DeathLog Plugin

Plugins Việt Nam DeathLog Plugin 1.0

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
Mã nguồn
https://github.com/MeooHunter/DeathLog
Link Spigot
https://www.spigotmc.org/resources/deathlog.117349/
Người phát triển
NguyenMinhTuan
Introduction to DeathLogPlugin DeathLogPlugin is a Minecraft plugin that allows players to log detailed information when a player dies in the game.
When a player dies, the plugin will store the following information:
- Player name
- Death message
- Death location
- Date of death
- Cause of death
Additionally, this plugin provides the `/deathlog` command, which allows players or administrators to display a list of logged death records. DeathLogPlugin is developed to help Minecraft server administrators easily and efficiently track and manage death events in the game.
Even if you restart the server, rest assured that all player deathlogs have been saved locally (deathlog only saves each player up to 12 most recent deaths).
rất xin lỗi vì tôi đã copy y nguyên đoạn trên spigot của mình ,đây là plugin đầu tay nên mong mọi người góp ý
46243
Người đăng
Tuấn khá gà
Tải về
4
Lượt xem
115
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
0.00 star(s) 0 ratings