Bukkit Lỗi code Plugins

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Trạng thái
Đã bị khoá.

NaKite

THÀNH VIÊN
26/9/20
60
5
70
18
SomeWhere
MCoin
692
[22:06:55 ERROR]: Could not load 'plugins\FistPlugin.jar' in folder 'plugins'
org.bukkit.plugin.InvalidPluginException: java.lang.UnsupportedClassVersionError
: org/tutorial/fistplugin/FistPlugin has been compiled by a more recent version
of the Java Runtime (class file version 58.0), this version of the Java Runtime
only recognizes class file versions up to 52.0
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.j
ava:133) ~[Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.
java:327) ~[Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager
.java:248) [Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.j
ava:305) [Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.ja
va:205) [Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.jav
a:545) [Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_261]
Caused by: java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/tutorial/fistplugin/FistP
lugin has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file
version 58.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file vers
ions up to 52.0
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) ~[?:1.8.0_261]
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_261]
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0
_261]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.
java:148) ~[Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.
java:100) ~[Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_261]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_261]
at java.lang.Class.forName0(Native Method) ~[?:1.8.0_261]
at java.lang.Class.forName(Unknown Source) ~[?:1.8.0_261]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.<init>(PluginClassLoader.jav
a:78) ~[Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.j
ava:129) ~[Spigot-1.12.2.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
... 6 more
 

Beng Beng

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
5/3/17
477
335
510
HCM
MCoin
7,296
Update java ;))
Không phải là update, mà là phiên bản Java dùng để code plugin với phiên bản Java dùng để chạy server nó khác nhau. Ví dụ code plugin bằng Java 1.9 và chạy server bằng Java 1.8 chẳng hạn
 
  • Like
Reactions: KhanhHung08

tmn asd

THÀNH VIÊN
9/7/19
1,210
159
450
VŨ trụ
MCoin
14,258
Không phải là update, mà là phiên bản Java dùng để code plugin với phiên bản Java dùng để chạy server nó khác nhau. Ví dụ code plugin bằng Java 1.9 và chạy server bằng Java 1.8 chẳng hạn
Thì cuối cùng vẫn là update thôiii
 

NaKite

THÀNH VIÊN
26/9/20
60
5
70
18
SomeWhere
MCoin
692
Không phải là update, mà là phiên bản Java dùng để code plugin với phiên bản Java dùng để chạy server nó khác nhau. Ví dụ code plugin bằng Java 1.9 và chạy server bằng Java 1.8 chẳng hạn
làm sao để nhận biết .-.
 
Trạng thái
Đã bị khoá.