Plugins fix lỗi chữ bản điều khiển server

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

làm sao để fix lỗi k hiện dấu trên bản điều khiển server vậy mọi ngươi

  • không có

    Votes: 0 0.0%
  • không có

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0

Lmao

THÀNH VIÊN
18/6/18
220
37
180
15
Phụng châu
MCoin
870
Sửa FILE BAT

@echo off
title Server SKYWARS (LOBBY)
chcp 65001
java -Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx1G -jar spigot.jar
pause