Server Minecraft Việt Nam
MINECRAFTVN.NET
Dưới đây là các server nổi bật

Server nổi bật

110/111

Minecraft lầy lội

BungeeCord 1.8.x-1.12.x Vietnam 7 27
69/300

AppMine OP SkyBlock

BungeeCord 1.8.x-1.12.x Vietnam 42 66
2/500

VuresCraft

BungeeCord 1.8.x-1.12.x Vietnam 16 2
13/1000

ZONVN - Server Minecraft VN

BungeeCord 1.8.x-1.12.x Vietnam 3 32
Vietnam 29 34

Xem thêm