1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Config mẫu EnchantedFurnace 1.11

Plugin cho phép bạn phù phép lò nung

 1. Mèo Rừng
  :pd1:
  EnchantedFurnace thêm hiệu ứng enchant vào lò!
  :pd2:
  • Lò Enchanted ở lại tên khi bị phá vỡ
   • Vì dụ bạn đặt tên "Lò phù phép" thì khi đặt xuống và đập sẽ vẫn còn enchant và tên.
  • Enchantment bằng bàn phù phép
   • Enchant một lò trong một bàn phù phép, giống như bất kỳ công cụ enchantable khác. Mặc định cấu hình mô phỏng công cụ bằng đá.
   • Permission: enchantedfurnace.enchant.table
   • Requires CB #3071+ or Spigot #1336+ (1.7.4+)
  • Enchant bằng cái de
   • Kết hợp hai lò hoặc sử dụng một cuốn sách để enchant một lò.
   • Permission: enchantedfurnace.enchant.anvil
   • Currently supports CB 1.4.5+, may break in future updates.
  :pd3:
  - Tắt server
  - Bỏ plugin vào thư mục plugin
  - Mở server và tận thưởng
  :pd5:

  :pd7:
  enchantedfurnace.enchant:
  mặc định: tất cả
  Enchant lò nung
  enchantedfurnace.enchant.table:
  Cần thiết để enchant Lò trong bàn phù phép
  enchantedfurnace.enchant.anvil:
  Cho phép phù phép bằng cái de
  :pd8:
  autosave (1.4.2)
  Default: 0
  Options: Any positive integer
  Number of minutes between saving furnaces to disk. If set to 0, file is saved whenever a potential change is detected.
  fortune_list_mode (1.3.1)
  Default: blacklist
  Options: blacklist, whitelist
  Controls whether fortune_list is treated as a blacklist or a whitelist.
  fortune_list (1.3.1)
  Default: [SPONGE, SMOOTH_BRICK]
  Options: Any Material name.
  This is the list of materials that cannot or can be affected by fortune. This is the material of the input, not the output.
  disabled_furnace_enchantments (1.3.7)
  Default: []
  Options: [DIG_SPEED, DURABILITY, LOOT_BONUS_BLOCKS, SILK_TOUCH]
  Controls which enchantments cannot be received from an enchanting table. Does not stop enchantment function or affect existing furnaces!
  furnace_enchantability (1.3.5)
  Default: 5
  Options: Any positive integer
  Changes how easily enchantable a furnace is.
  Leather/wood: 15, stone: 5, iron armor: 9, iron tools: 14, chain: 12, gold armor: 25,
  gold tools: 22, diamond: 10
  enchantment_incompatibilities (1.3.6)
  Default: SILK_TOUCH: LOOT_BONUS_BLOCKS
  Options: Any enchantment: any other enchantment
  If a furnace is enchanted with an enchantment specified as incompatible, it cannot receive the other enchantment of the pair.
  The reverse mapping is automatically generated - the default also applies LOOT_BONUS_BLOCKS: SILK_TOUCH
  disabled_worlds (1.3.11)
  Furnaces placed in these worlds will not be remembered and existing saved furnaces will not be loaded

  Hình ảnh

  1. 636163103093374175.png
  Meow2402, Dasky, PezVN33 người khác thích điều này.