DiemDanh Reloaded - Bản remake của plugin DiemDanh

Plugins Việt Nam DiemDanh Reloaded - Bản remake của plugin DiemDanh 1.4-HOTFIX

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
Mã nguồn
https://github.com/skygamer1233/DiemDanh
Link Spigot
https://www.spigotmc.org/resources/diemdanh-reloaded-b%E1%BA%A3n-remake-c%E1%BB%A7a-plugin-diemdanh.117075/
Người phát triển
SkyGamer
Lưu ý: đây chỉ là bản tôi rebuild lại để hỗ trợ cho các ver cao hơn

Anh em cần support vào link: https://discord.com/invite/wBCv3qFUa5


46142

+ Điểm danh mỗi ngày
+ Điểm danh tích luỹ
+ SpecialDay (được hiểu như là ngày lễ...)
+ Điểm danh bù


46140


46162
46141


/diemdanh - Mở bảng điểm danh (diemdanh.use
/diemdanh reload - Reload plugins (diemdanh.reload)
/diemdanh giveticket <player> <amount> (diemdanh.giveticket)


46159Mã:
Title: "&b&lĐiểm Danh Tháng <month>" # Title của GUI
Item:
 NgayDiemDanh: # Icon khi chưa tới ngày điểm danh
  ID: GRAY_STAINED_GLASS_PANE
  Data: 0
  Name: "&7&l<date>"
  Glow: false
 DiemDanh:    # Icon khi tới ngày điểm danh
  ID: YELLOW_STAINED_GLASS_PANE
  Data: 0
  Name: "&e&l<date> Điểm Danh"
  Glow: true
 ChuaDiemDanh:  # Icon khi bỏ điểm danh
  ID: WHITE_STAINED_GLASS_PANE
  Data: 0
  Name: "&c&l<date> Chưa Điểm Danh"
  Glow: false
 DaDiemDanh:   # Icon khi đã điểm danh
  ID: LIME_STAINED_GLASS_PANE
  Data: 0
  Name: "&a&l<date> Đã Điểm Danh"
  Glow: false
 DiemDanhBu:   # Icon khi có thể điểm danh bù
  ID: BROWN_STAINED_GLASS_PANE
  Data: 0
  Name: "&b&l<date> Điểm Danh Bù"
  Glow: false
 ThongTin:
  ID: BOOK
  Data: 0
  Name: "&e&lThông tin điểm danh"
  Lore:
  - "&aSố ngày tích lũy trong tháng: <days>"
  - " "
  - "&cPlugin Rebuilt by SkyGamer"
  Glow: true
 Ticket:
  ID: NAME_TAG
  Data: 0
  Name: "&e&lPhiếu điểm danh bù"
  Lore:
  - "&aSố phiếu điểm danh bù: <tickets>"
  - " "
  - "&cPlugin Rebuilt by SkyGamer"
  Glow: true
Days:
 1: #Quà điểm danh ngày 1
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Than x1"
  Reward:
   - give <player> coal 1
 2: #Quà điểm danh ngày 2
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Phôi sắt x1"
  Reward:
   - give <player> iron_ingot 1
 3: #Quà điểm danh ngày 3
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Phôi vàng x1"
  Reward:
   - give <player> gold_ingot 1
 4: #Quà điểm danh ngày 4
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Kim cương x1"
  Reward:
   - give <player> diamond 1
 5: #Quà điểm danh ngày 5
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Ngọc lục bảo x1"
  Reward:
   - give <player> emerald 1
 6:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 100$"
  Reward:
   - eco give <player> 100
 7:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 1 Points"
  Reward:
   - points give <player> 1
 8:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 100$"
   - "&f - 1 Points"
  Reward:
   - eco give <player> 100
   - points give <player> 1
 9:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Khối kim cương x8"
  Reward:
   - give <player> diamond_block 8
 10:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Khối ngọc lục bảo x8"
  Reward:
   - give <player> emerald_block 8
 11:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Than x1"
  Reward:
   - give <player> coal 1
 12:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Phôi sắt x1"
  Reward:
   - give <player> iron_ingot 1
 13:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Phôi vàng x1"
  Reward:
   - give <player> gold_ingot 1
 14:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Kim cương x1"
  Reward:
   - give <player> diamond 1
 15:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Ngọc lục bảo x1"
  Reward:
   - give <player> emerald 1
 16:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 100$"
  Reward:
   - eco give <player> 100
 17:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 1 Points"
  Reward:
   - points give <player> 1
 18:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 100$"
   - "&f - 1 Points"
  Reward:
   - eco give <player> 100
   - points give <player> 1
 19:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Khối kim cương x8"
  Reward:
   - give <player> diamond_block 8
 20:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Khối ngọc lục bảo x8"
  Reward:
   - give <player> emerald_block 8
 21:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Than x1"
  Reward:
   - give <player> coal 1
 22:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Phôi sắt x1"
  Reward:
   - give <player> iron_ingot 1
 23:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Phôi vàng x1"
  Reward:
   - give <player> gold_ingot 1
 24:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Kim cương x1"
  Reward:
   - give <player> diamond 1
 25:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Ngọc lục bảo x1"
  Reward:
   - give <player> emerald 1
 26:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 100$"
  Reward:
   - eco give <player> 100
 27:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 1 Points"
  Reward:
   - points give <player> 1
 28:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - 100$"
   - "&f - 1 Points"
  Reward:
   - eco give <player> 100
   - points give <player> 1
 29:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Khối kim cương x8"
  Reward:
   - give <player> diamond_block 8
 30:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Khối ngọc lục bảo x8"
  Reward:
   - give <player> emerald_block 8
 31:
  Lore:
   - "&fPhần thưởng gồm:"
   - "&f - Than x1"
  Reward:
   - give <player> coal 1
TichLuy:
 7ngay: #Quà tích luỹ khi điểm danh đủ số ngày
  Icon:
   ChuaNhanQua: #Icon khi chưa đủ số ngày
    ID: CHEST_MINECART
    Data: 0
    Name: "&7&lTích Luỹ 7 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 1000$"
    - "&f - 10 Points"
    Glow: false
   NhanQua: #Icon khi đủ số ngày nhận quà
    ID: CHEST_MINECART
    Data: 0
    Name: "&e&lTích Luỹ 7 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 1000$"
    - "&f - 10 Points"
    Glow: true
   DaNhanQua: #Icon khi đã nhận quà
    ID: MINECART
    Data: 0
    Name: "&a&lTích Luỹ 7 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 1000$"
    - "&f - 10 Points"
    Glow: false
  #Yêu cầu điểm danh 3 ngày để có thể nhận
  Require: 7
  #Phần thưởng khi đủ yêu cầu
  Reward:
  - eco give <player> 1000
  - points give <player> 10
 14ngay:
  Icon:
   ChuaNhanQua:
    ID: CHEST_MINECART
    Data: 0
    Name: "&7&lTích Luỹ 14 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 5000$"
    - "&f - 50 Points"
    Glow: false
   NhanQua:
    ID: CHEST_MINECART
    Data: 0
    Name: "&e&lTích Luỹ 14 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 5000$"
    - "&f - 50 Points"
    Glow: true
   DaNhanQua:
    ID: MINECART
    Data: 0
    Name: "&a&lTích Luỹ 14 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 5000$"
    - "&f - 50 Points"
    Glow: false
  Require: 14
  Reward:
  - eco give <player> 5000
  - points give <player> 50
 21ngay:
  Icon:
   ChuaNhanQua:
    ID: CHEST_MINECART
    Data: 0
    Name: "&7&lTích Luỹ 21 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 10000$"
    - "&f - 100 Points"
    Glow: false
   NhanQua:
    ID: CHEST_MINECART
    Data: 0
    Name: "&e&lTích Luỹ 21 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 10000$"
    - "&f - 100 Points"
    Glow: true
   DaNhanQua:
    ID: MINECART
    Data: 0
    Name: "&a&lTích Luỹ 21 Ngày"
    Lore:
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - 10000$"
    - "&f - 100 Points"
    Glow: false
  Require: 21
  Reward:
  - eco give <player> 10000
  - points give <player> 100
SpecialDay:
 test:
  Icon:
   NgayDiemDanh:
    ID: MAGMA_CREAM
    Data: 0
    Name: "&7&lQuốc Tế Thiếu Nhi"
    Lore:
    - "&fNgày này méo có thật đâu chỉ test thôi"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Đất x1"
    Glow: false
   DiemDanh:
    ID: MAGMA_CREAM
    Data: 0
    Name: "&7&lQuốc Tế Thiếu Nhi Điểm Danh"
    Lore:
    - "&fNgày này méo có thật đâu chỉ test thôi"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Đất x1"
    Glow: true
   ChuaDiemDanh:
    ID: COAL
    Data: 0
    Name: "&7&lQuốc Tế Thiếu Nhi Chưa Điểm Danh"
    Lore:
    - "&fNgày này méo có thật đâu chỉ test thôi"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Đất x1"
    Glow: false
   DaDiemDanh:
    ID: MAGMA_CREAM
    Data: 0
    Name: "&7&lQuốc Tế Thiếu Nhi Đã Điểm Danh"
    Lore:
    - "&fNgày này méo có thật đâu chỉ test thôi"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Đất x1"
    Glow: false
   DiemDanhBu:
    ID: COAL_BLOCK
    Data: 0
    Name: "&7&lQuốc Tế Thiếu Nhi Bù Điểm Danh"
    Lore:
    - "&fNgày này méo có thật đâu chỉ test thôi"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Đất x1"
    Glow: false
  Require:
   Date: 3
   Month: 6
  Reward:
  - give <player> dirt 1
  - give <player> diamond 50
 quockhanh:
  Icon:
   NgayDiemDanh:
    ID: MAGMA_CREAM
    Data: 0
    Name: "&7&lQuốc Khánh"
    Lore:
    - "&fSắp tới ngày này rồi :))"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Khối cỏ x1"
    Glow: false
   DiemDanh:
    ID: MAGMA_CREAM
    Data: 0
    Name: "&e&lQuốc Khánh Điểm Danh"
    Lore:
    - "&fHôm này là ngày quốc khánh 2/9"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Khối cỏ x1"
    Glow: true
   ChuaDiemDanh:
    ID: MAGMA_CREAM
    Data: 0
    Name: "&c&lQuốc Khánh Chưa Điểm Danh"
    Lore:
    - "&fBạn đã bỏ lỡ ngày này rồi :(("
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Khối cỏ x1"
    Glow: false
   DaDiemDanh:
    ID: MAGMA_CREAM
    Data: 0
    Name: "&a&lQuốc Khánh Đã Điểm Danh"
    Lore:
    - "&fBạn đã điểm danh ngày này :))"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Khối cỏ x1"
    Glow: false
   DiemDanhBu:
    ID: COAL_BLOCK
    Data: 0
    Name: "&7&lQuốc Khánh Bù Điểm Danh"
    Lore:
    - "&fNgày này méo có thật đâu chỉ test thôi"
    - "&fPhần thưởng gồm:"
    - "&f - Đất x1"
  Require:
   Date: 11
   Month: 6
  Reward:
  - give <player> grass 1

Message:
 DiemDanh: "&aBạn đã điểm danh thành công ngày %day%!"
 DaDiemDanh: "&cBạn đã điểm danh ngày này rồi!"
 NgayDiemDanh: "&cNgày %day% chưa tới!"
 ChuaDiemDanh: "&cBạn đã bỏ lỡ ngày %day%!"
 NotRequire: "&cBạn không đủ số ngày yêu cầu!"
 NotPlayer: "&cBạn không phải là người chơi!"
 NoPermission: "&cBạn không có quyền để sử dụng lệnh này!"
 IsClaimed: "&cBạn đã nhận quà này rồi!"
 Claiming: "&aHôm nay bạn chưa điểm danh, bấm /diemdanh để điểm danh"
 SyntaxError: "&cLỗi cú pháp"
 TichLuySuccess: "&aBạn đã nhận quà tích lũy %days% ngày thành công!"
 SpecialDaySuccess: "&aBạn đã điểm danh thành công ngày lễ %specialDay%!"
 Reload: "&aNạp lại config thành công!"
 GiveTicketSuccess: "&aĐã thêm %amount% ticket cho %player%!"
 ReceiveTicket: "&aBạn đã nhận được %amount% ticket điểm danh bù!"
 PlayerNotFound: "&cKhông tìm thấy người chơi!"
 InvalidTicketAmount: "&cSố lượng ticket phải lớn hơn 0 và phải là số nguyên!"
 SpecialDayDaDiemDanh: "&cBạn đã điểm danh ngày lễ này rồi!"
Người đăng
han18
Tải về
43
Lượt xem
625
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from han18

Cập nhật gần nhất

 1. Hotfix 1.4

  Có thể tạo các file language custom Fix 1 số lỗi của plugin Thêm bảng top điểm danh tổng
 2. 1.4 Update

  Thêm bảng Top 10 Điểm Danh hàng tháng (/diemdanh top) Thêm dòng nhắc nhở nếu chưa điểm danh Fix...
 3. Hotfix 1.3

  Hỗ trợ màu hex Fix 1 số lỗi về tính ngày bỏ lỡ điểm danh

Đánh giá gần đây

Bản 2.0 hot fix sử dụng rất được ủng hộ bạn phát triển