Hướng dẫn Stacktrace - hướng dẫn nhận dạng và fix lỗi

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

IcyLovely

THÀNH VIÊN
31/8/16
18
10
140
20
tphcm
Nếu ước mơ muốn làm plugin mc nhanh thì cứ học thẳng java như mình , chả biết C là gì vẫn code java tốt :)) . Quan trọng là phải học tự căn bản . và điều này đòi hỏi vốn tiếng anh cao, vì lượng dev spigot của vn khá thấp nên ít bài hướng dẫn bằng tiếng việt
 

Banbeucmas

DEVELOPER
WIBU
THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
HEROBRINE
12/7/16
9,991
1,444
950
19
Hà Nội, Việt Nam
Nếu ước mơ muốn làm plugin mc nhanh thì cứ học thẳng java như mình , chả biết C là gì vẫn code java tốt :)) . Quan trọng là phải học tự căn bản . và điều này đòi hỏi vốn tiếng anh cao, vì lượng dev spigot của vn khá thấp nên ít bài hướng dẫn bằng tiếng việt
Ukm, vì mình vốn muốn học C++ cốt để dễ dàng hiểu mấy ngôn ngữ khác, thú thật mình học C trc Pascal
 
thực sự ko hiểu @Banbeucmas xem giùm với
Mã:
[19:20:26] [Server thread/INFO]: Loading properties
[19:20:26] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[19:20:26] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-dcd1643-e60fc34 (MC: 1.12.2) (Implementing API version 1.12.2-R0.1-SNAPSHOT)
[19:20:27] [Server thread/INFO]: Debug logging is disabled
[19:20:27] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[19:20:27] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[19:20:27] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[19:20:28] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 192.168.1.254:25507
[19:20:28] [Server thread/INFO]: Using default channel type
[19:20:32] [Server thread/ERROR]: Ambiguous plugin name `CustomEnchants' for files `plugins\CustomEnchantsMent1.13.jar' and `plugins\CustomEnchants.jar' in `plugins'
[19:20:38] [Server thread/INFO]: Set PluginClassLoader as parallel capable
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard placeholder %name% for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard placeholder %BannerBoard:name% for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard placeholder %uuid% for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard placeholder %BannerBoard:uuid% for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer COLOR for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:COLOR for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer IMAGE for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:IMAGE for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer TEXT for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:TEXT for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer SKIN for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:SKIN for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer LIVEIMG for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:LIVEIMG for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer URLIMG for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:URLIMG for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer INTERACT for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:INTERACT for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: §8(§4§lFAWE§8)§r§7 Disabling `AsyncWorldEditInjector` as it is incompatible
[19:20:45] [Server thread/INFO]: §8(§4§lFAWE§8)§r§7 Disabling `AsyncWorldEdit` as it is incompatible
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [PluginConstructorAPI] Loading PluginConstructorAPI v1.0.50
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [BuildersUtilities] Loading BuildersUtilities v1.2.9
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Loading PlaceholderAPI v2.9.2
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [AdvancedNapThe] Loading AdvancedNapThe v1.0
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [Vehicles] Loading Vehicles v9.3.2
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [PlugMan] Loading PlugMan v2.1.5
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [CustomRecipes] Loading CustomRecipes v2.2.1-SNAPSHOT
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [ConfigAPI] Loading ConfigAPI v1.0
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [CustomEnchants] Loading CustomEnchants v1.13.3
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [Images] Loading Images v1.0.4-SNAPSHOT
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [SchematicsPlus] Loading SchematicsPlus v0.2.1
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [AutoFarm] Loading AutoFarm v1.2.0
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [WorldResetPlus] Loading WorldResetPlus v1.0.2
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading ViaVersion v1.6.0
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] ViaVersion 1.6.0 is now loaded, injecting!
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading block mapping...
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading item mapping...
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading new tags...
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading enchantments...
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading sound mapping...
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [NameTag-VDA] Loading NameTag-VDA v2.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ViaBackwards] Loading ViaBackwards v2.3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FireBall] Loading FireBall v1.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Loading AlchemicalArrows v2.3.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] Loading CreativeNbtControl v1.11
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [NBTEditor] Loading NBTEditor v3.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ClickCommand] Loading ClickCommand v1.6.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AgarthaLib] Loading AgarthaLib v2.15.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [TimedItems] Loading TimedItems v2.7
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RealisticSurvival] Loading RealisticSurvival v1.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] Loading BannerBoard v1.9.9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EnchantedFurnace] Loading EnchantedFurnace v1.6.10
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Loading Multiverse-Core v2.5.0-b727
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Loading ProtocolLib v4.4.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MCCore] Loading MCCore v1.67
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MineTinker] Loading MineTinker va13
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading ForceResourcepacks v1.6.4 (build #141)
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Loading MVdWPlaceholderAPI v2.5.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Loading FastAsyncWorldEdit v18.10.05-f3fdef6-1218-21.5.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [PixelPrinter] Loading PixelPrinter v1.0.38
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Loading PermissionsEx v1.23.4
[19:20:56] [Server thread/WARN]: [PermissionsEx] This server is in offline mode. Unless this server is configured to integrate with a supported proxy (see http://dft.ba/-8ous), UUIDs *may not be stable*!
