Plugins plugin PlayerPoints cần đóng hạn gì không mn, thấy server báo quá hạn

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

HSGamer

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
THÀNH VIÊN
6/10/16
1,220
615
740
22
An Giang
Quá hạn? Ý là "out of date" hay "outdated" à?

Nếu đúng thế thì cái plugin đó cần phải được cập nhật lên bản mới nhất ấy. Chứ "đóng hạn" cái quái gì.

Làm ơn đừng "Việt hoá" mấy cái thông báo. Thay vào đó làm ơn chụp cái ảnh màn hình hoặc sao chép cái thông báo đó lên.
Làm ơn đấy.
 

tungvu

THÀNH VIÊN
16/8/23
5
0
10
21
Hà nội
Quá hạn? Ý là "out of date" hay "outdated" à?

Nếu đúng thế thì cái plugin đó cần phải được cập nhật lên bản mới nhất ấy. Chứ "đóng hạn" cái quái gì.

Làm ơn đừng "Việt hoá" mấy cái thông báo. Thay vào đó làm ơn chụp cái ảnh màn hình hoặc sao chép cái thông báo đó lên.
Làm ơn đấy.
=)))))
 

Khanh0911

THÀNH VIÊN
2/12/21
364
9
220
17
Thái Bình
Quá hạn? Ý là "out of date" hay "outdated" à?

Nếu đúng thế thì cái plugin đó cần phải được cập nhật lên bản mới nhất ấy. Chứ "đóng hạn" cái quái gì.

Làm ơn đừng "Việt hoá" mấy cái thông báo. Thay vào đó làm ơn chụp cái ảnh màn hình hoặc sao chép cái thông báo đó lên.
Làm ơn đấy.
[18:04:24 INFO]: [PlayerPoints] Data handler connected using MySQL.
[18:04:24 ERROR]: Error occurred while enabling PlayerPoints v3.2.6 (Is it up to date?)
org.black_ixx.playerpoints.libs.rosegarden.RosePlugin$ManagerNotFoundException: Failed to load DataMigrationManager
at org.black_ixx.playerpoints.libs.rosegarden.RosePlugin.getManager(RosePlugin.java:216) ~[PlayerPoints-3.2.6.jar:?]
at java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511) ~[?:?]
at org.black_ixx.playerpoints.libs.rosegarden.RosePlugin.reload(RosePlugin.java:175) ~[PlayerPoints-3.2.6.jar:?]
at org.black_ixx.playerpoints.PlayerPoints.reload(PlayerPoints.java:127) ~[PlayerPoints-3.2.6.jar:?]
at org.black_ixx.playerpoints.libs.rosegarden.RosePlugin.onEnable(RosePlugin.java:104) ~[PlayerPoints-3.2.6.jar:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:370) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:500) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at com.rylinaux.plugman.util.PluginUtil.load(PluginUtil.java:309) ~[PlugManX.jar:?]
at com.rylinaux.plugman.command.LoadCommand.execute(LoadCommand.java:120) ~[PlugManX.jar:?]
at com.rylinaux.plugman.PlugManCommandHandler.onCommand(PlugManCommandHandler.java:95) ~[PlugManX.jar:?]
at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:45) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:159) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_17_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:869) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at net.minecraft.server.network.ServerGamePacketListenerImpl.handleCommand(ServerGamePacketListenerImpl.java:2262) ~[app:?]
at net.minecraft.server.network.ServerGamePacketListenerImpl.handleChat(ServerGamePacketListenerImpl.java:2073) ~[app:?]
at net.minecraft.server.network.ServerGamePacketListenerImpl.handleChat(ServerGamePacketListenerImpl.java:2054) ~[app:?]
at net.minecraft.network.protocol.game.ServerboundChatPacket.handle(ServerboundChatPacket.java:46) ~[app:?]
at net.minecraft.network.protocol.game.ServerboundChatPacket.a(ServerboundChatPacket.java:6) ~[app:?]
at net.minecraft.network.protocol.PacketUtils.lambda$ensureRunningOnSameThread$1(PacketUtils.java:56) ~[app:?]
at net.minecraft.server.TickTask.run(TickTask.java:18) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.doRunTask(BlockableEventLoop.java:149) ~[app:?]
at net.minecraft.util.thread.ReentrantBlockableEventLoop.doRunTask(ReentrantBlockableEventLoop.java:23) ~[app:?]
at net.minecraft.server.MinecraftServer.doRunTask(MinecraftServer.java:1426) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at net.minecraft.server.MinecraftServer.executeTask(MinecraftServer.java:192) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.pollTask(BlockableEventLoop.java:122) ~[app:?]
at net.minecraft.server.MinecraftServer.pollTaskInternal(MinecraftServer.java:1404) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at net.minecraft.server.MinecraftServer.pollTask(MinecraftServer.java:1397) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.managedBlock(BlockableEventLoop.java:132) ~[app:?]
at net.minecraft.server.MinecraftServer.waitUntilNextTick(MinecraftServer.java:1375) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at net.minecraft.server.MinecraftServer.runServer(MinecraftServer.java:1286) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at net.minecraft.server.MinecraftServer.lambda$spin$0(MinecraftServer.java:319) ~[patched_1.17.1.jar:git-Paper-411]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:833) ~[?:?]
Caused by: java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.black_ixx.playerpoints.libs.rosegarden.lib.hikaricp.HikariDataSource.getConnection()" because "this.hikari" is null
at org.black_ixx.playerpoints.libs.rosegarden.database.MySQLConnector.connect(MySQLConnector.java:52) ~[PlayerPoints-3.2.6.jar:?]
at org.black_ixx.playerpoints.libs.rosegarden.manager.DataMigrationManager.reload(DataMigrationManager.java:40) ~[PlayerPoints-3.2.6.jar:?]
at org.black_ixx.playerpoints.libs.rosegarden.RosePlugin.getManager(RosePlugin.java:213) ~[PlayerPoints-3.2.6.jar:?]
... 32 more
[18:04:24 INFO]: [PlayerPoints] Disabling PlayerPoints v3.2.6
 

Khanh0911

THÀNH VIÊN
2/12/21
364
9
220
17
Thái Bình
Tại sao?
Sao không khởi động lại server?
tôi đã thử khởi động lại server nhưng lỗi đó vẫn xảy ra
tôi nghĩ là do mysql , nhưng tôi không dám chắc có phải do nó hay không