1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Skills Pro [1.7.X - 1.11.X] 9.9.5

Tạo class và tuyệt chiêu cho từng class

 1. Decompiler
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Hex_27
  :pd1.2:

  Plugin tạo class nhân vật và các kĩ năng, tuyệt chiêu tự làm

  Phù hợp với những server RPG

  Plugin có giá 5.99 USD trên Spigot. Nếu có tiền, hãy mua ủng hộ Author!

  :pd3.2:

  Cần có ActionBarAPIPracticleLIB để cài đặt

  :pd4.2:

  Xem rồi tự dịch nhé, tôi lười lắm <(")

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  :pd6.2:

  Tự dịch nhé, tôi lại lười rồi <(")   • /skill (Opens help) No permissions, because it doesn't do anything anyways.
   • /skill select (Selects a skill type. You can only choose one, and can't change it with this command ever again) skills.select
   • /skill level (Shows information about your skill's status) No permissions
   • /skill improve (Opens a GUI for your skill type for you to improve skills.) skills.improve
   • skill.level.bypass (Bypasses the level limit. Ops, as a result, won't be affected by the level limit.)
   • skills.select.[skilltype name in lowercase] (Access the the skilltype)
   • skills.select.* (Access to all /skill selects)
   • /skill change (Allows user to change his skill, but this command has a cooldown configurable in the config.) skills.change
   • /skill mastery (Allows user to manage Masteries) skills.mastery
   • /skill partycreate (Allows user to create a party) skills.partycreate
   • /skill partyinvite (Allows a user with a party to invite others) skills.partyinvite
   • /skill partyshow (Allows user to view information about his party) skills.partyshow
   • /skill partyaccept (Allows user to accept party invites) skills.partyaccept
   • /skill partyleave (Allows user to leave his current party) skills.partyleave
   • /skill setsouls [player] [amount] (Adds the specified amount to a player. Put a "-" in front of the number to deduct) skills.setsouls
   • /skill setstatpoints [player] [amount] (Adds to a player's statpoint count. Put a "-" in front of the number to deduct) skills.setstatpoints
   • /skill setlevel [player] [amount] (Adds to a player's level. Level cannot go below 0. Put a "-" in front of the number to deduct) skills.setsouls
   • /skill stat (Opens a GUI where the player can add statpoints to his STR, DEX, INT or DEF) skills.stat
   • /skill startxpboost [time in min] [multiplier] (Starts an xp boost event server-wide) skills.startxpboost
   • /skill startsoulboost [timeinmin] [multiplier] (Starts a soul boost event erver-wide) skills.startsoulboost
   • /skill setskill [player] [skillty-pe] (Change a player's skill) skills.setskill

  njkahccui, Kyo Emon, AirGodGolen45 người khác thích điều này.