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RealTimeChecker] Loading RealTimeChecker v1.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading FeatherBoard v4.11.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CS-CoreLib] Loading CS-CoreLib vv1.5.18
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [mcMMO] Loading mcMMO v1.5.07-SNAPSHOT
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [SetResourcepack] Loading SetResourcepack v3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Loading Multiverse-Portals v2.5.0-b751
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.6.7-b${env.TRAVIS_BUILD_NUMBER}
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RankShop] Loading RankShop v1.3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [LWC] Loading LWC v1.9.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Loading HolographicDisplays v2.3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [PlayerPoints] Loading PlayerPoints v2.1.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MyItems] Loading MyItems v6.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Vehicraft] Loading Vehicraft v3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [SkillAPI] Loading SkillAPI v3.108
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Loading AuctionHouse v3.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ChestCommands] Loading ChestCommands v3.2.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] Loading FurnitureLib v1.9.9.8
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FurnitureMaker] Loading FurnitureMaker v1.8.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Loading PlayerVaults v4.0.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MyCommand] Loading MyCommand v5.3.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AsyncWorldEditInjector] Loading AsyncWorldEditInjector v3.4.9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RunesEnchant] Loading RunesEnchant v4.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials v2.15.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Heads] Loading Heads v1.16.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ActionHealth] Loading ActionHealth v3.2.6
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Citizens] Loading Citizens v2.0.22-SNAPSHOT (build 1487)
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CustomShops] Loading CustomShops v1.3.9.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [TradeMe] Loading TradeMe v5.0.0.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AsyncWorldEdit] Loading AsyncWorldEdit v3.5.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [UnrealShop] Loading UnrealShop v1.9.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Loading AdvancedAchievements v5.11.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Loading EssentialsChat v2.15.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [DiceFurniture] Loading DiceFurniture v3.2.1.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EnchantmentAPI] Loading EnchantmentAPI v1.0.6
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EnchantmentPack] Loading EnchantmentPack v1.0.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Loading CitizensCMD v2.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EssentialsXMPP] Loading EssentialsXMPP v2.15.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Loading EssentialsSpawn v2.15.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.9;caf0ad9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CrazyEnchantments] Loading CrazyEnchantments v1.7.9.3.8
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Denizen] Loading Denizen v1.0.3-SNAPSHOT (build 1655-REL)
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Loading CitizensBooks v2.4.7
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Machines] Loading Machines v2.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.2.1;84bc322
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loading MythicMobs v4.5.0-2580
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Quests] Loading Quests v3.5.9-b586
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Slimefun vv4.1.15
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Spawners] Loading Spawners v3.0.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Shop] Loading Shop v1.7.3.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] Loading QualityArmory v1.1.133
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [iN_Blocks] Loading iN_Blocks v1.6
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Loading AdvancedEnchantments v4.4.7
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Loading MMOItems v4.2.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Loading Shopkeepers v2.2.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ItemJoin] Loading ItemJoin v4.9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [LastHolo] Loading LastHolo v2.1.0.9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Loading BetterEnchants v3.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RPGItems] Loading RPGItems v3.5.448
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RPGItems] WorldGuard custom flag disabled-rpg-powers registered
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RandomPackage] Loading RandomPackage v16-pre-release-2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Loading ChestShop v3.9.2 (build 86)
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RPGFood] Loading RPGFood v2.2.4
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [ViaBackwards] Enabling ViaBackwards v2.3.1
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] Enabling CreativeNbtControl v1.11
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] Loading the config file...
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] Loading complete!
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] CreativeNbtControl loaded successfully!
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Enabling ProtocolLib v4.4.0
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Started structure compiler thread.
