1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
    Tắt thông báo

Khánh Thần Chết's Inventory

Diamond Boots
Diamond Leggings
Diamond Chestplate
Diamond Helmet
Diamond Sword
Gold Ingot