1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Vouchers 1.7.1

Vourchers

 1. Shuu
  [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 1.99$ trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin ủng hộ tác giả
  Vouchers là một plugin có chức năng cho phép bạn tạo code nhận thưởng
  :pd4:
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  :pd6:
  /Voucher Help - Lists all the Commands for Vouchers.
  /Voucher Redeem <Code> - Allows player to redeem a Voucher Code.
  /Voucher Give <Type> [Amount] [Player] [Argument] - Gives a Player a Voucher.
  /Voucher Reload - Reloadeds the Config.yml.
  :pd7:
  Voucher.Admin - Is the Perm for all Commands.
  Voucher.Bypass - To bypass the Voucher Limiter.
  :pd8:
  Config.yml
  Mã:
  Vouchers:
   #Please use These Arguments
   #For the Player who uses the Voucher %Player%
   #Use %Arg% for your Arguments
   #%Arg% is the First Line on the Voucher
   #Command /Voucher <Type> <Argument>
   #Money would be the <Type>
   #So if you do /Voucher &a&lMoney &6$1000
   #Money is the Type and $1000 is the %Arg%
   Money:
    VoucherName: '&7&l>>&a&lMoney Voucher&7&l<<' #The Custom name of the Voucher Item
    Lore: #Have a custom lore for your Vouchers
     - '&3You have won &6$%Arg%&3.'
     - '&6P.S. &eDont spend it all in one place'
    #Command will be the Command Fired to the Player.
    Commands:
     - 'Eco give %Player% %Arg%'
     - 'broadcast &4%player% &3has just won &6$%arg%'
    #Message is the Message sent to the player when they Use the Voucher.
    Message: '&3You have Won &6$%Arg%'
    #The type of Item the Voucher Will Be.
    VoucherType: '339'
    #If the it checks if the Player has permission to use the Voucher.
    VoucherPermOn/Off: true
    #The Voucher's Perm Voucher.<VoucherPerm>
    VoucherPerm: Money
    #Turn on an off the Limiter.
    VoucherLimitToggle: false
    #The Limit of how many times a player can use it.
    VoucherLimit: 10
    #Turn on and off the sound when the voucher is used.
    SoundToggle: true
    #1.8 sounds are found here: http://docs.codelanx.com/Bukkit/1.8/org/bukkit/Sound.html
    #1.9 sounds are found here: https://hub.spigotmc.org/javadocs/bukkit/org/bukkit/Sound.html
    Sound: 'UI_BUTTON_CLICK' #This is a 1.9 sound. Make sure to change it to CLICK if you are on 1.8
   RankUp:
    VoucherName: '&7&l>>&5&lRankUp Voucher&7&l<<'
    Lore:
     - '&c&lRight click to Rank Up.'
     - '&4&lRank &7&l>> &e&l%Arg%'
    Commands:
     - 'Pex user %Player% group set %Arg%'
    Message: '&3You have Ranked Up to &c%Arg%&3.'
    VoucherType: '339'
    VoucherPermOn/Off: false
    VoucherPerm: RankUp
    VoucherLimitToggle: false
    VoucherLimit: 10
    SoundToggle: true
    Sound: 'UI_BUTTON_CLICK'
  VoucherCodes.yml
  Mã:
  Codes:
   IamAVoucherCode: #The Voucher Code.
    Enabled/Disabled: True
    Commands: #Commands run when used. Delete if you don't want to use any commands.
     - 'Give %Player% stone 23'
    Messages: #The message given to a player when they redeem the code. Delete if you don't want to use a message.
     - '&5Congrads on redeeming the code %Code% %Player%.'
    BroadCasts: #The broadcast when the voucher is used. Delete if you don't want to use a broadcast.
     - '&6&l%Player% &3has just used the code IAmAVoucherCode!!!'
    Limited: False #If false then anyone can use it. If true then only a specified amount can use it.
    CodesLeft: 10 #The amount of times the code can be used.
    VoucherPermOn/Off: True #If the it checks if the Player has permission to use the Voucher.
    VoucherPerm: IAmAVoucherPerm #The Voucher's Perm Voucher.<VoucherPerm>
    SoundToggle: True #Turn on and off the sound when the code is used.
    #1.8 sounds are found here: http://docs.codelanx.com/Bukkit/1.8/org/bukkit/Sound.html
    #1.9 sounds are found here: https://hub.spigotmc.org/javadocs/bukkit/org/bukkit/Sound.html
    Sound: 'UI_BUTTON_CLICK' #This is a 1.9 sound. Make sure to change it to CLICK if you are on 1.8. Delete if you dont want a sound.
  
  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/►►vouchers◄◄-give-your-players-vouchers-in-crates-prizes-and-for-just-being-good.13654/
  GGMiner, phdkhang068, baro115 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. drakdragon123
  drakdragon123
  5/5,
  Phiên bản: 1.7.1
  Plugins ngon
 2. lehuu
  lehuu
  5/5,
  Phiên bản: 1.6.3.2
  1. Shuu
   Phản hồi của người đăng
   mình sẽ update khi nào có ver mới ;