1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
    Tắt thông báo

Premium Plugins DynamicSigns 4.2.0

Animated sign lines unique for each player (4000+ placeholders)

  1. Shuu
    TuthanVN, kong004, AkenBii9 người khác thích điều này.