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Enabling FastAsyncWorldEdit v18.10.05-f3fdef6-1218-21.5.5
[19:20:58] [Server thread/INFO]: ====== USE PAPER ======[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: DOWNLOAD: https://ci.destroystokyo.com/job/PaperSpigot/[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: GUIDE: https://www.spigotmc.org/threads/21726/[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: - This is only a recommendation[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: ==============================[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: [mcMMO] Enabling mcMMO v1.5.07-SNAPSHOT
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.6.7-b${env.TRAVIS_BUILD_NUMBER}
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] [Economy] Essentials Economy found: Waiting
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] PermissionsEx found: Waiting
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] [Chat] PermissionsEx found: Waiting
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.6.7-b${env.TRAVIS_BUILD_NUMBER}
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [LWC] Enabling LWC v1.9.4
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [LWC] Connecting to SQLite
[19:21:00] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[19:21:00] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[19:21:00] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[19:21:00] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[19:21:00] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****
[19:21:00] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[19:21:01] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world] --------
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:21:01] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[19:21:01] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_nether] --------
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:21:01] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[19:21:01] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_the_end] --------
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:21:01] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: -316389950322059385)
[19:21:02] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 11%
[19:21:03] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 48%
[19:21:04] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 88%
[19:21:04] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: -7931708818765396198)
[19:21:05] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 13%
[19:21:06] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 52%
[19:21:08] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 99%
[19:21:08] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 7573433425322714571)
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PluginConstructorAPI] Enabling PluginConstructorAPI v1.0.50
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [BuildersUtilities] Enabling BuildersUtilities v1.2.9
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Enabling PlaceholderAPI v2.9.2
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Placeholder expansion registration initializing...
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Fetching available expansion information...
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AdvancedNapThe] Enabling AdvancedNapThe v1.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;37;1m-------------------------------------------[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;36;1mADVANCED NAPTHE [0;31;1m1.0 [0;32;1mWAS ENABLE[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;36;1mCode by: [0;33;1mThitzMC (TruongThanhTu)[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;37;1m-------------------------------------------[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [Vehicles] Enabling Vehicles v9.3.2
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;32;1m[Vehicles] Cracked by BlackSpigot Staff Team[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: Vehicles >> lang.yml loaded.
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PlugMan] Enabling PlugMan v2.1.5
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [CustomRecipes] Enabling CustomRecipes v2.2.1-SNAPSHOT
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [ConfigAPI] Enabling ConfigAPI v1.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [CustomEnchants] Enabling CustomEnchants v1.13.3
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [Images] Enabling Images v1.0.4-SNAPSHOT
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [SchematicsPlus] Enabling SchematicsPlus v0.2.1
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [SchematicsPlus] SchematicsPlus 1.0 is Enabled
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AutoFarm] Enabling AutoFarm v1.2.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [WorldResetPlus] Enabling WorldResetPlus v1.0.2
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Enabling ViaVersion v1.6.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [NameTag-VDA] Enabling NameTag-VDA v2.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [FireBall] Enabling FireBall v1.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[FireBall] loading...[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;32;1m[FireBall] has been enabled![m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Enabling AlchemicalArrows v2.3.5
[19:21:09] [Server thread/INFO]: Could not determine proper server implementation. Assuming Paper is not in use
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Registering events
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Registering commands
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Registering recipes
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Registering all basic AlchemicalArrow arrows
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Enabling Plugin Metrics
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Getting version information...
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [NBTEditor] Enabling NBTEditor v3.0.1
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [NBTEditor] NBTEditor has been enabled
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [ClickCommand] Enabling ClickCommand v1.6.0
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;36;1mClickCommand[0;37;22m] [0;32;1mPlugin has been created by: [0;33;1m[BengBeng][m
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;36;1mClickCommand[0;37;22m] [0;32;1mVersion: [0;33;1mv1.6.0[m
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;36;1mClickCommand[0;37;22m] [0;32;1mPlugin activated![m
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [AgarthaLib] Enabling AgarthaLib v2.15.2
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [TimedItems] Enabling TimedItems v2.7
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [TimedItems] Spigot v1_12_R1 detected.
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [TimedItems] TimedItems v2.7 viet boi MasterClaus
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [TimedItems] Donate cho tac gia qua email [email protected] neu plugin co ich.
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [RealisticSurvival] Enabling RealisticSurvival v1.5
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [32;1mPlugin has been enabled![0m
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [36;1mPlugin made by adairh[0m
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] Enabling BannerBoard v1.9.9
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [EnchantedFurnace] Enabling EnchantedFurnace v1.6.10
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Enabling Multiverse-Core v2.5.0-b727
[19:21:15] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] 3 - World(s) loaded.
[19:21:15] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Version 2.5.0-b727 (API v20) Enabled - By Rigby, fernferret, lithium3141, main-- and dumptruckman
[19:21:15] [Server thread/INFO]: [MCCore] Enabling MCCore v1.67
[19:21:15] [Server thread/INFO]: Server version: 11202
[19:21:15] [Server thread/INFO]: [MineTinker] Enabling MineTinker va13
[19:21:15] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling MineTinker va13 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: net/minecraft/server/v1_13_R2/IChatBaseComponent
  at de.flo56958.MineTinker.Main.onEnable(Main.java:25) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.server.v1_13_R2.IChatBaseComponent
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:105) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  ... 12 more
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Enabling ForceResourcepacks v1.6.4 (build #141)
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading config!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Debug level: INFO
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading packs:
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] overworld - http://example.com/serverresourcepack.zip - abcdef012345678abcdef012345678abcdef0123
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] nether - http://example.com/netherresourcepack.zip - 012345678abcdef012345678abcdef012345678a
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] empty - https://github.com/Phoenix616/ResourcepacksPlugins/blob/master/Empty.zip?raw=true - 3934d29cc6f7c271afdc477f6dd6b2ea90493825
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Empty pack: empty
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Server pack: overworld!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Server secondary packs:
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] overworld
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading settings for world your_example_world!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Pack: overworld!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Secondary packs:
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] nether
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading settings for world your_example_nether!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Pack: nether!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Detected server packformat 2!
[19:21:16] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling ForceResourcepacks v1.6.4 (build #141) (Is it up to date?)
java.lang.ClassCastException: us.myles.ViaVersion.ViaVersionPlugin cannot be cast to us.myles.ViaVersion.api.ViaVersionAPI
  at de.themoep.resourcepacksplugin.bukkit.WorldResourcepacks.onEnable(WorldResourcepacks.java:96) ~[?:?]
  at de.themoep.resourcepacksplugin.bukkit.ForceResourcepacks.onEnable(ForceResourcepacks.java:36) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Enabling MVdWPlaceholderAPI v2.5.1
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Initializing ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Sending metrics ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [PixelPrinter] Enabling PixelPrinter v1.0.38
[19:21:16] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling PixelPrinter v1.0.38 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/block/data/BlockData
  at me.zombie_striker.pixelprinter.PixelPrinter.onEnable(PixelPrinter.java:96) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.block.data.BlockData
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:105) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  ... 12 more
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Initializing file backend
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Permissions file successfully reloaded
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [Vault][Permission] PermissionsEx hooked.
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [Vault][Chat] PermissionsEx_Chat hooked.
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [RealTimeChecker] Enabling RealTimeChecker v1.0
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Enabling FeatherBoard v4.11.1
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [0;31;1m[FeatherBoard] [0;31;22mCracked by t0R[m
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Plugin: FeatherBoard v4.11.1
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Framework version: 2018-06
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Author: Maximvdw (Maxim Van de Wynckel)
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Site: https://www.mvdw-software.com/
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading database driver ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading dependency Javax Persistence 2.1.0 ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Javax Persistence 2.1.0 is now loaded!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading dependency ORMLite 5 ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] ORMLite 5 is now loaded!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading dependency ORMLite 5 JDBC ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] ORMLite 5 JDBC is now loaded!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading configuration ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading messages ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading language file: lang_en
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholders and event triggers ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading internal placeholders ...
[19:21:17] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Fetching available placeholders from server ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Armor] ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Bukkit] ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [BungeeCord] ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Color] ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [CommandPlaceholderPack] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Compass placeholders] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Economy] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Effects] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Entities] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Essentials] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Facebook] ...
[19:21:21] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [FireworkEffect] ...
[19:21:21] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Geographical] ...
[19:21:24] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Hotbar] ...
[19:21:24] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [JavaInfo] ...
[19:21:25] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [LWC] ...
[19:21:25] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Memory] ...
[19:21:25] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Multiverse-Core] ...
[19:21:25] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Permissions] ...
[19:21:26] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [PlaceholderAPI] ...
[19:21:26] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Player] ...
[19:21:26] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [PlayerPoints] ...
[19:21:26] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Previous Names] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Quests] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [RedisBungee] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [ServerPinger] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [SkillAPI] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Sound Effects] ...
[19:21:28] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Statistics] ...
[19:21:28] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [TicksPerSecond] ...
[19:21:29] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Twitter] ...
[19:21:29] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Unicode Characters] ...
[19:21:30] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [VanillaEvents] ...
[19:21:30] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Combat hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Block break hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Block place hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player rejoin ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player join ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Death hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Create portal hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player first join ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Combat hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Block break hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Block place hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player rejoin ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player join ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Death hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Create portal hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player first join ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [World] ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [WorldGuard] ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: WorldGuard Region ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: WorldGuard Region ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [mcMMO] ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Party Level up ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Level up event ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Level down event ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Party Level up ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Level up event ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Level down event ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Checking for placeholder updates ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loaded 3080 of the 3080 placholders
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Hooked into MVdW plugin: FeatherBoard
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading custom effect 'example1' ...
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Creating new custom effect: example1
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading custom effect 'example2' ...
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Creating new custom effect: example2
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading custom effect 'example3' ...
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Creating new custom effect: example3
[19:21:34] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Using OPTIMAL as the update strategy
[19:21:34] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'benchmark' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'combat-scoreboard-example' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'default' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'mcmmo-levelup' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'towny-town-example' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Added 'PERMISSION' as the default scoreboard assign method
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Generating metrics information ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Toggle persistence is disabled!
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Adding command 'featherboard'
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [CS-CoreLib] Enabling CS-CoreLib vv1.5.18
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [SetResourcepack] Enabling SetResourcepack v3.1
[19:21:36] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling SetResourcepack v3.1 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: com/pzg/www/api/config/ConfigCreate
  at com.pzg.www.setrp.main.PluginMain.onEnable(PluginMain.java:21) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.pzg.www.api.config.ConfigCreate
  at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:152) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  ... 12 more
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Enabling Multiverse-Portals v2.5.0-b751
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] - Version 2.5.0-b751 Enabled - By Rigby and fernferret
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [MVPLogging] 0 - Portals(s) loaded
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Found WorldEdit. Using it for selections.
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [RankShop] Enabling RankShop v1.3.1
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [RankShop] Config.yml found, loading!
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Enabling HolographicDisplays v2.3.1
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Enabled player relative placeholders with ProtocolLib.
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [PlayerPoints] Enabling PlayerPoints v2.1.4
[19:21:37] [Server thread/INFO]: [MyItems] Enabling MyItems v6.4
[19:21:37] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] MyItems added custom placeholder {myitems_*}
[19:21:37] [Server thread/INFO]: [Vehicraft] Enabling Vehicraft v3.1
[19:21:38] [Server thread/INFO]: [Vehicraft] You are using the latest version!
[19:21:38] [Server thread/INFO]: [SkillAPI] Enabling SkillAPI v3.108
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Registration complete
[19:21:39] [Server thread/INFO]: - 0 skills
[19:21:39] [Server thread/INFO]: - 0 classes
[19:21:39] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Enabling AuctionHouse v3.3
[19:21:39] [Server thread/INFO]: [ChestCommands] Enabling ChestCommands v3.2.0
[19:21:39] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] Enabling FurnitureLib v1.9.9.8
[19:21:39] [Server thread/INFO]: ==========================================[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: FurnitureLibary Version: [0;33;1m1.9.9.8[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Furniture Autor: [0;33;22mSte3et_C0st[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Furniture Website: [0;33;1mhttp://dicecraft.de[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Furniture start load[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Furniture find ProtectionLib: [0;33;1mfalse[m
[19:21:40] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] FurnitureLib load 0 Objects from: SQLite Database
[19:21:40] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] FurnitureLib have loadet 0 in 00:00.000
[19:21:40] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] FurnitureLib have purged 0 Objects
[19:21:44] [Server thread/INFO]: FurnitureLib load Models(28): Barrels,BlackBoard,CactusPlant,Camera,CampChair,CandyCane,Catapult,Chair,ChristmasTree,Crossbow,Fence,GraveStone,Hammock,HumanSkeleton,Lantern,Log,MailBox,SchoolChair,SchoolTable,SleepingBag,SnowGolem,Sofa,Sunshade,TV,Table,Tent1,Trunk,WaxCandle[m
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [0;32;22mFurniture load finish :)[m
[19:21:44] [Server thread/INFO]: ==========================================[m
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [FurnitureMaker] Enabling FurnitureMaker v1.8.5
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Enabling PlayerVaults v4.0.3
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Added PUMPKIN to list of blocked materials.
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Added DIAMOND_BLOCK to list of blocked materials.
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Loaded lang for english
[19:21:44] [Server thread/INFO]: Cracked by Sauron for BlackSpigot[m
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [MyCommand] Enabling MyCommand v5.3.4
[19:21:44] [Server thread/INFO]: *-=-=-=-=-=-=-=-=-=-* MyCommand *-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Vault : Ok. Hooked on Vault 1.6.7-b${env.TRAVIS_BUILD_NUMBER}
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Command file(s) found : 1
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Config : Ready.
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | PlaceholderAPI: Hooked, Ok.
