1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins DakataAntiCheat [DAC] [Optimized code] 1.9c

Come here hackers!

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  :pd1:
  Plugin có giá 6.00 USD trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Là một plugin anticheat khác, không giống những cái khác
  Plugin được thực hiện trong 6 tháng
  Những loại Cheat plugin chống được
  1.Movement:
  • Spider|Climb
  • Jetpack|AirWalk
  • VanillaFly
  • CreativeFly
  • SurvivalFly
  • NCPFly
  • GlideFly
  • BoatFly
  • SleepFly
  • Sneak|SilentSneak
  • Phase
  • NoClip
  • VClip
  • Step
  • NoFall
  • Timer
  • Blink
  • Jesus|WaterWalk
  • NoSlowdown
  • AntiCactus|NoCactus
  • FastLadder
  • ElytraFly|ExtraElytra (1.9)
  • NoWeb
  • Teleport
  • Speed
  • Buzz
  • FastFall
  • NoHunger
  • ArrowDodge
  • ItemVac
  • HighJump
  • Headless
  • MotionClip
  • VerticalPhase
  • Glide
  • PositionSpoof
  • InvWalk
  2.Chat:
   • Spam   • ASCII   • Anti swear system   • Anti advertising system (ip's and web pages)   • Anti CAPS system
  3.Combat:
   • KillAura(BETA)   • MultiAura   • TP-Aura   • NoKnockback|NoVelocity   • SelfHurt   • GodMode   • Magnet Punch   • ForceField   • Regen|FastHeal   • Reach   • FastBow   • AutoClicker   • Criticals
  4.Block:
   • BedFucker   • Nuker(Any form)   • FastPlace   • NoBreakDelay   • Build   • GhostHand   • NoSwing   • AutoSign   • BuildRandom   • Kaboom   • Tunneller   • Liquids   • InstantBunker   • InstantMine|CivBreak   • Tower   • ScaffoldWalk
  4.Other:
   • KillPotion|KillerPotion   • TrollPotion|TrollerPotion   • FastEat   • Throw   • AutoSteal   • AutoArmor   • AutoSoup
   • BedGodMode


  Đã được thử với các Tools
  - Wurst 1.8/1.9
  - Wolfram 1.8
  - Nodus 1.8
  - Reflex ULTRA 1.8
  - Tomato 1.8
  - Metro 1.8
  - Direkt 1.8
  - Deluge 1.8
  - Faurax 1.8
  - Edge 1.8
  - Serenity 1.8
  - Huzuni 1.8
  - (NEW) Jigsaw 1.8
  - (NEW) ProClient 1.8
  - (NEW) Apinity1.8
  Say if you want to test dac on any hack client
  :pd5:

  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/...de-30-sell-off-for-first-100-downloads.26911/
  GalaxyVN, AkenBii, OPPie31 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. kud333
  kud333
  5/5,
  Phiên bản: 1.9c
  5 sao :v mat du chua chest