MineblaOreGenerator [Recode Plugins OreGen] Thêm Tính Năng VIP

Plugins Việt Nam MineblaOreGenerator [Recode Plugins OreGen] Thêm Tính Năng VIP 1.2

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

anlun2

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
18/4/17
823
706
530
java.lang.NullPointerException
MCoin
10,165

Sky Herobrine

THÀNH VIÊN
25/6/17
46
258
200
16
Tp Ho Chi Minh
www.facebook.com
MCoin
1,657
Lỗi sau khi mình config lại và khởi động lại server vừa bật lại thì xuất hiện lỗi, bạn có thể sửa được không? Lỗi này sao y trang với Oregen3 bên kia vậy :)
[ERROR] Could not pass event BlockFromToEvent to MineblaOreGenerator v1.2

org.bukkit.event.EventException

at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:310) ~[spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:502) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:487) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.BlockFlowing.b(BlockFlowing.java:104) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.WorldServer.a(WorldServer.java:653) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.WorldServer.doTick(WorldServer.java:249) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:770) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at java.lang.Thread.run(Thread.java:813) [?:1.8.0_192]

Caused by: java.lang.NullPointerException

at anlun2.mineblaoregenerator.listener.BlockFromTo.onBlockFromTo(BlockFromTo.java:30) ~[?:?]

at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor49.invoke(Unknown Source) ~[?:?]

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_192]

at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[?:1.8.0_192]

at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:306) ~[spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

... 11 more
 

anlun2

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
18/4/17
823
706
530
java.lang.NullPointerException
MCoin
10,165
Lỗi sau khi mình config lại và khởi động lại server vừa bật lại thì xuất hiện lỗi, bạn có thể sửa được không? Lỗi này sao y trang với Oregen3 bên kia vậy :)
[ERROR] Could not pass event BlockFromToEvent to MineblaOreGenerator v1.2

org.bukkit.event.EventException

at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:310) ~[spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:502) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:487) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.BlockFlowing.b(BlockFlowing.java:104) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.WorldServer.a(WorldServer.java:653) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.WorldServer.doTick(WorldServer.java:249) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:770) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at java.lang.Thread.run(Thread.java:813) [?:1.8.0_192]

Caused by: java.lang.NullPointerException

at anlun2.mineblaoregenerator.listener.BlockFromTo.onBlockFromTo(BlockFromTo.java:30) ~[?:?]

at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor49.invoke(Unknown Source) ~[?:?]

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_192]

at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[?:1.8.0_192]

at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:306) ~[spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

... 11 more
Cho vô hastebin or pastebin nha bạn