1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins TE-UnivarsalEnchant 2017-02-24

Nhớ phải cài TokenEnchant trước nha

 1. adairh
  NOTE: This a custom enchant module require TokenEnchant plugin.

  This plugin contains a custom enchantment effect which automatically change the type of item you're holding depending on your action:
  • mining -> item will be switch to PickAxe
  • excavating -> item will be switch to Spade
  • woodcutting -> item will be switch to Axe
  • fighting/cobweb -> item will be switch to Sword.
  Depending on the enchant level, type of tool will be determined. Which level yield what type of tools can be configured in the config file. A sample configuration is attached at the bottom:

  Installation:
  Just install TE-UniversalEnchant.jar in TokenEnchant/enchants folder. Then you can either "restart the server" or "reload the plugin (not /te reload)". UniversalEnchantment will automatically be loaded into TokenEnchant framework.

  Configuration:
  You need to add new entry for "Universal" enchant under "Potions:" section in your config.yml.
  Mã:
  Potions:
  Universal:
  price: 10
  max: 5
  occurrence: always
  default_item: FISHING_ROD
  levels:
  1:
  axe: WOOD_AXE
  pickaxe: WOOD_PICKAXE
  sword: WOOD_SWORD
  spade: WOOD_SPADE
  2:
  axe: STONE_AXE
  pickaxe: STONE_PICKAXE
  sword: STONE_SWORD
  spade: STONE_SPADE
  3:
  axe: IRON_AXE
  pickaxe: IRON_PICKAXE
  sword: IRON_SWORD
  spade: IRON_SPADE
  4:
  axe: GOLD_AXE
  pickaxe: GOLD_PICKAXE
  sword: GOLD_SWORD
  spade: GOLD_SPADE
  5:
  axe: DIAMOND_AXE
  pickaxe: DIAMOND_PICKAXE
  sword: DIAMOND_SWORD
  spade: DIAMOND_SPADE
  Duy Lê Roblox, Tom, Odad10 người khác thích điều này.
Từ khóa: