Hỏi về server Lỗi internal server error (fixed)

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Trạng thái
Đã bị khoá.

JinAh

THÀNH VIÊN
2/8/17
244
138
240
Awards
0
Nha Trang - Khánh Hòa
MCoin
483
Xin cách fix :v mình chuyển spigot-1.12 lên spigot-1.13 thì lỗi như này.


[14:06:03] [Server thread/INFO]: com.mojang.authlib.GameProfile@53898427[id=41a54dbd-1846-31fd-9431-c1cbfa6227e9,name=Zakaii,properties={},legacy=false] (/127.0.0.1:54860) lost connection: Internal server error
[14:06:06] [User Authenticator #3/INFO]: UUID of player Zakaii is 41a54dbd-1846-31fd-9431-c1cbfa6227e9
[14:06:06] [Server thread/WARN]: Failed to handle packet for /127.0.0.1:54865
net.minecraft.server.v1_13_R1.ReportedException: Loading entity NBT
at net.minecraft.server.v1_13_R1.Entity.f(Entity.java:1758) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.WorldNBTStorage.load(WorldNBTStorage.java:209) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.PlayerList.a(PlayerList.java:312) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.PlayerList.a(PlayerList.java:104) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.LoginListener.b(LoginListener.java:150) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.LoginListener.Y_(LoginListener.java:54) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:231) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ServerConnection.c(ServerConnection.java:120) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.MinecraftServer.w(MinecraftServer.java:984) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.DedicatedServer.w(DedicatedServer.java:411) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.MinecraftServer.v(MinecraftServer.java:819) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:717) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_231]
Caused by: com.google.gson.JsonSyntaxException: com.google.gson.stream.MalformedJsonException: Use JsonReader.setLenient(true) to accept malformed JSON at line 1 column 1 path $
at com.google.gson.internal.Streams.parse(Streams.java:60) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.internal.bind.TreeTypeAdapter.read(TreeTypeAdapter.java:65) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ChatDeserializer.a(SourceFile:493) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ChatDeserializer.a(SourceFile:518) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.IChatBaseComponent$ChatSerializer.a(SourceFile:286) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.Entity.f(Entity.java:1678) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
... 12 more
Caused by: com.google.gson.stream.MalformedJsonException: Use JsonReader.setLenient(true) to accept malformed JSON at line 1 column 1 path $
at com.google.gson.stream.JsonReader.syntaxError(JsonReader.java:1559) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.stream.JsonReader.checkLenient(JsonReader.java:1401) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.stream.JsonReader.doPeek(JsonReader.java:593) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.stream.JsonReader.peek(JsonReader.java:425) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.internal.Streams.parse(Streams.java:46) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.internal.bind.TreeTypeAdapter.read(TreeTypeAdapter.java:65) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ChatDeserializer.a(SourceFile:493) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ChatDeserializer.a(SourceFile:518) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.IChatBaseComponent$ChatSerializer.a(SourceFile:286) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.Entity.f(Entity.java:1678) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
... 12 more
[14:06:06] [Server thread/INFO]: com.mojang.authlib.GameProfile@763014e5[id=41a54dbd-1846-31fd-9431-c1cbfa6227e9,name=Zakaii,properties={},legacy=false] (/127.0.0.1:54865) lost connection: Internal server error
 

JinAh

THÀNH VIÊN
2/8/17
244
138
240
Awards
0
Nha Trang - Khánh Hòa
MCoin
483
[14:06:03] [Server thread/INFO]: com.mojang.authlib.GameProfile@53898427[id=41a54dbd-1846-31fd-9431-c1cbfa6227e9,name=Zakaii,properties={},legacy=false] (/127.0.0.1:54860) lost connection: Internal server error
[14:06:06] [User Authenticator #3/INFO]: UUID of player Zakaii is 41a54dbd-1846-31fd-9431-c1cbfa6227e9
[14:06:06] [Server thread/WARN]: Failed to handle packet for /127.0.0.1:54865
net.minecraft.server.v1_13_R1.ReportedException: Loading entity NBT
at net.minecraft.server.v1_13_R1.Entity.f(Entity.java:1758) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.WorldNBTStorage.load(WorldNBTStorage.java:209) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.PlayerList.a(PlayerList.java:312) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.PlayerList.a(PlayerList.java:104) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.LoginListener.b(LoginListener.java:150) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.LoginListener.Y_(LoginListener.java:54) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:231) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ServerConnection.c(ServerConnection.java:120) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.MinecraftServer.w(MinecraftServer.java:984) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.DedicatedServer.w(DedicatedServer.java:411) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.MinecraftServer.v(MinecraftServer.java:819) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:717) [Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_231]
Caused by: com.google.gson.JsonSyntaxException: com.google.gson.stream.MalformedJsonException: Use JsonReader.setLenient(true) to accept malformed JSON at line 1 column 1 path $
at com.google.gson.internal.Streams.parse(Streams.java:60) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.internal.bind.TreeTypeAdapter.read(TreeTypeAdapter.java:65) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ChatDeserializer.a(SourceFile:493) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ChatDeserializer.a(SourceFile:518) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.IChatBaseComponent$ChatSerializer.a(SourceFile:286) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.Entity.f(Entity.java:1678) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
... 12 more
Caused by: com.google.gson.stream.MalformedJsonException: Use JsonReader.setLenient(true) to accept malformed JSON at line 1 column 1 path $
at com.google.gson.stream.JsonReader.syntaxError(JsonReader.java:1559) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.stream.JsonReader.checkLenient(JsonReader.java:1401) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.stream.JsonReader.doPeek(JsonReader.java:593) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.stream.JsonReader.peek(JsonReader.java:425) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.internal.Streams.parse(Streams.java:46) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at com.google.gson.internal.bind.TreeTypeAdapter.read(TreeTypeAdapter.java:65) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ChatDeserializer.a(SourceFile:493) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.ChatDeserializer.a(SourceFile:518) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.IChatBaseComponent$ChatSerializer.a(SourceFile:286) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
at net.minecraft.server.v1_13_R1.Entity.f(Entity.java:1678) ~[Spigot.jar:git-Spigot-fe3ab0d-162bda9]
... 12 more
[14:06:06] [Server thread/INFO]: com.mojang.authlib.GameProfile@763014e5[id=41a54dbd-1846-31fd-9431-c1cbfa6227e9,name=Zakaii,properties={},legacy=false] (/127.0.0.1:54865) lost connection: Internal server error
 
Trạng thái
Đã bị khoá.