1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins UltraChat 1.1.4

Chứa tất cả những thứ cần thiết như chat màu, kênh chat, vv

 1. Allas
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Izzyk
  :pd1:
  Plugin có giá 1.00$ trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin ủng hộ tác giả

  :pd7:
  Mã:
  UltraChat.* - Access all of UltraChat
  UltraChat.help - Access the help menu
  UltraChat.Channel - Access channel help menu
  UltraChat.Channel.* - Access all the channel commands
  UltraChat.Channel.Join - Join a channel
  UltraChat.Channel.Get - Get the channel your in
  UltraChat.Channel.List - List the channels and people in them
  UltraChat.Admin - Access The UltraChat Admin menu (And some commands)
  UltraChat.Admin.* - Access all admin commands
  UltraChat.Admin.Chat - Access Admin Chat
  UltraChat.Admin.Broadcast - Send Broadcasts
  UltraChat.Admin.ClearChat - Clear the chat
  UltraChat.Admin.LastMessage - Access the lastmessage command
  UltraChat.Admin.Mute - Mute a player
  UltraChat.Admin.Spy - Access to use spy mode
  UltraChat.Keylogger - Access to the keylogger menu (required for keylogger sub commands)
  UltraChat.Keylogger.Add - Access to add a word to the keylogger
  UltraChat.Keylogger.Remove - Access to remove a word from the keylogger
  UltraChat.Keylogger.List - Access to list words on the keylogger
  UltraChat.Color - Use color Command
  UltraChat.ColorCodes - Use color codes in chat
  UltraChat.Global - Talk in global chat (prefix your sentence with !)
  UltraChat.msg - Use the /msg command

  :pd8:
  Config.yml
  Mã:
  -Message File
  messages:
  NoPermissions: '&cYou do not have permission to use this command'
  DoesNotExist: '&7Channel &c<Channel> &7does not exist'
  AlreadyExists: '&7Channel &c<Channel> &7already exists'
  AlreadyIn: '&7You are already in channel &c<Channel>'
  Join: '&aYou have successfully joined Channel &2<Channel>'
  JoinBroadcast: '&a<Player> &7has joined channel &a<Channel>'
  List: '&aChannels: &7<Channels>'
  ListPeople: '&7People in channel <Channel>: &a<Players>'
  InvalidCommand: '&7Invalid Command! Please use &c<Command>'
  Get: '&7You are in channel &a<Channel>'
  Create: '&7You have created channel &a<Channel>'
  Delete: '&7You deleted channel &a<Channel>'
  DeleteDefaultChannel: '&7You cannot delete default channel &c<Channel>'
  Reload: '&7Config successfully reloaded'
  SpyOn: '&7Spy mode enabled'
  SpyOff: '&7Spy mode disabled'
  SpyList: '&7People spying on chat: &a<Spies>'
  NotOnline: '&7Player &c<Player> &7is not online'
  Kick: '&7You have successfully kicked &a<Player> &7from channel &a<Channel>'
  ColorChanged: '&7Chatcolor successfully change'
  InvalidColor: '&4<InvalidColor> &cis not a valid color. Valid colors&4: &7<Colors>'
  AdminChatEnabled: '&7Admin Chat enabled'
  AdminChatDisabled: '&7Admin Chat disabled'
  Muted: '&7You have successfully muted &c<Player>'
  Unmuted: '&7You have successfully unmuted &c<Player>'
  Mute: '&cYou cannot talk while Muted'
  SpamWarning: '&cPlease do not spam the chat'
  SpamKickMessage: '&cPlease do not spam the chat'
  LastMessageFormat: '<PluginPrefix>&7<Player>&8: &f<Message>'
  NoLastMessage: '&7Player &c<Player> &7has not yet spoken'
  ChatCleared: '&7Chat cleared'
  KeywordAdded: '&7Keyword &a<Word> &7has been successfully added'
  KeywordRemoved: '&7Keyword &c<Word> &7has been successfully removed'
  KeywordAlreadyExists: '&7Keyword &c<Word> &7already exists'
  KeywordDoesNotExist: '&7Keyword &c<Word> &7does not exist'
  KeywordList: '&7Keywords: &c<Words>'
  MessageBlocked: '&7Your message contains a blocked word'


