Server Minecraft Việt Nam
MINECRAFTVN.NET
Dưới đây là các server nổi bật

Server nổi bật

15/1

FPTCRAFT!!!

BungeeCord 1.8.x-1.12.x Vietnam 4 3
Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x Vietnam 11 54

HallowMine

BungeeCord 1.8.x-1.12.x Vietnam 0 3
106/107

Minecraft lầy lội

BungeeCord 1.8.x-1.12.x Vietnam 2 53

AppMine OP SkyBlock

BungeeCord 1.8.x-1.12.x Vietnam 0 78

Xem thêm