1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins ItemRescuer 1.3.12

Plugin có thể khóa trang bị, và không rơi khi bị chết

 1. Soi Ieu Tinh
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  Người phát triển:
  rode77, Tuấn Đỗ Mạnh
  Plugin có thể khóa trang bị, và không rơi khi bị chết (like toichoi network)
  Mã:
  # All inventory list https://hub.spigotmc.org/javadocs/bukkit/org/bukkit/event/inventory/InventoryType.html
  itemrescurer:
   craft:
    enabled: false
    shape:
    - 42,341,42
    - 42,351:1,42
    - 42,138,42
   messages:
    respawn:
     string: '&eYou save {COUNT} item/s!'
     enabled: true
    get:
     string: '&aYou get {AMOUNT} ItemRescuer item'
     denied: '&cYou can''t bound this kind of item'
     bound: '&aYou bound {ITEM} succesfully'
     enabled: true
    nodata: '&cYou don''t have data to rescue'
   bound:
    craft: true
    drop: true
   break: '&cOne item has been unbounded!'
   markeditem: '&9SoulBound: &6{PLAYER}'
   material: '351:1'
   glow: true
   deathsmsg: '&9Remaining Deaths: &6{DEATHS}'
   name: '&9ItemRescuer'
   displayonitem: true
   crafting:
    denied:
    - 268-271
    - '290'
    allowed:
    - 256-258
    - 267-279
    - 283-286
    - 290-294
    - 298-317
    - '346'
   deaths: -1
   header: '&4[&6Item&eRescurer&4]'
   lore:
   - '&e&oPlace this item in crafting bench'
   - '&e&oAnd then place one item to save it'
   - '&dOnly have 1 use!'
  puppet:
   messages:
    died: '&aYou save your inventory but you lose 1 puppet, now you have {REMAINIG}
     puppets!'
    get: '&aYou get {AMOUNT} puppets'
   header: '&2[&4Puppet&2]'
   name: '&2Puppet'
   glow: true
   craft:
    enabled: false
    shape:
    - 42,341,42
    - 42,351:2,42
    - 42,416,42
   lore:
   - '&e&oUse this item for save inventory on dead'
   - '&dOnly have 1 use!'
   material: '351:2'
  itemrestriction:
   candrop: false
   enabled: true
   canitemframe: false
   armorstand: false
   canpetspick: false
   canpick: false
   allowedinventories:
   - CRAFTING
   - CREATIVE
   - ENCHANTING
   - ENDER_CHEST
   - PLAYER
   - WORKBENCH
   - PLUGIN_VAULT
   fastmode: false
  messages:
   get:
    stringfull: '&cYou have full inventory then some items has been dropped'
   permission: '&cYou don''t have permission to use this command'
  updatechecker: true
  metrics: true
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Hình ảnh

  1. 25073.png
  Longdt1423, AkenBii, Tom24 người khác thích điều này.