Hướng dẫn Config PermissionEX bị lỗi :(

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Miyuki Saki

THÀNH VIÊN
3/8/19
174
2
110
Việt Nam
Như tiêu đề đây là config của em, em set rank cao hơn thừa hưởng quyền của member rồi mà tới khi ở rank king hay vip hoặc mấy rank thừa hưởng rank khác thì không xài được những chức năng thừa hưởng

groups:
Member:
options:
prefix: '&7[&2Member&7] &f'
default: true
permissions:
- essentials.afk.auto
- essentials.back.ondeath
- essentials.balancetop
- essentials.ignore
- essentials.kick.notify
- essentials.kit
- essentials.mail
- essentials.mail.send
- essentials.msg
- essentials.home
- essentials.sethome
- essentials.delhome
- essentials.tpa
- essentials.tpacancel
- essentials.tpaccept
- essentials.warp
- essentials.kits.[kitname]
- essentials.ban.notify
- essentials.mute.notify
- essentials.spawn
- towny.wild.*
Vip:
options:
prefix: '&7[&6Vip&7] &f'
inheritance:
- Member
permissions:
- essentials.enderchest
- essentials.hat
- essentials.repair
King:
options:
prefix: '&7[&bKing&7] &f'
inheritance:
- Vip
permissions:
- essentials.feed
- essentials.fly
- essentials.heal
- essentials.invsee
- essentials.me
- essentials.nick
- essentials.nick.color
- essentials.repair.all
- essentials.repair.armor
- essentials.repair.enchanted
- essentials.chat.color
Helper:
options:
prefix: '&7[&dHelper&7] &f'
inheritance:
- Member
permissions:
- essentials.joinfullserver
- essentials.kick
- essentials.mute
- essentials.silentjoin
- essentials.tp
- essentials.tp.others
Police:
options:
prefix: '&7[&aPolice&7] &f'
inheritance:
- Helper
permissions:
- essentials.ban
- essentials.ban.offline
- essentials.unban
- essentials.jails
- essentials.deljail
- essentials.mute.offline
- essentials.silentjoin.vanish
- essentials.silentquit
- essentials.tempban
- essentials.tempban.offline
- essentials.vanish
- essentials.vanish.see
Builder:
options:
prefix: '&7[&eBuilder&7] &f'
inheritance:
- g:essentials_builder
- Police
permissions:
- essentials.gamemode.creative
- essentials.gamemode.survival
- essentials.gamemode.adventure
- essentials.gamemode.spectator
- essentials.balancetop.exclude
- essentials.build
Trader:
options:
prefix: '&7[&eTrader&7] &f'
inheritance:
- Police
permissions:
- essentials.gamemode.creative
- essentials.gamemode.survival
- essentials.gamemode.adventure
- essentials.gamemode.spectator
- essentials.balancetop.exclude
Owner:
options:
rank: '1'
prefix: '&7[&4Owner&7] &f'
inheritance:
- Co-Owner
permissions:
- '*'