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Custom commands loaded : 38
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Version: 5.3.4
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Author : emmerrei a.k.a Ivanpro
[19:21:46] [Server thread/INFO]: | You are running the latest version of MyCommand.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: *-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*  Done!  *-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [RunesEnchant] Enabling RunesEnchant v4.3
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Enabling Essentials v2.15.0.1
[19:21:46] [Server thread/INFO]: Attempting to convert old kits in config.yml to new kits.yml
[19:21:46] [Server thread/INFO]: No kits found to migrate.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.8.3+ BlockStateMeta provider as mob spawner provider.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Reflection based provider as spawn egg provider.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.9+ BasePotionData provider as potion meta provider.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: Using locale en_US
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Spigot 1.7.10+ ServerListPingEvent iterator
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Starting Metrics. Opt-out using the global bStats config.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Vault][Economy] Essentials Economy hooked.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Vault based permissions (PermissionsEx)
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Heads] Enabling Heads v1.16.3
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Heads] [0;31;22mCracked by 1l2e4yruzp[m
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Loaded cache file (1867.91 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Loaded Menu Config with 19 Menus (32.14 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Loaded Lang File with 111 messages (23.61 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Loaded Main Config (10.12 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Heads plugin enabled with 17048 heads (2024.51 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [ActionHealth] Enabling ActionHealth v3.2.6
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [Citizens] Enabling Citizens v2.0.22-SNAPSHOT (build 1487)
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [CustomShops] Enabling CustomShops v1.3.9.2
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [CustomShops] CustomShops has hooked into Vault
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [TradeMe] Enabling TradeMe v5.0.0.4
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m Version 5.0.0.4 has been enabled[m
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m PlayerPoints plugin was found![m
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m McMMO plugin was found![m
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m Vault plugin was found![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m Connected to sqlite[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: Plugin succefully cracked by: XBLModZzz @BSMC[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [UnrealShop] Enabling UnrealShop v1.9.2
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;32;22m---------[ [0;32;1mPlugin Initializing [0;32;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mPlugin name: [0;32;1mUnrealShop[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mAuthor: [0;32;1mNightExpress[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mVersion: [0;32;1m1.9.2[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mServer version: [0;32;1mv1_12_R1 / OK![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;36;22m---------[ [0;36;1mHooks Initializing [0;36;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mVault: [0;32;1mSuccess![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mCitizens: [0;32;1mSuccess![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;33;22m---------[ [0;33;1mLoading Plugin Data [0;33;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mCategories Loaded: [0;32;1m3[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mShops Loaded: [0;32;1m1[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;36;22m---------[ [0;36;1mHooks Initializing [0;36;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mVault: [0;32;1mSuccess![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mCitizens: [0;32;1mSuccess![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;33;22m---------[ [0;33;1mLoading Plugin Data [0;33;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mCategories Loaded: [0;32;1m3[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mShops Loaded: [0;32;1m1[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Enabling AdvancedAchievements v5.11.0
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Loading and backing up configuration files...
[19:21:51] [Server thread/WARN]: [AdvancedAchievements] Overriding configuration: disabling PetMasterGive and PetMasterReceive categories.
[19:21:51] [Server thread/WARN]: [AdvancedAchievements] Ensure you have placed Pet Master with a minimum version of 1.4 in your plugins folder or add PetMasterGive and PetMasterReceive to the DisabledCategories list in config.yml.
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Loaded 52 achievements in 45 categories.
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] 2 disabled categories: [PetMasterGive, PetMasterReceive]
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Registering event listeners...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Initialising database...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Setting up command executor and custom tab completers...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Launching scheduled tasks...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Registering permissions...
[19:21:51] [Thread-20/INFO]: [AdvancedAchievements] Checking for plugin update...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Plugin has finished loading and is ready to run! Took 1277ms.
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Enabling EssentialsChat v2.15.0.1
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [DiceFurniture] Enabling DiceFurniture v3.2.1.4
[19:21:54] [Server thread/INFO]: [EnchantmentAPI] Enabling EnchantmentAPI v1.0.6
[19:21:56] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling EnchantmentAPI v1.0.6 (Is it up to date?)
java.lang.NoSuchFieldError: COOKED_SALMON
  at com.sucy.enchant.active.Rejuvenating.<init>(Rejuvenating.java:18) ~[?:?]
  at com.sucy.enchant.EnchantmentPack.registerEnchantments(EnchantmentPack.java:84) ~[?:?]
  at com.sucy.enchant.EnchantmentAPI.registerEnchantments(EnchantmentAPI.java:134) ~[?:?]
  at com.sucy.enchant.EnchantmentAPI.onEnable(EnchantmentAPI.java:51) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [EnchantmentPack] Enabling EnchantmentPack v1.0.3
[19:21:56] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling EnchantmentPack v1.0.3 (Is it up to date?)
