1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins MarketPlace 2.5 New

Plugins Kinh Doanh -.- có người ngối bán :)

 1. Râu Ùm
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  Description:
  Tired of boring plugins to create a shop? Then you need this plugin! Sit on the chest and start trading!
  [​IMG]

  German tuttorial

  Features:

  • The ability to create market only in a special region!
  • You can set market name (Holograms)
  • The player sitting on the chest while trades
  • The shop works only while the player is sitting on the chest!
  • Special protection from DUPE!
  • Permissions
  • Very simple and intuitive interface
  • Setting price 1 command!
  • You can open/close the shop chest while your store is open, and you are sitting on the chest!
  Commands:
  • /mp create - Sit on the chest and begin setting up shop
  • /mp o|open - Open market chest
  • /mp close - Finish trade(Close market)
  • /mp cost <slot> <cost> - Set item cost
  • /mp name - Set market name(Hologram)
  • /mp list <page> - Displays all markets
  • /mp reload - Reload config
  Permissions:
  • mp.bypass.region - Allow bypass region check
  • mp.create - Allow create market
  • mp.name - Allow set market name
  • mp.list - Allow use ./mp list
  • mp.reload - Allow to reload plugin

  [​IMG]
  [​IMG]
  Images
  1. [​IMG]
  2. [​IMG]
  Meow2402, AkenBii, TrâmRiku7 người khác thích điều này.
Từ khóa: