1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Heads (17,000+ Heads) 1.16.3

Plugin thích hợp cho Builder, thêm 17,000 hình dạng head để trang trí

 1. Shuu
  Trouble, SanYoDevil, WindVN93 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. GalaxyVN
  GalaxyVN
  5/5,
  Phiên bản: 1.16.3
  [ERROR] Could not pass event InventoryClickEvent to Heads v1.16.3

  org.bukkit.event.EventException

  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:302) ~[craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:501) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:486) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1564) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:31) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.PacketPlayInWindowClick.a(SourceFile:9) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) [?:1.8.0_172]

  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [?:1.8.0_172]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.SystemUtils.a(SourceFile:44) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:673) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:335) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:629) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:537) [craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_172]

  Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.event.inventory.InventoryClickEvent.getClickedInventory()Lorg/bukkit/inventory/Inventory;

  at net.sothatsit.heads.oldmenu.mode.BaseMode.onClick(BaseMode.java:26) ~[?:?]

  at net.sothatsit.heads.oldmenu.AbstractModedInventory.onClick(AbstractModedInventory.java:65) ~[?:?]

  at net.sothatsit.heads.Heads.onInventoryClick(Heads.java:353) ~[?:?]

  at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor998.invoke(Unknown Source) ~[?:?]

  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_172]

  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[?:1.8.0_172]

  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:300) ~[craftbukkit-1.8.8.jar:git-Bukkit-e1ebe52]

  ... 15 more
  nó hiện ra thế này phải làm sao ?
 2. Aress
  Aress
  5/5,
  Phiên bản: 1.16.3
  Hay