  Prefix:
  PluginPrefix: '&e(&6UltraChat&e) &7'
  ChannelPrefix: '&7&l(&a<Channel>&7&l) &f<DISPLAYNAME>&7: &f'
  DefaultChannelPrefix: '&f<DISPLAYNAME>: &f'
  AdminChatPrefix: '&7&l(&b<DISPLAYNAME>&7&l) &b'
  BroadcastPrefix: '&6Broadcast &a>> &7'
  MsgSendFormat: '&6&l(&7Me &6>> &7<Target>&6&l) &7'
  MsgGetFormat: '&6&l(&7<Sender> &6>> &7Me&6&l) &7'
  MsgSpyFormat: '&6&l(&7<Sender> &6>> &7<Target>&6&l) &7'


  HoverText:
  Prompts:
  AdminChatPrompt: '&bClick to toggle Admin Chat'
  JoinChannelPrompt: '&7Click to join channel &a<Channel>'
  Mute: '&7Click to mute &c<Player>'
  Unmute: '&7Click to unmute &c<Player>'
  MsgPlayerPrompt: '&7Click to msg &a<Player>'
  SpyPrompt: '&7Click to toggle Spy Mode'

  HoverText:
  - '&f<DISPLAYNAME>'
  - '&7Player&8: &f<Player>'
  - '&7Channel&8: &f<Channel>'
  - '&7Health&8: &f<Health>&8/&f<MaxHealth>'
  - '&7World&8: &f<World>'
  -Config File
  [/LEFT]
  #This is the default channel that people will be in when the server starts up. Please ensure that it is lower case.
  defaultChannel: general

  #Weather Hover Text is enabled.
  HoverTextEnabled: false

  #Weather or not /UltraChat Admin Spy allows you to spy on peoples UltraChat msg’s.
  MessagesSpy: true

  #Weather or not to log chat in a log file
  LogChat: true

  #Weather or not it punctuates the chat.
  PunctuateChat: true

  #Weather you want to prevent spammers/bots. This will stop people from repeating the same message twice in a row.

  EnableAntiSpam: true

  SpamKick:
  EnableSpamKick: false

  #How many times they have to repeat the same message before they get kicked (Note that any time below the amount will still have the message canceled. However instead of getting kicked they get a warning.
  SingleMessageSpamKick: 3

  #During any login session how many times they will get a spam warning before they get kicked regardless of the same message.
  TotalMessageSpamKick: 10
  -Help Menu Config
  RootHelp:
  - '&a------------&8(&7UltraChat&8)&a------------'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels &8 - &eUse channel based commands'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat Color &8 - &eChange your chat color'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat Msg &8 - &eSend a player a private message'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin&8 - &eAccess administrator commands'
  - '&a-------------------------------------------'


  ChannelHelp:
  - '&a------------&8(&7UltraChat Channel&8)&a------------'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels Join&8 - &eJoin a channel'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels Get&8 - &eFind out what channel you are in'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels List&8 - &eList the channels'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels List (Channel)&8 - &eList the people in a channel'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels &aA&7dmin&8 - &eList the channel admin commands'
  - '&a-------------------------------------------'


  ChannelAdminHelp:
  - '&a------------&8(&7UltraChat Channel Admin&8)&a——————'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels &aA&7dmin Create&8 - &eCreate a channel'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels &aA&7dmin Delete&8 - &eDelete a channel'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aC&7hannels &aA&7dmin Kick&8 - &eKick a player from a channel'
  - '&a-------------------------------------------'

  AdminHelp:
  - '&a------------&8(&7UltraChat Admin&8)&a------------'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aC&7hat&8- &eToggle admin chat'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &7Mute&8- &eMute or Unmute a player'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aB&7road&acast&8- &eMake a broadcast'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin Spy&8- &eToggle spy mode'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin Spy List&8- &eList people in spy mode'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aL&7ast&aM&7essage&8- &eGet the last message a player sent'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aC&7lear&aC&7hat- &eClear the chat'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aKey&7logger &8- &eUse the keylogger'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aR&7e&al&7oad &8- &eReload all the plugin configs and messages'
  - '&a-------------------------------------------'  KeyloggerHelp:
  - '&a------------&8(&7UltraChat Admin Keylogger&8)&a——————‘
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aKey&7logger Add &8- &eAdd a word to the key logger'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aKey&7logger Remove &8- &eRemove a word from the key logger'
  - '&7/&aU&7ltra&aC&7hat &aA&7dmin &aKey&7logger List &8- &eList words in the key logger'
  - '&a-------------------------------------------'


  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/ultrachat.32224/
  [-------HƯỚNG DẪN TẢI PLUGIN------]
  KhanhGamer, HDương, Phát Nguyễn2 người khác thích điều này.