1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam Dọn sạch khung chat 1.0

Dọn sạch khung chat

 1. kong004
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  Người phát triển:
  kong004
  Plugin chức năng đơn giản :f15:
  Lệnh:
  /donchat
  donchat.use [ cho phép người chơi sử dụng lệnh /donchat ]
  Hình ảnh minh họa :f3:
  1.png 2.png
  donchat.use.invashchat [ Khi có quyền này bạn sẽ vẫn còn thấy khung chat ]
  Hình ảnh minh họa :f7:
  1.png
  3.png
  kkk
Từ khóa: