Tài Xỉu (Plugin cá cược) [Geyser/Floodgate Support]

Plugins Việt Nam Tài Xỉu (Plugin cá cược) [Geyser/Floodgate Support] 2.1

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
Mã nguồn
https://github.com/CortezRomeo/TaiXiu/
Người phát triển
Cortez Romeo
TẠM NGƯNG SUPPORT VÀ UPDATE CHO ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2025 VÌ CHUYỆN ĐỜI TƯ.

Plugin cá cược phổ biến nhất tại Việt Nam
+700 downloads

YÊU CẦU
 • Java 11 hoặc trở lên [ĐỌC KỸ]
 • Plugin Vault
 • Plugin Economy, nếu bạn có cài EssentialsX thì bỏ qua phần này
TÍNH NĂNG
 • Plugin có hỗ trợ API để thêm tính năng nâng cao
 • Tự động cập nhật file config và message khi có thay đổi trong bản mới
 • Hỗ trợ GUI (Hỗ trợ customhead)
 • Hỗ trợ Floodgate Form (Menu dành cho PE)
 • Hỗ trợ Hex Color
 • Hỗ trợ PlaceholderAPI
  • %taixiu_phien% - Lấy số phiên hiện tại
  • %taixiu_result_phien_<số phiên>% - Kết quả của phiên
  • %taixiu_resultformat_phien_<số phiên>% - Kết quả của phiên (Format theo message.yml)
  • %taixiu_taiplayers_phien_<số phiên>% - Danh sách người đặt tài
  • %taixiu_xiuplayers_phien_<số phiên>% - Danh sách người đặt xỉu
  • %taixiu_taiplayers_bet_phien_<số phiên>% - Tổng tiền cược vào tài
  • %taixiu_xiuplayers_bet_phien_<số phiên>% - Tổng tiền cược vào xỉu
  • %taixiu_totalbet_phien_<số phiên>% - Tổng tiền cược giữa tài và xỉu

   Thay <số phiên> thành current để lấy số phiên tại
 • Hỗ trợ BossBar
 • Thiết lập để xử lý dữ liệu cũ
LUẬT CHƠI
 • Khi cộng tổng các nút của 3 xúc xắc từ 4 - 10 thì sẽ là Xỉu
 • Khi cộng tổng các nút của 3 xúc xắc từ 11 - 17 thì sẽ là Tài
 • Khi tổng các nút là 3 hoặc 18 thì Nhà cái ăn (Xỉu và Tài đều thua)
  • Bạn có thể tắt phần này trong config.yml
 • Số tiền cược tối thiểu là 500$
  • Bạn có thể chỉnh được phần này trong config.yml
 • Số tiền cược tối đa là 1000000$
  • Bạn có thể chỉnh được phần này trong config.yml
 • Khi thắng bạn sẽ nhận được gấp đôi số tiền đã đặt (1 ăn 1)
Bạn có thể đọc thêm TẠI ĐÂY
LỆNH & QUYỀN
 • /taixiu
  • Permission: taixiu.use
 • /taixiuad
  • Permission: taixiu.admin
HÌNH ẢNH
42284


41283

41284

41286

41287

41288

41289

41285

FILES
YAML:
#
#   ______  ______   __    __ __   __   __ __
#  /\__ _\ /\ __ \  /\ \   /\_\_\_\  /\ \  /\ \/\ \
#  \/_/\ \/ \ \ __ \ \ \ \   \/_/\_\/_ \ \ \ \ \ \_\ \
#    \ \_\ \ \_\ \_\ \ \_\   /\_\/\_\ \ \_\ \ \_____\
#    \/_/  \/_/\/_/  \/_/   \/_/\/_/  \/_/  \/_____/
#
#
# Author: Cortez_Romeo
# Download plugin này miễn phí tại: https://minecraftvn.net

