Java Giftcode

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

tranvanhong

THÀNH VIÊN
14/12/23
30
1
40
23
dak lak
Đây là mã nguồn mở để code Giftcode
Mã:
import net.milkbowl.vault.economy.Economy;
import org.black_ixx.playerpoints.PlayerPoints;
import org.black_ixx.playerpoints.PlayerPointsAPI;
import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.Material;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandExecutor;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.event.EventHandler;
import org.bukkit.event.Listener;
import org.bukkit.event.inventory.InventoryClickEvent;
import org.bukkit.inventory.Inventory;
import org.bukkit.inventory.ItemStack;
import org.bukkit.plugin.RegisteredServiceProvider;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class GiftCodePlugin extends JavaPlugin implements CommandExecutor, Listener {

  private Map<Player, String> playerGiveCodeMap = new HashMap<>();
  private Economy economy;
  private PlayerPointsAPI playerPointsAPI;

  @Override
  public void onEnable() {
    getCommand("givecode").setExecutor(this);
    getServer().getPluginManager().registerEvents(this, this);

    // Thiết lập tích hợp kinh tế
    if (Bukkit.getPluginManager().getPlugin("Vault") != null) {
      setupEconomy();
    } else {
      getLogger().severe("Vault không được tìm thấy! Tích hợp kinh tế sẽ không hoạt động.");
    }

    // Thiết lập tích hợp PlayerPoints
    if (Bukkit.getPluginManager().isPluginEnabled("PlayerPoints")) {
      playerPointsAPI = Bukkit.getServicesManager().getRegistration(PlayerPoints.class).getProvider();
      getLogger().info("PlayerPoints tích hợp thành công.");
    } else {
      getLogger().severe("PlayerPoints không được tìm thấy! Hệ thống điểm sẽ không hoạt động.");
    }
  }

  private boolean setupEconomy() {
    RegisteredServiceProvider<Economy> rsp = getServer().getServicesManager().getRegistration(Economy.class);
    if (rsp != null) {
      economy = rsp.getProvider();
      getLogger().info("Tích hợp kinh tế thành công.");
      return true;
    } else {
      getLogger().severe("Không thể thiết lập tích hợp kinh tế. Vault không được hỗ trợ?");
      return false;
    }
  }

  @Override
  public boolean onCommand(CommandSender sender, Command command, String label, String[] args) {
    if (sender instanceof Player) {
      Player player = (Player) sender;
      playerGiveCodeMap.put(player, ""); // Khởi tạo hoặc xóa mã give code của người chơi
      openGiveCodeGUI(player);
    } else {
      sender.sendMessage("Lệnh này chỉ có thể được thực hiện bởi một người chơi.");
    }
    return true;
  }

  private void openGiveCodeGUI(Player player) {
    Inventory gui = getServer().createInventory(null, 9, "Nhập Mã Quà");

    // Thêm một mục vào GUI để nhập mã give code
    ItemStack giveCodeItem = new ItemStack(Material.NAME_TAG);
    gui.setItem(3, giveCodeItem);

    player.openInventory(gui);
  }

  @EventHandler
  public void onInventoryClick(InventoryClickEvent event) {
    if (event.getView().getTitle().equals("Nhập Mã Quà")) {
      event.setCancelled(true);

      Player player = (Player) event.getWhoClicked();
      ItemStack clickedItem = event.getCurrentItem();

      if (clickedItem != null && clickedItem.getType() == Material.NAME_TAG) {
        player.closeInventory();
        player.sendMessage("Vui lòng nhập mã give code vào chat.");
      }
    } else if (event.getView().getTitle().equals("Menu Quà Tặng")) {
      event.setCancelled(true);

      Player player = (Player) event.getWhoClicked();
      ItemStack clickedItem = event.getCurrentItem();

      if (clickedItem != null && clickedItem.getType() != Material.AIR) {
        handleGiftItem(player, clickedItem);
      }
    }
  }

  // Xử lý sự kiện chat của người chơi để nhập give code
  @EventHandler
  public void onPlayerChat(org.bukkit.event.player.AsyncPlayerChatEvent event) {
    Player player = event.getPlayer();
    String message = event.getMessage();

    if (playerGiveCodeMap.containsKey(player) && playerGiveCodeMap.get(player).isEmpty()) {
      playerGiveCodeMap.put(player, message);
      player.sendMessage("Mã give code được thiết lập thành: " + message);
      event.setCancelled(true); // Hủy sự kiện chat để tránh gửi tin nhắn đến máy chủ
      openGiftGUI(player);
    }
  }

  private void openGiftGUI(Player player) {
    String giveCode = playerGiveCodeMap.get(player);
    if ("diamon".equalsIgnoreCase(giveCode)) { // Thay đổi giá trị này thành mã give code thực tế của bạn
      Inventory giftGUI = getServer().createInventory(null, 9, "Menu Quà Tặng");

      // Thêm các ô trống để đặt quà tặng
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
        ItemStack emptySlot = new ItemStack(Material.AIR);
        giftGUI.setItem(i, emptySlot);
      }

      // Thêm các mục vào GUI cho các quà tặng khác nhau
      ItemStack goldItem = createGiftItem(Material.GOLD_INGOT, "Vàng", "Nhấp chuột phải để thêm 10k tiền");
      ItemStack diamondItem = createGiftItem(Material.DIAMOND, "Kim Cương", "Nhấp chuột phải để thêm 5 điểm");
      ItemStack xpBottleItem = createGiftItem(Material.EXPERIENCE_BOTTLE, "Lọ Kinh Nghiệm", "Nhấp chuột phải để thêm 10k XP");

      giftGUI.setItem(0, goldItem);
      giftGUI.setItem(4, diamondItem);
      giftGUI.setItem(8, xpBottleItem);

      player.openInventory(giftGUI);
    } else {
      player.sendMessage("Mã give code không hợp lệ. Vui lòng thử lại.");
    }
  }

  private ItemStack createGiftItem(Material material, String displayName, String lore) {
    ItemStack item = new ItemStack(material);
    ItemMeta meta = item.getItemMeta();
    meta.setDisplayName(displayName);
    meta.setLore(Collections.singletonList(lore));
    item.setItemMeta(meta);
    return item;
  }

  private void handleGiftItem(Player player, ItemStack giftItem) {
    String itemName = giftItem.getItemMeta().getDisplayName();

    switch (itemName) {
      case "Vàng":
        if (economy != null) {
          economy.depositPlayer(player, 10000);
          player.sendMessage("Bạn đã nhận được 10k tiền!");
        } else {
          player.sendMessage("Tích hợp kinh tế không khả dụng. Không thể thêm tiền.");
        }
        break;
      case "Kim Cương":
        if (playerPointsAPI != null) {
          playerPointsAPI.give(player.getUniqueId(), 5); // Thêm 5 điểm khi nhận được Kim Cương
          player.sendMessage("Bạn đã nhận được 5 điểm!");
        } else {
          player.sendMessage("Tích hợp PlayerPoints không khả dụng. Không thể thêm điểm.");
        }
        break;
      case "Lọ Kinh Nghiệm":
        player.giveExp(10000);
        player.sendMessage("Bạn đã nhận được 10k XP!");
        break;
      // Các case khác...
      default:
        break;
    }
  }
}
Mik tự code / đừng ném đá nhé
 

Q u a p o tt

THÀNH VIÊN
17/6/23
42
6
70
23
Hải Dương
MeleeShop.site
Đây là mã nguồn mở để code Giftcode
Mã:
import net.milkbowl.vault.economy.Economy;
import org.black_ixx.playerpoints.PlayerPoints;
import org.black_ixx.playerpoints.PlayerPointsAPI;
import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.Material;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandExecutor;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.event.EventHandler;
import org.bukkit.event.Listener;
import org.bukkit.event.inventory.InventoryClickEvent;
import org.bukkit.inventory.Inventory;
import org.bukkit.inventory.ItemStack;
import org.bukkit.plugin.RegisteredServiceProvider;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class GiftCodePlugin extends JavaPlugin implements CommandExecutor, Listener {

  private Map<Player, String> playerGiveCodeMap = new HashMap<>();
  private Economy economy;
  private PlayerPointsAPI playerPointsAPI;

  @Override
  public void onEnable() {
    getCommand("givecode").setExecutor(this);
    getServer().getPluginManager().registerEvents(this, this);

    // Thiết lập tích hợp kinh tế
    if (Bukkit.getPluginManager().getPlugin("Vault") != null) {
      setupEconomy();
    } else {
      getLogger().severe("Vault không được tìm thấy! Tích hợp kinh tế sẽ không hoạt động.");
    }

    // Thiết lập tích hợp PlayerPoints
    if (Bukkit.getPluginManager().isPluginEnabled("PlayerPoints")) {
      playerPointsAPI = Bukkit.getServicesManager().getRegistration(PlayerPoints.class).getProvider();
      getLogger().info("PlayerPoints tích hợp thành công.");
    } else {
      getLogger().severe("PlayerPoints không được tìm thấy! Hệ thống điểm sẽ không hoạt động.");
    }
  }

  private boolean setupEconomy() {
    RegisteredServiceProvider<Economy> rsp = getServer().getServicesManager().getRegistration(Economy.class);
    if (rsp != null) {
      economy = rsp.getProvider();
      getLogger().info("Tích hợp kinh tế thành công.");
      return true;
    } else {
      getLogger().severe("Không thể thiết lập tích hợp kinh tế. Vault không được hỗ trợ?");
      return false;
    }
  }

  @Override
  public boolean onCommand(CommandSender sender, Command command, String label, String[] args) {
    if (sender instanceof Player) {
      Player player = (Player) sender;
      playerGiveCodeMap.put(player, ""); // Khởi tạo hoặc xóa mã give code của người chơi
      openGiveCodeGUI(player);
    } else {
      sender.sendMessage("Lệnh này chỉ có thể được thực hiện bởi một người chơi.");
    }
    return true;
  }

  private void openGiveCodeGUI(Player player) {
    Inventory gui = getServer().createInventory(null, 9, "Nhập Mã Quà");

    // Thêm một mục vào GUI để nhập mã give code
    ItemStack giveCodeItem = new ItemStack(Material.NAME_TAG);
    gui.setItem(3, giveCodeItem);

    player.openInventory(gui);
  }

  @EventHandler
  public void onInventoryClick(InventoryClickEvent event) {
    if (event.getView().getTitle().equals("Nhập Mã Quà")) {
      event.setCancelled(true);

      Player player = (Player) event.getWhoClicked();
      ItemStack clickedItem = event.getCurrentItem();

      if (clickedItem != null && clickedItem.getType() == Material.NAME_TAG) {
        player.closeInventory();
        player.sendMessage("Vui lòng nhập mã give code vào chat.");
      }
    } else if (event.getView().getTitle().equals("Menu Quà Tặng")) {
      event.setCancelled(true);

      Player player = (Player) event.getWhoClicked();
      ItemStack clickedItem = event.getCurrentItem();

      if (clickedItem != null && clickedItem.getType() != Material.AIR) {
        handleGiftItem(player, clickedItem);
      }
    }
  }

  // Xử lý sự kiện chat của người chơi để nhập give code
  @EventHandler
  public void onPlayerChat(org.bukkit.event.player.AsyncPlayerChatEvent event) {
    Player player = event.getPlayer();
    String message = event.getMessage();

    if (playerGiveCodeMap.containsKey(player) && playerGiveCodeMap.get(player).isEmpty()) {
      playerGiveCodeMap.put(player, message);
      player.sendMessage("Mã give code được thiết lập thành: " + message);
      event.setCancelled(true); // Hủy sự kiện chat để tránh gửi tin nhắn đến máy chủ
      openGiftGUI(player);
    }
  }

  private void openGiftGUI(Player player) {
    String giveCode = playerGiveCodeMap.get(player);
    if ("diamon".equalsIgnoreCase(giveCode)) { // Thay đổi giá trị này thành mã give code thực tế của bạn
      Inventory giftGUI = getServer().createInventory(null, 9, "Menu Quà Tặng");

      // Thêm các ô trống để đặt quà tặng
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
        ItemStack emptySlot = new ItemStack(Material.AIR);
        giftGUI.setItem(i, emptySlot);
      }

      // Thêm các mục vào GUI cho các quà tặng khác nhau
      ItemStack goldItem = createGiftItem(Material.GOLD_INGOT, "Vàng", "Nhấp chuột phải để thêm 10k tiền");
      ItemStack diamondItem = createGiftItem(Material.DIAMOND, "Kim Cương", "Nhấp chuột phải để thêm 5 điểm");
      ItemStack xpBottleItem = createGiftItem(Material.EXPERIENCE_BOTTLE, "Lọ Kinh Nghiệm", "Nhấp chuột phải để thêm 10k XP");

      giftGUI.setItem(0, goldItem);
      giftGUI.setItem(4, diamondItem);
      giftGUI.setItem(8, xpBottleItem);

      player.openInventory(giftGUI);
    } else {
      player.sendMessage("Mã give code không hợp lệ. Vui lòng thử lại.");
    }
  }

  private ItemStack createGiftItem(Material material, String displayName, String lore) {
    ItemStack item = new ItemStack(material);
    ItemMeta meta = item.getItemMeta();
    meta.setDisplayName(displayName);
    meta.setLore(Collections.singletonList(lore));
    item.setItemMeta(meta);
    return item;
  }

  private void handleGiftItem(Player player, ItemStack giftItem) {
    String itemName = giftItem.getItemMeta().getDisplayName();

    switch (itemName) {
      case "Vàng":
        if (economy != null) {
          economy.depositPlayer(player, 10000);
          player.sendMessage("Bạn đã nhận được 10k tiền!");
        } else {
          player.sendMessage("Tích hợp kinh tế không khả dụng. Không thể thêm tiền.");
        }
        break;
      case "Kim Cương":
        if (playerPointsAPI != null) {
          playerPointsAPI.give(player.getUniqueId(), 5); // Thêm 5 điểm khi nhận được Kim Cương
          player.sendMessage("Bạn đã nhận được 5 điểm!");
        } else {
          player.sendMessage("Tích hợp PlayerPoints không khả dụng. Không thể thêm điểm.");
        }
        break;
      case "Lọ Kinh Nghiệm":
        player.giveExp(10000);
        player.sendMessage("Bạn đã nhận được 10k XP!");
        break;
      // Các case khác...
      default:
        break;
    }
  }
}
Mik tự code / đừng ném đá nhé
ChatGPT