1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins SafariNet - Bắt Mobs! mới

Cho phép người chơi bắt MOB như Pokemông

 1. I†z☧ᶨᵰツ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  tao again
  [​IMG]
  SafariNet là 1 plugin cho phép người chơi bắt các Mob và giữ NBT của chúng
  VD : ngựa có giáp có khiên , villager có shop như nào , v.v
  Safarinet cũng rất dễ sử dụng , đơn giản bạn chỉ cần dùng công thức bên dưới rồi cầm rồi đáp thẳng vào mặt 1 con mob nào đấy
  Safarinet cũng hộ trợ Bungeecord
  Video tutorial :

  Có 2 loại SafariNet , Loại dùng 1 lần và nhiều lần
  [​IMG]
  Tất cả mob đều được
  100% customizable
  ✓ Mob trong modpack cũng được
  Dùng được cho Bungeecord
  Permissions craft cho từng SafariNet

  Hỗ trợ:
  WorldGuard, GriefPrevention, MyPet, MythicMob, Citizens

  Crafting(Customizable):
  [​IMG]

  [​IMG]

  Filled Safari-Net:
  [​IMG]

  You can also use SafariNets in dispensers!
  [​IMG]

  [​IMG]
  safarinet.use
  ❯ Allows players to use safari-nets
  safarinet.give
  ❯ Allows players to use the give command
  safarinet.reload
  ❯ Allows players to use the reload command
  safarinet.catch.<mob_name>
  ❯ Permit players to catch certain mobs. Must be enabled in config.
  safarinet.release.<mob_name>
  ❯ Permit players to release certain mobs. Must be enabled in config.
  If you want to use permissions, turn on use-permission-for-crafting: true
  The crafting-permissions are:
  safarinet.craft.singleuse
  safarinet.craft.reusable


  Commands:
  /safarinet reload
  ❯ Permission: safarinet.reload
  /safarinet give (player) (singleuse/reusable) (count)
  ❯ Permission: safarinet.give

  [​IMG]

  Please note that by buying this plugin you agree to the following!

  • You are not allowed to redistribute this plugin
  • You aren't allowed to modify the code
  • Only use it for your server/network!
  • You will get Support if the plugin doesn't works for you, I am an very active author.
  • Refunds: You are allowed to refund the transaction for any reason, but this must be in a time frame of max 7 days after purchase. -> You will get the whole amount back and the plugin will not work anymore after refund.[​IMG]
   1. Download the plugin
   2. put the SafariNet.jar in your plugin folder
   3. Restart or reload your server
   4. You can blacklist mobs in the config.yml if you want to disable them for SafariNets or change the Display-Name + Lore.
   5. FOR 1.9, 1.10 and 1.11 USERS: Remeber that the Sound enum of bukkit changed in 1.9, for instance from "SLIME_WALK" to ENTITY_SLIME_WALK". -> You need to define/change this in the config when using 1.9.
   Default-Config:
   Code (Text):
   # Item with this displayname would turn in a safarinet. Nice to use in Essentials-kit.
   pseudo-item:
   enabled: true
   single-use-display: "&cSingleuse"
   reusable-display: "&cReusable"
   # Blacklisted mobs can not be caught
   blacklist:
   - PLAYER
   - ENDERDRAGON
   can-catch-tamed-mobs: true
   disable-mythicmobs: true
   play_sound_on_capture: true
   sound_on_capture:
   sound: SLIME_WALK
   volume: 1.00
   pitch: 1.00
   play_sound_on_spawn: true
   sound_on_spawn:
   sound: SLIME_WALK
   volume: 1.00
   pitch: 1.00
   # Activate this to only allow certain mobs for player. Example permission: safarinet.catch.pig AND safarinet.release.pig
   per-mob-permissions: false
   use-permission-for-crafting: false
   single-use:
   display-name: "&eSafariNet (Single-Use)"
   lore: "Right click on an entity%to catch it!"
   recipe:
   enabled: true
   line1: "aaa"
   line2: "aba"
   line3: "aaa"
   ingredients:
   - "a:-sTRING"
   - "b:ENDER_PEARL"
   reusable:
   display-name: "&eSafariNet (Reusable)"
   lore: "Right click on an entity%to catch it!"
   recipe:
   enabled: true
   line1: "aaa"
   line2: "aba"
   line3: "aaa"
   ingredients:
   - "a:-sTRING"
   - "b:EYE_OF_ENDER"
  MStoneZ, AkenBii, ChitogePlayMc3 người khác thích điều này.