# Dành cho việc fix lỗi
# Đừng bật nếu bạn không cần đến
debug: false

database:
 while-ending-session:
  # [TYPE: SAVE - SAVE_AND_UNLOAD]
  # SAVE: Hệ thống sẽ lưu dữ liệu vào file .yml nhưng không unload data
  # SAVE_AND_UNLOAD: Hệ thống sẽ lưu dữ liệu vào file.yml và unload data (Tối ưu hóa dữ liệu)
  # Lưu ý: Data bị unload có thể được load lại nếu có một cái gì đó tác động lên dữ liệu
  #    Ví dụ: Player sử dụng lệnh "/taixiu thongtin <data bị unload>"
  #        lúc này data sẽ được load lại
  #
  # KHUYẾN KHÍCH XÀI SAVE_AND_UNLOAD
  type: SAVE_AND_UNLOAD
 # Tự động lưu dữ liệu các phiên
 # Đề phòng trường hợp bị crash
 while-disabling-plugin:
  # [TYPE: SAVE_ALL - SAVE_LATEST - SAVE_LATEST_AND_DELETE_OLD_DATA]
  # SAVE_ALL: Lưu tất cả dữ liệu của các phiên đang load vào file .yml, sẽ tốn khá nhiều thời gian
  #      nếu dữ liệu quá nhiều (Tuy nhiên bạn có thể khắc phục điều này bằng cách chỉnh
  #      while-ending-session thành SAVE_AND_UNLOAD)
  # SAVE_LATEST: Lưu dữ liệu cuối cùng vào file .yml và không lưu các dữ liệu còn lại
  # SAVE_LATEST_AND_DELETE_OLD_DATA: Xóa tất cả dữ liệu cũ (Phiên đã có kết quả) và giữ nguyên dữ liệu cuối cùng (Phiên chưa có kết quả)
  #
  # ĐỂ TỐI ƯU TỐI ĐA DỮ LIỆU, BẠN CÓ THỂ XÀI SAVE_LATEST_AND_DELETE_OLD_DATA
  # TUY NHIÊN BẠN CŨNG NÊN SỬ DỤNG SAVE_LATEST (Đọc ghi chú ở trên), DỮ LIỆU KHÔNG CẦN PHẢI TỐI ƯU QUÁ MỨC
  type: SAVE_LATEST
 auto-save:
  enable: true
  # Set càng ít thì dữ liệu càng dễ được bảo đảm nhưng có thể gây lag nếu dữ liệu quá nhiều
  # Lấy theo giây(s)
  time: 600

task:
 taiXiuTask:
  # Thời gian đếm ngược lấy kết quả của mỗi phiên
  # Lấy theo giây(s)
  time-per-session: 125

# Số tiền sẽ được hiển thị theo cách dễ nhìn hơn
# Ví dụ: Bạn đặt '#,###' tại 'format-money', số tiền là 500000 -> Số tiền hiền thị: 500,000
# Chi tiết tại: https://www.baeldung.com/java-decimalformat
format-money: '#,###'

# Tùy chỉnh về đặt cược
bet-settings:
 # Số tiền tối đa có thể cược
 max-bet: 1000000
 # Số tiền tối thiểu có thể cược
 min-bet: 500
 # Tính thêm thuế
 # Cách tính thuế:
 # 1. <thuế> = "bet-settings.tax" / 100
 # 2. số tiền player nhận được = <tổng tiền cược trước đó> + (<tổng số tiền cược trước đó> * <thuế>)
 # Để là 0 nếu muốn tắt tính thuế
 tax: 0
 # Đóng đặt cược khi thời gian bé hơn:
 disable-while-remaining: 15
 # Một số trường hợp cả 3 xúc xắc đều ra 1 nút hoặc 6 nút
 # Khi đó sẽ rơi vào trường hợp tổng 3 nút là 3 hoặc 18
 # Theo luật thì cái sẽ ăn hết, người đặt tài và xỉu đều thua
 # Nếu bạn chỉnh thành 'true' cái này thì sẽ không còn rơi vào 2 trường hợp nên nữa
 disable-special: false

# Geyser API/Floodgate API
# Được dùng để hiển thị form cho người chơi PE/BE
floodgate-settings:
 enable: true

# Thiết lập âm thanh
# List sound: https://hub.spigotmc.org/javadocs/bukkit/org/bukkit/Sound.html
sound:
 win:
  enable: true
  sound-name: ENTITY_PLAYER_LEVELUP
  volume: 1
  pitch: 2
 lose:
  enable: true
  sound-name: ENTITY_VILLAGER_NO
  volume: 1
  pitch: 1

# Thanh máu boss được dùng để hiển thị thông tin
# List bar color: https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/boss/BarColor.html
# List bar style: https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/boss/BarStyle.html
boss-bar:
 enable: true
 type:
  playing:
   title: '&#79fb13&lT&#93f222&là&#aeea30&li &#c8e13f&lX&#e3d94d&lỉ&#fdd05c&lu &b#%session% &7| &f%timeLeft% Giây &7| &6$%totalBet% &2$%xiuBet% &4$%taiBet%'
   color:
    playing: YELLOW
    bet-disabling: BLUE
    pausing: BLUE
   style: SOLID
  # Hiển thị khi kết thúc phiên với kết quả phiên của cuối cùng
  reloading:
   enable: true
   time: 5
   title: '&#79fb13&lT&#93f222&là&#aeea30&li &#c8e13f&lX&#e3d94d&lỉ&#fdd05c&lu &b#%session% &7| %result% &e%numberOfPlayers% &fngười thắng &6$%money%'
   # Có thể để color là 'RESULT-COLOR' nếu muốn theo màu của tài hoặc xỉu
   color: RESULT-COLOR
   result-color-setting:
    xiu: GREEN
    tai: RED
   style: SOLID

# Phần thông báo từ bossbar và message
toggle-settings:
 # Tự động bật thông báo khi người chơi vào game
 auto-toggle: true
YAML:
#
#   ______  ______   __    __ __   __   __ __
#  /\__ _\ /\ __ \  /\ \   /\_\_\_\  /\ \  /\ \/\ \
#  \/_/\ \/ \ \ __ \ \ \ \   \/_/\_\/_ \ \ \ \ \ \_\ \
#    \ \_\ \ \_\ \_\ \ \_\   /\_\/\_\ \ \_\ \ \_____\
#    \/_/  \/_/\/_/  \/_/   \/_/\/_/  \/_/  \/_____/
#
# Author: Cortez_Romeo
# Download plugin này miễn phí tại: https://minecraftvn.net
#
# Lưu ý:
# * Bạn có thể chỉnh thành '' nếu muốn tắt dòng message đó
#  đối với list thì chỉ cần một dòng (- '') là được
# * Có hỗ trợ hex color
# * Nhớ thêm dấu cách vào '' thành ' ' nếu bạn cho dòng đó
#  không có gì nhưng ý của bạn là xuống dòng
#
# ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI CHỈNH FILE

