Báo cáo Sao Mình Bị Báo Lỗi Về Nạp Thẻ Trên thesieutoc.net Thế

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

DinoFanMC

THÀNH VIÊN
15/10/20
12
0
20
21
Unknow
MCoin
345
Nó báo như vậy nè:
Could not pass event AsyncPlayerChatEvent to TheSieuToc v2.0.6
org.bukkit.event.EventException: null
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:306) ~[serverdfmc.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[serverdfmc.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:500) [serverdfmc.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:482) [serverdfmc.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.chat(PlayerConnection.java:1321) [serverdfmc.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1259) [serverdfmc.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat$1.run(PacketPlayInChat.java:39) [serverdfmc.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source) [?:1.8.0_31]
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [?:1.8.0_31]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source) [?:1.8.0_31]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) [?:1.8.0_31]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_31]
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: character to be escaped is missing
at java.util.regex.Matcher.appendReplacement(Unknown Source) ~[?:1.8.0_31]
at java.util.regex.Matcher.replaceAll(Unknown Source) ~[?:1.8.0_31]
at java.lang.String.replaceAll(Unknown Source) ~[?:1.8.0_31]
at me.lxc.thesieutoc.event.PlayerChat.event(PlayerChat.java:52) ~[?:?]
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor193.invoke(Unknown Source) ~[?:?]
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_31]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_31]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:302) ~[serverdfmc.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
... 11 more
 

Beng Beng

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
5/3/17
477
335
510
HCM
MCoin
7,296
Khả năng cao là do trong lúc nạp thẻ bằng chat đã bị dư dấu \ . Trường hợp này thường dễ thấy nhất là khi nhấn phím Enter mà vô tình trúng phím \ trước.