Giải Trí Một bài khảo sát nhỏ nhỏ

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Bạn là người chơi hay người quản lý một máy chủ? *


  • Total voters
    14
  • Poll closed .

⚠ Cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng - Log4Shell