1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins AdvancedLogin 3.6

The first login-plugin with a GUI where u can typein a PIN

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  [​IMG]
  Plugin có giá 4.99$ trên Spigot​
  :pd1:
  AdvancedLogin là một plugin nâng cao hệ thông đăng nhập/đăng ký, không cần dùng lệnh như trước nữa, khi bạn vào server nó sẽ hiện ra GUI để bạn có thể đăng nhập/đăng ký
  :pd6:
  /resetpin - Reset the PIN of an user and opens up the LoginGUI.
  For User | No Perms
  /resetpin [Player] - Reset the PIN of an user and kicks him if he is online
  For Admins | al.admin.resetpin
  /setpin [Player]- Sets the PIN of an user
  For Admins | al.admin.setpin
  /alReload - Reloads the data from the config.yml
  For Admins | al.admin.reload
  /setJoinLoc - Sets the location to which the player will be teleportet during the login
  For Admins | al.admin.setloc

  al.login | If enabled in the config, only players with this permission get a login-screen
  :pd8:
  Mã:
  # | #### # # #  # #### # ## #   ##  # #   #   #  # # ## # # ## |
  # | # # # #  # #  # # # # #   #   # #   #   #  # #  # # # # |
  # | # # ###   #  # # # # #### #### ###   ####  ###  ###  # # # |
  # \---------------------------------Developed by Leoko--------------------------------/
  
  
  # MySQL-Settings
  MySQL:
   UseMySQL: false
   IP: "localhost"
   DB-Name: "PINs"
   Username: "root"
   Password: "YourPW"
  
  # Every X minutes the pins will be refreshed form the MySQL [if MySQL is enabled]
  AutoLoad: 5
  
  #Should the plugin save the plays IP for the auto-login feature
  SaveIP: true
  
  #Should there be sounds effects
  Sounds: true
  
  #Optimal length is 4 or 5 and also valid is 3 and 6
  #I don't recoment to use a length that is not between 3 and 6!
  PIN-Length: 4
  
  # If enabled only users with the perm "al.login" need to enter a pin
  PermsLogin: false
  
  # If enabled this will teleport the player to a set location (/setJoinLoc)
  # while he is logging in.
  HideLocation: false
  
  #The player will be kicked after x sec when he has not logged in
  #Set to -1 to disable this
  KickAfterSec:
   Seconds: 20
   KickMessage: "&cYou have not logged in after 20 sec!"
  
  #The player will be kicked when he types in the code x times wrong
  #Set to -1 to disable this
  KickAfterTries:
   Tries: 3
   KickMessage: "&cYou have not logged in after 3 tries"
  
  Messages-Chat:
   AdminPINReset:
    User: '&cYour PIN got reset by an admin'
    Admin: '&cThe PIN of player %PLAYER% got reset'
    HasNoPin: '&cThis player has no PIN'
   AdminPINSet:
    User: '&cYour PIN got changed'
    Admin: '&cThe PIN of player %PLAYER% got changed to %PIN%'
    NoValidPIN: '&cThis is not a vaild PIN'
   ConfReload: '&aThe config.yml has been reloaded'
   NoPerms: "&cYou don't have enough perms"
  Messages-Title:
   Register:
    Line1: '&c&lRegistration'
    Line2: '&cClick on the items to set a PIN &oeg.: 1234'
   Registered:
    Line1: '&a&lWelcome!'
    Line2: '&aSuccessfull registered! &cYour PIN&8: &7%PIN%'
   Loggedin:
    Line1: '&a&lWelcome!'
    Line2: '&aPIN accepted!'
   AutoLoggedin:
    Line1: '&a&lWelcome!'
    Line2: '&aYou were automaticly logged in'
   WrongPIN:
    Line1: '&c&lWrong PIN'
    Line2: '&7&oPIN not accepted, try it again'
  Messages-Items:
   ShowPIN: '&cShow PIN'
   PIN: '&c&lPIN &8&l»'
   HiddenNumber: '&7&l*'
   Numbers:
    1: '&f&l1'
    2: '&f&l2'
    3: '&f&l3'
    4: '&f&l4'
    5: '&f&l5'
    6: '&f&l6'
    7: '&f&l7'
    8: '&f&l8'
    9: '&f&l9'
  
  :pd5:

  :pd4:
  Đăng ký
  [​IMG]

  Đăng nhập
  [​IMG]
  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/advancedlogin.10510/
  Puto231, AkenBii, Showshin36 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. Cập nhật phiên bản mới