prefix: '&#03fca1[TÀI XỈU]&r '
xiu-name: '&#1fc433Xỉu'
tai-name: '&#c42d1fTài'
special-name: '&dĐặc Biệt'
none-name: '&7Chưa Có'
no-permission: '%prefix%&cBạn không đủ quyền để xài lệnh này'
request-loading: '%prefix%&eVui lòng chờ...'
wrong-argument: '%prefix%&cCú pháp đó không tồn tại'
wrong-long-input: '%prefix%&cSố phiên bạn nhập không hợp lệ'
invalid-session: '%prefix%&cPhiên số &b#%session%&c không tồn tại'
toggle-on: '%prefix%&fĐã &2&lBẬT&f toàn bộ thông báo!'
toggle-off: '%prefix%&fĐã &4&lTẮT&f toàn bộ thông báo!'
player-bet: '%prefix%&fBạn đã đặt cược vào &a%bet%&f với số tiền &6$%money%&f. Phiên số &b#%session%&f sẽ có kết quả sau &d%time% giây&f nữa'
broadcast-player-bet: '%prefix%&b%player% &fđã đặt cược vào %bet%&r với số tiền &6$%money%'
invalid-bet: '%prefix%&e%bet%&c không hợp lệ, bạn chỉ có thể ghi &exiu (Hoặc ghi số 1) &choặc &etai (Hoặc ghi số 2)'
min-bet: '%prefix%&cSố tiền cược cần lớn hơn &6$%minBet%&c!'
max-bet: '%prefix%&cSố tiền cược cần bé hơn &6$%maxBet%&c!'
late-bet: '%prefix%&cVì chỉ còn &d%time% giây (Bé hơn %configDisableTime%)&c là có kết quả phiên nên bạn không thể đặt cược nữa!'
have-bet-before: '%prefix%&cBạn đã đặt cược trước đó rồi! Bạn cược vào %bet%&c với số tiền &6$%money%'
invalid-money: '%prefix%&cSố tiền không hợp lệ, vui lòng nhập lại'
not-enough-money: '%prefix%&cBạn không có đủ tiền!'
session-result-not-enough-player: '%prefix%&cTài xỉu phiên số &b#%session%&c sẽ bắt đầu lại vì không có người đặt cược!'
session-result:
 - '%prefix%&fTài xỉu phiên số &b#%session%&f có các nút xúc xắc sau: &b%dice1% &7- &b%dice2% &7- &b%dice3%'
 - '%prefix%&fVới tổng 3 xúc xắc là &e%total%&f. Tuyên bố: %result%&f thắng'
 - '%prefix%&fĂn nhiều nhất: %bestWinners%'
bestWinners-format:
 invalid: '&7Không ai cả'
 valid: '&d%playerName%&r &6$%bet%'
 valid-special: '&dNhà cái ăn &6$%allBet%'
 playerName-delim: '&e, &d'
session-special-win: '%prefix%&d&lCái đã thắng, người đặt tài hoặc xỉu đều thua và không nhận được tiền trong phiên này!'
session-player-win: '%prefix%&fBạn đã đặt vào %result%&f và thắng &6$%money%'
session-player-win-with-tax: '%prefix%&fBạn đã đặt vào %result%&f và thắng &6$%money% &c&l(TAX: %tax%%)'
session-player-lose: '%prefix%&fBạn đã đặt vào %result%&f và thua &6$%money%'
command-taixiu:
 - ' '
 - '&#03fca1Tài Xỉu'
 - '&7Version %version%'
 - ' '
 - '&#03c6fc/taixiu toggle &7- &fBật hoặc tắt toàn bộ thông báo'
 - '&#03c6fc/taixiu luatchoi &7- &fXem luật chơi'
 - '&#03c6fc/taixiu cuoc &6<xiu(1)/tai(2)> <số tiền> &7- &fĐặt cược'
 - '&#03c6fc/taixiu thongtin &7- &fXem thông tin phiên hiện tại'
 - '&#03c6fc/taixiu thongtin &e(số phiên) &7- &fXem thông tin phiên số tùy chọn'
 - ' '
 - ' &6<>&7: Bắt buộc phải nhập &7| &e()&7: Tùy chỉnh'
luatchoi:
 - ' '
 - '&#03fca1Tài Xỉu - Luật chơi'
 - ' '
 - '&fKhi cộng tổng các nút của 3 xúc xắc từ &e4 - 10&f thì sẽ ra &#1fc433Xỉu'
 - '&fKhi cộng tổng các nút của 3 xúc xắc từ &e11 - 17&f thì sẽ ra &#c42d1fTài'
 - '&fKhi tổng các nút là &e3&f hoặc &e18&f thì nhà cái ăn (Tài, xỉu đều thua)'
 - '&fSố tiền cược tối thiểu là &6$%minBet%'
 - '&fSố tiền cược tối đa là &6$%maxBet%'
 - '&fKhi thắng bạn sẽ nhận được gấp đôi số tiền đã đặt (1 ăn 1)'
 - '&aGood luck!'
command-taixiuadmin:
 - ' '
 - '&#eb5834Tài Xỉu - Admin commands'
 - '&7Version %version%'
 - ' '
 - '&#eb8634/taixiuadmin reload &7- &fTải lại config, inventory, message'
 - '&#eb8634/taixiuadmin changestate &7- &fThay đổi trạng thái phiên hiện tại'
 - '&#eb8634/taixiuadmin settime &6<số giây> &7- &fChỉnh thời gian phiên hiện tại'
 - '&#eb8634/taixiuadmin setresult &6<dice1> <dice2> <dice3> &7- &fCho kết quả phiên hiện tại với số xúc xắc tùy chọn'
 - ' '
 - ' &6<>&7: Bắt buộc phải nhập &7| &e()&7: Tùy chỉnh'
admin-prefix: '&#eb5834[TÀI XỈU ADMIN]&r '
admin-reload: '%prefix%&aReloaded TaiXiu'
admin-changestate: '%prefix%&aĐã thay đổi trạng thái phiên hiện tại thành: &e%state%'
admin-changestate-boardcast: '%prefix%&e%playerName% &fđã thay đổi trạng thái phiên hiện tại thành: &e%state%'
admin-settime: '%prefix%&aĐã thay đổi thời gian phiên hiện tại thành: &e%time% giây'
admin-settime-boardcast: '%prefix%&e%playerName% &fđã thay đổi thời gian phiên hiện tại thành &e%time% giây'
admin-invalid-int-input: '%prefix%&cSố không hợp lệ &e(1 -> 2,147,483,647))'
admin-setresult: '%prefix%&aĐã cho kết quả phiên hiện tại có số xúc xắc 1 là &e%dice1%&a, hai là &e%dice2%&a, ba là &e%dice3%'
# placeholders dòng này gồm có: %playerName%, %dice1%, %dice2%, %dice3%. Mình không ghi dòng này để mem khỏi biết bạn gian lận
admin-setresult-boardcast: ''
admin-invalid-dice-input: '%prefix%&cSố nút không hợp lệ &e(0 -> 6)'
YAML:
#
#   ______  ______   __    __ __   __   __ __
#   /\__ _\ /\ __ \  /\ \   /\_\_\_\  /\ \  /\ \/\ \
#   \/_/\ \/ \ \ __ \ \ \ \   \/_/\_\/_ \ \ \ \ \ \_\ \
#    \ \_\ \ \_\ \_\ \ \_\   /\_\/\_\ \ \_\ \ \_____\
#     \/_/  \/_/\/_/  \/_/   \/_/\/_/  \/_/  \/_____/
#
# Author: Cortez_Romeo
# Download plugin này miễn phí tại: https://minecraftvn.net
#
# Lưu ý:
# * Có hỗ trợ hex color
# * Có 3 type chính, đó là:
#  + material: value chỉnh thành MATERIAL của block
#   > Theo các phiên bản bé hơn 1.13, bạn có thể điền số trong phần 'value:' và 'data:' của item đó
#     Ví dụ: (value: 95 | data: 1) [https://minecraft-ids.grahamedgecombe.com/]
#   > Theo các phiên bản lớn hơn 1.12.2, bạn có thể điền thẳng tên item đó (Phần 'data:' sẽ không còn cần thiết)
#     Ví dụ: (value: BOOK) [https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Material.html]
#  + playerhead: dành cho item "bet-player:" để hiện thị đầu người hơi
#  + customhead: Đọc phần ở dưới
#   + Cách sử dụng custom-head:
#     Bước 1: Truy cập vào một custom-head mà bạn cần ở web có link https://minecraft-heads.com/custom-heads/
#     Bước 2: Kéo xuống dưới cùng bạn sẽ thấy có một mục là "Other", Copy phần "Value:" và
#         dán nó vào phần "value:" của item bạn cần
# * Số rows phải từ 1 đến 6 (Không dưới hoặc hơn)
#
# ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI CHỈNH FILE

file-version: 2
inventory:
 default-items:
  nextPage:
   name: '&aTrang sau'
   slot: 8
   type: customhead
   value: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZDYzNjgyZjE5ZGU0OTZjYjNjMzE0ZDYyOWQzZmMxZjQyNWU2NjAyNTI4MmQyY2U4YTFmMGUyMjQ3NmMwMWMwNCJ9fX0=
   data: 0
   lore:
   - '&7Sang trang %nextPage%'
  prevPage:
   name: '&aTrang trước'
   slot: 2
   type: customhead
   value: eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMWMwNjQ2YTI4YjQ1MWRhNzQzOTRlNjk4YjA0ZmFjOTM1YmExOTc1ZjQyODI5MDY3YTBmYmZlZDE4MWEzNjU5NCJ9fX0=
   data: 0
   lore:
   - '&7Về trang %prevPage%'
  borderItem:
   name: ''
   type: material
   value: BLACK_STAINED_GLASS_PANE
   data: 0
   lore:
   - ''
 taiXiuInfo:
  title: '&0Thông tin phiên số &b#%session%'
  rows: 5
  items:
   bet-player:
    name: '&b%playerName%'
    type: playerhead
    data: 0
    lore:
    - ''
    - '&fCược vào:&r %bet%'
    - '&fSố tiền cược: &6%money%$'
    - ''
   bet-info:
    name: '&eThông tin phiên'
    slot: 5
    type: material
    value: BOOK
    data: 0
    lorePlaying:
    - '&fCó kết quả sau: &d%time% giây'
    - ''
    - '&fPhiên số: &b%session%'
    - '&fSố người chọn &#1fc433Xỉu&f: &e%xiuPlayerNumber% &6(%xiuTotalBet%$)'
    - '&fSố người chọn &#c42d1fTài&f: &e%taiPlayerNumber% &6(%taiTotalBet%$)'
    - '&fTổng tiền cược phiên này: &6%totalBet%$'
    - ''
    - '&eNhấn để tải lại thông tin'
    loreEnded:
    - '&bPhiên này đã có kết quả!'
    - ''
    - '&fPhiên số: &b%session%'
    - '&fSố người chọn &#1fc433Xỉu&f: &e%xiuPlayerNumber% &6(%xiuTotalBet%$)'
    - '&fSố người chọn &#c42d1fTài&f: &e%taiPlayerNumber% &6(%taiTotalBet%$)'
    - '&fTổng tiền cược phiên này: &6%totalBet%$'
    - '&fĂn nhiều nhất: %bestWinners%'
    - ''
    - '&fXúc xắc 1: &e%dice1%'
    - '&fXúc xắc 2: &e%dice2%'
    - '&fXúc xắc 3: &e%dice3%'
    - '&fKết quả:&r %result%'
    - ''
YAML:
#
#   ______  ______   __    __ __   __   __ __
#   /\__ _\ /\ __ \  /\ \   /\_\_\_\  /\ \  /\ \/\ \
#   \/_/\ \/ \ \ __ \ \ \ \   \/_/\_\/_ \ \ \ \ \ \_\ \
#    \ \_\ \ \_\ \_\ \ \_\   /\_\/\_\ \ \_\ \ \_____\
#     \/_/  \/_/\/_/  \/_/   \/_/\/_/  \/_/  \/_____/
#
# Author: Cortez_Romeo
# Download plugin này miễn phí tại: https://minecraftvn.net
#
# ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI CHỈNH FILE

file-version: 2
form:
 menu:
  title: '&0Tài xỉu'
  button:
   rule:
    name: '&0Luật chơi'
    imageType: URL
    imageData: https://i.imgur.com/UD8v9Ui.png
   sessionInfo:
    name: '&0Thông tin phiên'
    imageType: URL
    imageData: https://i.imgur.com/m6EdubF.png
   bet:
    name: '&0Cược'
    imageType: URL
    imageData: https://i.imgur.com/ReMGrcW.png
   toggle:
    'on':
     name: '&2Bật&0 thông báo'
     imageType: URL
     imageData: https://i.imgur.com/aANvBJ9.png
    'off':
     name: '&4Tắt&0 thông báo'
     imageType: URL
     imageData: https://i.imgur.com/3pDJQgt.png
 rule:
  title: '&0Luật chơi tài xỉu'
  content: |-
   &aTài xỉu - Luật chơi

   &fKhi cộng tổng các nút của 3 xúc xắc từ &e4 - 10&f thì sẽ ra &2Xỉu
   &fKhi cộng tổng các nút của 3 xúc xắc từ &e11 - 17&f thì sẽ ra &4Tài
   &fKhi tổng các nút là &e3&f hoặc &e18&f thì nhà cái ăn (Tài, xỉu đều thua)
   &fSố tiền cược tối thiểu là &6$%minBet%
   &fSố tiền cược tối đa là &6$%maxBet%
   &fKhi thắng bạn sẽ nhận được gấp đôi số tiền đã đặt (1 ăn 1)
  button:
   goBack:
    name: '&cTrở về'
   close:
    name: '&4Đóng'
 info:
  title: Thông tin phiên
  content:
   content: |-
    &fTài xỉu phiên số &b#%session%
    &fCó kết quả sau: &d%time% giây

    &fNgười chọn xỉu:
    %xiuPlayers%
    &fNgười chọn tài:
    %taiPlayers%
    &fTổng tiền cược: &6$%totalBet%
   placeholders:
    xiuPlayers: |
     &a%player% &7- &6$%money%
    taiPlayers: |
     &c%player% &7- &6$%money%
  button:
   goBack:
    name: '&cTrở về'
   close:
    name: '&4Đóng'
 bet:
  title: Đặt cược
  order:
   '1':
    label: Bạn đang đặt cược vào phiên số &b#%session%&r. &rBạn còn &d%secondsLeft%
     giây &rđể đặt cược trước khi phiên khóa.
   '2':
    dropdown:
     name: 'Vui lòng chọn:'
     options:
      tai: '&4Tài'
      xiu: '&2Xỉu'
   '3':
    input:
     name: 'Số tiền muốn cược:'
     placeholder: '%minBet% - %maxBet%'

SỬ DỤNG API
Java:
    System.out.println("Còn " + TaiXiuManager.getTime() + " giây nữa là kết thúc phiên!");
    System.out.println("Trạng thái hiện tại của phiên là: " + TaiXiuManager.getState());
Java:
    ISession session = DatabaseManager.taiXiuData.get(4);

    // Session đã nhập bị rỗng
    if (session == null) {
      return;
    }

    System.out.println("Kết quả của phiên số #" + session.getSession() + " là " + session.getResult());
    System.out.println("Xúc xắc 1 là " + session.getDice1());
    System.out.println("Người đặt cược xỉu gồm có: " + (session.getXiuPlayers().isEmpty() ? "" : session.getXiuPlayers()));

Event:
PlayerBetEvent
SessionSwapEvent
SessionResultEvent
Java:
  @EventHandler
  public void resultEvent(SessionResultEvent event) {

    ISession sessionData = event.getSessionData();
    HashMap<String, Long> taiPlayers = sessionData.getTaiPlayers();
    HashMap<String, Long> xiuPlayers = sessionData.getXiuPlayers();
    TaiXiuResult result = sessionData.getResult();

    System.out.println("Tài xỉu phiên số #" + sessionData.getSession() + " có kết quả là " + result);
    System.out.println("Có " + (result == TaiXiuResult.TAI ? taiPlayers.size() : xiuPlayers.size()) + " người đặt cược vào " + result);

  }

  @EventHandler
  public void betEvent(PlayerBetEvent event) {

    Player p = event.getPlayer();
    TaiXiuResult bet = event.getBet();
    Long money = event.getMoney();

    System.out.println(p.getName() + " đặt cược vào " + bet.toString() + " với số tiền " + money);

  }
SOURCE CODE
Muốn edit lại mã nguồn plugin để thêm hoặc xóa tính năng? NHẤN VÀO ĐÂY

Cập nhật gần nhất

 1. 2.1

  Sữa một lỗi nhỏ khi bossbar style không hoạt động giống trong config
 2. 2.0

  TaiXiu 2.0 is here! Update README Add GPL-3.0 license Sữa lỗi chính tả Optimize code Fix lỗi...
 3. 1.1.5 - Mirror bug's fixed

  Sửa lỗi liên quan đến folder (FilenameUtil) lúc load plugin

Đánh giá gần đây

cái này tải sao z
làm thêm cái %bestWinner% cho bossbar đi ông
Cortez Romeo
Cortez Romeo
Ok nhé
so good
Good plugin, nên có thêm chức năng đánh thuế % người chơi
Đang dùng tại EarthSMP @ sv.3fmc.com
plugin hay✅✅
Chưa hỗ trợ 1.19 à ông server tôi java 18 mà cài nó báo lỗi
Cortez Romeo
Cortez Romeo
Chưa hỗ trợ 1.19 nha :(
:thumbsup:
có hỗ trợ playerpoints & 1.12.2 ko ông
Cortez Romeo
Cortez Romeo
Chưa có hỗ trợ 1.12.2 với playerpoints mình thêm sau nhé
khá hay, hàng việt chất lượng cao, message quá đẹp không có gì để chê