java.lang.NoSuchFieldError: SALMON
  at com.sucy.enchant.EnchantsListener.<clinit>(EnchantsListener.java:86) ~[?:?]
  at com.sucy.enchant.EnchantmentPack.onEnable(EnchantmentPack.java:71) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Enabling CitizensCMD v2.1
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [0;37;1m[[0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD[0;37;1m][m [0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD [0;30;1m[3m2.1 [0;30;1mBy [0;36;22mMateus Moreira [0;31;[email protected][m
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [0;37;1m[[0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD[0;37;1m][m [0;37;22mUsing [0;32;1mEnglish [0;37;22mmessages![m
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [0;37;1m[[0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD[0;37;1m][m [0;37;22mUsing [0;32;1mPlaceholderAPI[0;37;22m![m
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [0;37;1m[[0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD[0;37;1m][m [0;37;22mUsing [0;32;1mVult[0;37;22m![m
[19:21:57] [Server thread/INFO]: [EssentialsXMPP] Enabling EssentialsXMPP v2.15.0.1
[19:21:57] [Server thread/WARN]: config broken for xmpp
[19:21:57] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Enabling EssentialsSpawn v2.15.0.1
[19:21:57] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.9;caf0ad9
[19:21:58] [Server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.
[19:21:58] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_12_R2 as the Bukkit adapter
[19:21:59] [Server thread/INFO]: [CrazyEnchantments] Enabling CrazyEnchantments v1.7.9.3.8
[19:21:59] [Server thread/INFO]: [Denizen] Enabling Denizen v1.0.3-SNAPSHOT (build 1655-REL)
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mInitializing Denizen Core v1.20 (Build 171), implementation for Bukkit version 1.0.3-SNAPSHOT (build 1655-REL) [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;35;1m+-------------------------+ [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;33;1m _/_ _ ._ _ _ [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;33;1m(/(-/ )/ /_(-/ ) [0;37;22m scriptable minecraft [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;37;22mby: [0;37;1mmcmonkey, Morphan1, aufdemrand and others [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;37;22mChat with us at: [0;37;1m https://discord.gg/Q6pZGSR [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;37;22mOr learn more at: [0;37;1m https://denizenscript.com [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;37;22mversion: [0;37;1m1.0.3-SNAPSHOT (build 1655-REL) [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;35;1m+-------------------------+ [m
[19:22:04] [Server thread/INFO]: [0;35;1m [0;32;1mOKAY! [0;37;1mLoaded core commands: [showfake, invisible, animate, ban, modifyblock, cast, midi, else, explode, sidebar, cooldown,
          weather, action, scoreboard, if, give, worldborder, chunkload, lookclose, zap, execute, mount, announce, push, fail, firework,
          advancement, light, reset, hurt, nbt, viewer, wait, flag, log, despawn, webget, goto, attack, event, stand, map, resume,
          break, strike, health, team, trigger, fly, itemcooldown, disengage, gamerule, kick, playsound, rename, chat, anchor, fish,
          leash, queue, rotate, sign, run, experience, while, playeffect, bossbar, narrate, vulnerable, pushable, create, trait, finish,
          shoot, oxygen, walkto, group, yaml, statistic, fakeitem, pose, blockcrack, schematic, sync, look, pause, feed, take, toast,
          compass, adjust, animatechest, glow, drop, note, teleport, choose, actionbar, inventory, title, remove, sql, switch, head,
          foreach, random, repeat, define, heal, copyblock, filecopy, sit, burn, runtask, debug, determine, assignment, permission,
          follow, displayitem, scribe, async, createworld, spawn, equip, money, engage, time, inject, mark, age, walk] [m
[19:22:04] [Server thread/INFO]: [0;35;1m [0;32;1mOKAY! [0;37;1mLoaded core triggers: [CHAT, CLICK, PROXIMITY, DAMAGE] [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dBiome as b [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dChunk as ch [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dColor as co [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dCuboid as cu [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dEllipsoid as ellipsoid [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dEntity as e [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dInventory as in [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dItem as i [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dLocation as l [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dMaterial as m [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dNPC as n [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dPlayer as p [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dPlugin as pl [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dWorld as w [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: CustomObject as custom [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dList as li [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dList as fl [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dScript as s [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: Element as el [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: Duration as d [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: ScriptQueue as q [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;35;1m [0;32;1mOKAY! [0;37;1mAdded objects to the ObjectFetcher [b, d, ch, e, in, fl, custom, el, i, co, l, m, n, ellipsoid, p, q, cu, s, w, pl, li] [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Enabling CitizensBooks v2.4.7
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] ============== BEGIN LOAD ==============
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] bStats Metrics starting...
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Your server is running version v1_12_R1!
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Vault found, try hooking!
