Hỏi về server Sao minh load SkillAPI k dc a

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

WaveLuci

THÀNH VIÊN
4/1/22
12
0
20
22
Vietnam
[13:45:50 WARN]: Enabled plugin with unregistered PluginClassLoader SkillAPI v3.
103
[13:45:50 ERROR]: Error occurred while enabling SkillAPI v3.103 (Is it up to dat
e?)
java.lang.IllegalStateException: Cannot enable SkillAPI twice!
at com.sucy.skill.SkillAPI.onEnable(SkillAPI.java:128) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[p
atched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader
.java:316) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManage
r.java:405) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at com.rylinaux.plugman.util.PluginUtil.enable(PluginUtil.java:62) ~[?:?
]
at com.rylinaux.plugman.command.EnableCommand.execute(EnableCommand.java
:127) ~[?:?]
at com.rylinaux.plugman.PlugManCommandHandler.onCommand(PlugManCommandHa
ndler.java:95) ~[?:?]
at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) ~[pat
ched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:15
2) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServ
er.java:685) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchServerCommand(Cra
ftServer.java:648) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.aP(DedicatedServer.java
:463) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:
424) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:
774) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.jav
a:666) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_333]
[13:45:50 INFO]: [SkillAPI] Disabling SkillAPI v3.103
[13:45:50 ERROR]: Error occurred while disabling SkillAPI v3.103 (Is it up to da
te?)
java.lang.IllegalStateException: zip file closed
at java.util.zip.ZipFile.ensureOpen(Unknown Source) ~[?:1.8.0_333]
at java.util.zip.ZipFile.getEntry(Unknown Source) ~[?:1.8.0_333]
at java.util.jar.JarFile.getEntry(Unknown Source) ~[?:1.8.0_333]
at java.util.jar.JarFile.getJarEntry(Unknown Source) ~[?:1.8.0_333]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.
java:120) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoad
er.java:189) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.
java:115) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.
java:104) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_333]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_333]
at com.sucy.skill.SkillAPI.onDisable(SkillAPI.java:251) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:266) ~[p
atched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.disablePlugin(JavaPluginLoade
r.java:350) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.disablePlugin(SimplePluginManag
er.java:437) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader
.java:320) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManage
r.java:405) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at com.rylinaux.plugman.util.PluginUtil.enable(PluginUtil.java:62) ~[?:?
]
at com.rylinaux.plugman.command.EnableCommand.execute(EnableCommand.java
:127) ~[?:?]
at com.rylinaux.plugman.PlugManCommandHandler.onCommand(PlugManCommandHa
ndler.java:95) ~[?:?]
at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) ~[pat
ched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:15
2) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServ
er.java:685) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchServerCommand(Cra
ftServer.java:648) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.aP(DedicatedServer.java
:463) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:
424) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:
774) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.jav
a:666) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]