Kênh Tổng
Help Users
Chú ý: Nếu gặp vấn đề, đừng chat ở đây mà hãy đăng bài trong forum để được hộ trợ !
  • <b></b> :
    Room has been pruned!
    Chú ý: Đừng hỏi trong chat, hãy đăng bài lên forum