Hỏi về server Mythicmobs lỗi

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

BeTraMyy

THÀNH VIÊN
8/6/24
8
1
10
19
Hà Nội
[05:17:44] [Server thread/ERROR]: Could not pass event MythicMobDeathEvent to MyItems v6.4.5
org.bukkit.event.EventException: null
at org.bukkit.plugin.EventExecutor$2.execute(EventExecutor.java:72) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at co.aikar.timings.TimedEventExecutor.execute(TimedEventExecutor.java:78) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:513) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at io.lumine.xikage.mythicmobs.adapters.bukkit.BukkitSkillTriggers.onDeathTrigger(BukkitSkillTriggers.java:481) ~[?:?]
at com.destroystokyo.paper.event.executor.asm.generated.GeneratedEventExecutor401.execute(Unknown Source) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.EventExecutor$2.execute(EventExecutor.java:70) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at co.aikar.timings.TimedEventExecutor.execute(TimedEventExecutor.java:78) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:513) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.event.CraftEventFactory.callEntityDeathEvent(CraftEventFactory.java:397) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.EntityLiving.die(EntityLiving.java:1148) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.EntityZombie.die(EntityZombie.java:429) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.EntityLiving.damageEntity(EntityLiving.java:983) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.EntityMonster.damageEntity(EntityMonster.java:44) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.EntityZombie.damageEntity(EntityZombie.java:163) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.EntityHuman.attack(EntityHuman.java:1028) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.EntityPlayer.attack(EntityPlayer.java:1397) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1724) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInUseEntity.a(PacketPlayInUseEntity.java:49) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInUseEntity.a(PacketPlayInUseEntity.java:6) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$ensureMainThread$0(PlayerConnectionUtils.java:14) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:572) ~[?:?]
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:317) ~[?:?]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:850) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:423) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:774) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:666) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:1570) [?:?]
Caused by: java.lang.ClassCastException: class io.lumine.xikage.mythicmobs.drops.DropTable cannot be cast to class io.lumine.xikage.mythicmobs.drops.MythicDropTable (io.lumine.xikage.mythicmobs.drops.DropTable and io.lumine.xikage.mythicmobs.drops.MythicDropTable are in unnamed module of loader org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader @7f384e2b)
at com.praya.myitems.listener.support.ListenerMythicMobDeath.eventMythicMobDeath(ListenerMythicMobDeath.java:52) ~[?:?]
at com.destroystokyo.paper.event.executor.asm.generated.GeneratedEventExecutor507.execute(Unknown Source) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.EventExecutor$2.execute(EventExecutor.java:70) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1620]
... 29 more
ai fix đc ko ạ@-) em sài 1.12.2
 

BeTraMyy

THÀNH VIÊN
8/6/24
8
1
10
19
Hà Nội
Lỗi ngoại lệ, check phần skill thấy phần ~onDeath thì check xem sai chỗ nào
Tớ bị lỗi kiểu như này nek:

Ví dụ:

- tớ spams ra con mobs không có skill, nhưng nó drop item tuỳ chỉnh của mmoitem
- các item tớ làm từ mmoitem đánh mobs sẽ ko có hiện tượng gì cả..
- còn với myitem khi tớ dùng vũ khí hoặc item bất kỳ tạo từ myitem, thì khi đánh vào mobs nó sẽ bị lỗi như trên

- khi tớ hỏi chatgpt thì nó nói 2 phương thức drop bị va chạm hoặc không tương thích

- mn biết skyblock l của aemine chứ ạ..., em đang ko hiểu sao aemine có thể làm cho các plugins tương thích với nhau, khi em check thử server cụm 1 của aemine em thấy cụm skyblock 1 sài Myitem bản 6.4.5 nhưng điều em đang băn khoan nhất là, làm cách nào để MyItem có thể tương thích với Mythicmobs,

- lí do em muốn mythicmobs phiên bản cao vì nó hỗ trợ mmoitem để em có thể tạo ra nhưng item enchant, không thể đặt ra, không thể phá huỷ, không thể chế tạo, các item này mục đích là để các mobs của plugins mythicmobs drop ra

- có một phiên bản mythicmobs 1.12.2 tương thích với myitem mà ko hề lỗi, là bản snapshot 4.2.1, nhưng vấn đề là nó lại ko tương thích mmoitem để tạo ra các vật phẩm drop

- nếu như ai đọc tới đây, mà mn hiểu á làm ơn hãy giúp ạ

- có plugins nào hỗ trợ tạo item cho mythicmobs drop ra và item đó ko thể đặt ra hay chế tạo

- nếu như ai biết làm ơn hãy giúp em, em đã tìm cách để sửa lỗi nhưng ko thể :((