1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam Region Title Reloaded 2.6.2 Fix

Là plugin nó có thể hiện Title khi người chơi bước vào hay bước ra khu vực claim (World Guard)

 1. ChinnSu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  Người phát triển:
  CuongVnZ
  bf21367d9917fd1b0c8234644729f615b6ff5170.jpg
  Region Title Reloaded is a simple and useful plugin that it's showing a title when you are entering or leaving a region (region by WorldGuard)
  A great plugin for RPG style !

  ♪REQUIRED:


  + Spigot 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 and 1.12 !

  + Java 8+
  + WorldGuard (6.x.x)

  ♪Features:
   • Disable regions
   • Custom region (custom message for any special regions)
   • Fade in time
   • Fade out time
   • 100% customize
   • Stay time
   • Support All Minecraft Version 1.8 - 1.12
   • Support color text (&)
   • Play sound when players enter and exit the regions
   • Effect on entering and leaving a region !
   • Action bar !
  ♪PHOTOS:
  2017-06-12_00.40.50.png
  2017-06-12_00.40.55.png

  COMMAND:


  ♪HOW TO USE?

  Step 1 :You can config the text by edit the config.
  Step 2 :Claim an area [/rg claim (name)]
  Step 3 :Add tag {Region} to show region's name | {Player} to show player's name !
  Step 4 :Enjoy !!

  Default Config.yml
  Mã:
  
  ########..########..######...####..#######..##....##....########.####.########.##.......########
  ##.....##.##.......##....##...##..##.....##.###...##.......##.....##.....##....##.......##......
  ##.....##.##.......##.........##..##.....##.####..##.......##.....##.....##....##.......##......
  ########..######...##...####..##..##.....##.##.##.##.......##.....##.....##....##.......######..
  ##...##...##.......##....##...##..##.....##.##..####.......##.....##.....##....##.......##......
  ##....##..##.......##....##...##..##.....##.##...###.......##.....##.....##....##.......##......
  ##.....##.########..######...####..#######..##....##.......##....####....##....########.########
  
  Settings:
  #If you want enable effect , please change the text 'Disable' to effect ID
   entry-effect: Disable
   exit-effect: Disable
  #If you want enable song , please change the text 'Disable' to sound ID
  #1.8 Sound : http://docs.codelanx.com/Bukkit/1.8/org/bukkit/Sound.html
  #1.9-1.11 Sound :
  #1.12 Sound : https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Sound.html
   entry-sound: Disable
   exit-sound: Disable
  #ActionBar message
   entry-ActionBar: '&aWelcome to &b{Region}'
   exit-ActionBar: ''
  #Title text for general region here
   entry: '&eEntering &a&l{Region}'
   sub-entry: '&aYou entered &a&l{Region}'
   exit: '&cLeaving &a&l{Region} &f&c! &a&l{Player}'
   sub-exit: '&cYou leaved &a&l{Region}'
  #Blacklist region that not showing titles
  #Feel free to add line xD
  #Remember to capitalize the first letter of region if capitalize-region-name = true
   disable-region:
    - example-region1
    - example-region2
    - example-region3
  #Custom title text for special region
  #Feel free to add section
   special-region:
    example1:
     entry: '&f&l[&b{Region}&f&l]'
     sub-entry: '&eBig City'
     exit: ''
     sub-exit: ''
     entry-ActionBar: ''
     exit-ActionBar: ''
     entry-sound: Disable
     exit-sound: Disable
     entry-effect: Disable
     exit-effect: Disable
    example2:
     entry: '&f&l[&a&l{Region}&f&l]'
     sub-entry: '&e&lSmall Town'
     exit: '&cLeaving &a&l{Region} &f&cTown'
     sub-exit: '&cBe careful! &f{Player}'
     entry-ActionBar: 'okey1'
     exit-ActionBar: 'okey2'
     entry-sound: Disable
     exit-sound: Disable
     entry-effect: Disable
     exit-effect: Disable
  #Title timing & format
   timings:
    fade-in-ticks: 10
    fade-out-ticks: 20
    stay-ticks: 30
  #Capitalize the first letter?
   format:
    capitalize-region-name: false
  
  
  
  1.8 Sound ID : http://docs.codelanx.com/Bukkit/1.8/org/bukkit/Sound.html

  1.12 Sound ID : https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Sound.html

  Milestones:
   • 10 Downloads
   • 20 Downloads
   • 50 Downloads
   • 100 Downloads
   • 500 Downloads
   • 1000 Downloads
   • 10000 ?
  Server is using (Made for MineVodka by Heart!):   • play.minevodka.net
   • sv.mcfamily.vn
  SUPPORT: https://www.facebook.com/nora.trollgame
  Longdt1423, Shinichi, AkenBii44 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. 2.6.1 : Big update

Nhận xét gần đây

 1. kud333
  kud333
  5/5,
  Phiên bản: 2017-06-12
  5 sao cảm ơn tác giả đã làm và share cho mọi người