NapThePayViet

Plugins Việt Nam NapThePayViet 1.3

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

LionVN

SUPPORTER
THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
17/8/17
634
131
410
16
Tphcm
MCoin
4,241
Có trả coin cho mem khi nạp chưa
*****Nội dung được bổ sung thêm*****
thông báo plugin hiện không hoạt động trả mệnh giá coin vào game do cơ cấu website tại payviet thay đổi .
Ae sử dụng plugin khách nạp vui lòng vào lịch sử để kiểm tra xem thẻ đúng sai sau
Payviet Sẽ cập nhật lại plugin cho ae trong thời gian sớm nhất !.
Hiện tại ae có thể nạp tay và kiểm tra lịch sử tại log nạp thẻ
Cái này fix chưa
 
 • Like
Reactions: Đạt Doãn

SentryoZVN

THÀNH VIÊN
21/2/17
430
438
360
20
Hà Nội
MCoin
2,798
Sao t hay bị mấy lỗi Could not pass event InventoryClickEvent vậy, nó spam console suốt á...

Mã:
[22:29:25 ERROR]: Could not pass event InventoryClickEvent to PayVietNapThe v1.0-SNAPSHOT
org.bukkit.event.EventException: null
    at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:309) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:500) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:485) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:2127) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:33) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:10) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerConnectionUtils.a(SourceFile:10) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.SystemUtils.a(SourceFile:199) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:895) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:417) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:830) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:728) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Negative, non outside slot -1
    at com.google.common.base.Preconditions.checkArgument(Preconditions.java:168) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.inventory.InventoryView.getInventory(InventoryView.java:216) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.event.inventory.InventoryClickEvent.getClickedInventory(InventoryClickEvent.java:167) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at ListenerEvent.ClickSelectAmount.onInventoryClickEvent(ClickSelectAmount.java:18) ~[?:?]
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor221.invoke(Unknown Source) ~[?:?]
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_202]
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_202]
    at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:305) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    ... 15 more
 
 • Like
Reactions: LionVN

LionVN

SUPPORTER
THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
17/8/17
634
131
410
16
Tphcm
MCoin
4,241
Sao t hay bị mấy lỗi Could not pass event InventoryClickEvent vậy, nó spam console suốt á...

Mã:
[22:29:25 ERROR]: Could not pass event InventoryClickEvent to PayVietNapThe v1.0-SNAPSHOT
org.bukkit.event.EventException: null
    at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:309) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:500) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:485) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:2127) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:33) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:10) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerConnectionUtils.a(SourceFile:10) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.SystemUtils.a(SourceFile:199) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:895) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:417) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:830) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:728) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Negative, non outside slot -1
    at com.google.common.base.Preconditions.checkArgument(Preconditions.java:168) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.inventory.InventoryView.getInventory(InventoryView.java:216) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.event.inventory.InventoryClickEvent.getClickedInventory(InventoryClickEvent.java:167) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at ListenerEvent.ClickSelectAmount.onInventoryClickEvent(ClickSelectAmount.java:18) ~[?:?]
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor221.invoke(Unknown Source) ~[?:?]
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_202]
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_202]
    at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:305) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    ... 15 more
Tui cx bị z nx
 

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408
Sao t hay bị mấy lỗi Could not pass event InventoryClickEvent vậy, nó spam console suốt á...

Mã:
[22:29:25 ERROR]: Could not pass event InventoryClickEvent to PayVietNapThe v1.0-SNAPSHOT
org.bukkit.event.EventException: null
    at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:309) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:500) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:485) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:2127) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:33) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:10) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.PlayerConnectionUtils.a(SourceFile:10) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.SystemUtils.a(SourceFile:199) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:895) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:417) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:830) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at net.minecraft.server.v1_13_R2.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:728) [spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_202]
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Negative, non outside slot -1
    at com.google.common.base.Preconditions.checkArgument(Preconditions.java:168) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.inventory.InventoryView.getInventory(InventoryView.java:216) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at org.bukkit.event.inventory.InventoryClickEvent.getClickedInventory(InventoryClickEvent.java:167) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    at ListenerEvent.ClickSelectAmount.onInventoryClickEvent(ClickSelectAmount.java:18) ~[?:?]
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor221.invoke(Unknown Source) ~[?:?]
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_202]
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_202]
    at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:305) ~[spigot-1.13.2.jar:git-Spigot-518206a-a5b9c7b]
    ... 15 more
dùng pl của @BGamingB rồi hỏi tui?
 

JustAPie

THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
2/7/17
486
321
420
End City
discord.gg
MCoin
5,011
sao ấn /napthe mà k ra gì?, config đúng r mà
 

Ken

BAN QUẢN TRỊ
29/8/16
263
409
300
30
China
minehot.com
MCoin
2,154
Thông báo sắp tới sẽ mở lại các đầu thẻ nhanh dành cho plugin nhưng chiết khấu sẽ cao hơn 1% 2% so với các đầu callback . Ai gà quá ko biết làm callback thì xài đầu thẻ nhanh này chỉ cần cấu hình Token và key và cập nhật thì sẽ chạy được nạp thẻ trong game .
Còn lại các đầu callback vẫn ngon như bình thường
 

tyn3912

THÀNH VIÊN
21/1/19
53
3
60
15
Đông hà quảng trị
MCoin
878
Thông báo sắp tới sẽ mở lại các đầu thẻ nhanh dành cho plugin nhưng chiết khấu sẽ cao hơn 1% 2% so với các đầu callback . Ai gà quá ko biết làm callback thì xài đầu thẻ nhanh này chỉ cần cấu hình Token và key và cập nhật thì sẽ chạy được nạp thẻ trong game .
Còn lại các đầu callback vẫn ngon như bình thường
Chỉ cần lấy 3 cái mã ở payviet để vào config plugins là nạp bình thường đúng ko