERROR] PID: 31 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
[ERROR] Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[ERROR] Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[ERROR] Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.io.FileInputStream.readBytes(Native Method)
[ERROR] java.io.FileInputStream.read(FileInputStream.java:255)
[ERROR] java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:246)
[ERROR] java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:137)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:246)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:2145)
[ERROR] org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:2349)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer$2.run(DedicatedServer.java:85)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Spigot Watchdog Thread
[ERROR] PID: 33 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] com.ibm.java.lang.management.internal.ThreadMXBeanImpl.dumpAllThreadsImpl(Native Method)
[ERROR] com.ibm.java.lang.management.internal.ThreadMXBeanImpl.dumpAllThreadsCommon(ThreadMXBeanImpl.java:666)
[ERROR] com.ibm.java.lang.management.internal.ThreadMXBeanImpl.dumpAllThreads(ThreadMXBeanImpl.java:649)
[ERROR] org.spigotmc.WatchdogThread.run(WatchdogThread.java:76)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Spigot Metrics Thread
[ERROR] PID: 34 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: ObjectCleanerThread
[ERROR] PID: 35 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:138)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:138)
[ERROR] io.netty.util.internal.ObjectCleaner$1.run(ObjectCleaner.java:54)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Netty Epoll Server IO #0
[ERROR] PID: 36 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Timer-0
[ERROR] PID: 37 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Abandoned connection cleanup thread
[ERROR] PID: 38 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:138)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:138)
[ERROR] com.mysql.jdbc.AbandonedConnectionCleanupThread.run(AbandonedConnectionCleanupThread.java:64)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Timer-1
[ERROR] PID: 39 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Object.wait(Native Method)
[ERROR] java.lang.Object.wait(Object.java:218)
[ERROR] java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)
[ERROR] java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Query Listener #1
[ERROR] PID: 44 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Thread is waiting on monitor(s):
[ERROR] Locked on:t57:ava.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)
[ERROR] Locked on:t57:ava.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[ERROR] Locked on:t57:ava.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.net.PlainDatagramSocketImpl.receive0(Native Method)
[ERROR] java.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)
[ERROR] java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.RemoteStatusListener.run(SourceFile:269)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: File IO Thread
[ERROR] PID: 45 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[ERROR] java.lang.Thread.sleep(Thread.java:953)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.FileIOThread.c(SourceFile:51)
[ERROR] net.minecraft.server.v1_12_R1.FileIOThread.run(SourceFile:30)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Netty Epoll Server IO #1
[ERROR] PID: 46 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Netty Epoll Server IO #2
[ERROR] PID: 47 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Netty Epoll Server IO #3
[ERROR] PID: 48 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[ERROR] Stack:
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait0(Native Method)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:114)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWait(EpollEventLoop.java:235)
[ERROR] io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:252)
[ERROR] io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: Chunk I/O Executor Thread-1
[ERROR] PID: 53 | Suspended: false | Native: true | State: WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[ERROR] java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
[ERROR] java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
[ERROR] java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[ERROR] Current Thread: process reaper
[ERROR] PID: 56 | Suspended: false | Native: true | State: TIMED_WAITING
[ERROR] Stack:
[ERROR] sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[ERROR] java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
[ERROR] java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(SynchronousQueue.java:460)
[ERROR] java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(SynchronousQueue.java:362)
[ERROR] java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(SynchronousQueue.java:941)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1073)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
[ERROR] java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
[ERROR] java.lang.Thread.run(Thread.java:823)
[ERROR] ------------------------------
[INFO] Startup script './start.sh' does not exist! Stopping server.
[INFO] Stopping server
[INFO] [WorldGuard] Disabling WorldGuard v6.2.2-SNAPSHOT;8eeab68
[INFO] [WorldGuard] Shutting down executor and waiting for any pending tasks...
[INFO] [WorldEdit] Disabling WorldEdit v6.1.9;caf0ad9
[INFO] Saving players
quá tải chứ cái cl gì
 

Hoang Raphael

THÀNH VIÊN
17/7/19
744
108
400
21
VietNam
như thg ở trên nói, server sida phần cứng không đủ để chạy bản thân nó chứ đừng nói tói chạy mấy cái plugin can thiệp vào world như WE hay FAWE.