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] PlaceholderAPI found, try hooking!
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Citizens found, try hooking!
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] ============== END LOAD ==============
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [Machines] Enabling Machines v2.2
[19:22:05] [Server thread/INFO]: ---------------[m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;37;22mEnabling [0;33;1mMachines[0;37;22m Version: [0;32;1m2.2[0;37;22m.[m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;37;22mWORLDEDIT: [0;32;22mYes[m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;37;22mVAULT: [0;32;22mYes[m
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [0;33;1mFailed to check for a update on Spigot. Exception: [0;31;1mjava.lang.NullPointerException[m
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [0;33;1mMachines[0;37;22m> [0;32;1mHas been enabled![m
[19:22:06] [Server thread/INFO]: ---------------[m
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Enabling WorldGuard v6.2.1;84bc322
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) TNT ignition is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lighters are PERMITTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lava fire is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world'
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) TNT ignition is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lighters are PERMITTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lava fire is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_nether'
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) TNT ignition is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lighters are PERMITTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lava fire is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_the_end'
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading region data...
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Enabling MythicMobs v4.5.0-2580
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loading MythicMobs for Bukkit v1_12_R1 (Minecraft 1.12)...
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs mcMMO Support has been enabled!
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs MMOItems Support has been enabled!
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs SkillAPI Support has been enabled!
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs Vault Support has been enabled!
[19:22:07] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] ?[33m Compatibility Error for '[4mWorldGuard[0m[33m': [37mPlugin not found
[19:22:07] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] ?[33m Config Error for Item '[4mKingsCrown[0m[33m' in 'ExampleItems.yml': [37mMaterial type 'GOLDEN_HELMET' not found
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 5 mobs.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 3 vanilla mob overrides.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 0 mob stacks.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 3 skills.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 2 random spawns.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 3 mythic items.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 2 drop tables.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 0 mob spawners.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs configuration file loaded successfully.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Started up bStats Metrics
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] [32m? MythicMobs v4.5.0 (build 2580) has been successfully loaded![0m
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Enabling Quests v3.5.9-b586
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Attribute Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Attribute Points Reward by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Experience Reward by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Level Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Level Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Reward by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Skill Points Reward by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Level Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/ERROR]: [Quests] Failed loading lang files for en-US because they were not found. Using default en-US
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] If the plugin has not generated language files, ensure Quests has write permissions
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] For help, visit https://github.com/FlyingPikachu/Quests/wiki/Casual-%E2%80%90-Translations
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded language en-US. Translations via Crowdin
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Enabling Slimefun vv4.1.15
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Files...
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Config...
[19:22:09] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Items...
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Researches...
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading World Generators...
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun - GEO] Registering Ore Gen: Oil
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun - GEO] Registering Ore Gen: Nether Ice
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Successfully hooked into WorldEdit!
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Finished!
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Spawners] Enabling Spawners v3.0.3
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Spawners] Using Vault to handle permissions
[19:22:13] [Server thread/INFO]: [Spawners] Using 1.12+ custom packets to send chat messages
[19:22:13] [Server thread/INFO]: [Spawners] Unregistering essentials spawner fix
[19:22:13] [Server thread/INFO]: [Shop] Enabling Shop v1.7.3.2
[19:22:14] [Server thread/INFO]: [Shop] Shops will use emerald as the currency on the server.
[19:22:14] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] Enabling QualityArmory v1.1.133
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 40mm
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 50bmg
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 556
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 762
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 9mm
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: fuel
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: fusion_cell
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: mininuke
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: musketball
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: rocket
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: shell
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: flashbang
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: grenade
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: incendarygrenade
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: LightSaberBlue
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: LightSaberRed
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: medkitcamo
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: smokegrenade
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: 10mm
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: aa12
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: ak47
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: ak47u
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m41pulserifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: arcgun9
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: asval
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: auto9
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: awp
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: barrett
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: blaster
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: cz65
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: dp27
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: dragunov
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: enfield
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: famas
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: fatman
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: flamer
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: flintlockpistol
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: fnfal
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: fnfiveseven
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: fnp90
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: glock
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: alienneedler
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: unscassaultrifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: henryrifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: pulserifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: homingrpg
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: instituterifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: kar98k
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: lazerrifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m16
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m40
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m4a1s
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m4a1sburst
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m79
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mac10
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: magnum
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: makarov
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mauser
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: minigun
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mk19
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mp40
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mp5k
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: musket
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: p30
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: pkp
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: ppsh41
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: remington
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: rpg
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: rpk
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sawedoffshotgun
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sg553
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: skorpion
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sks
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: spas12
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sten
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sturmgewehr44
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sw1911
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: thatgun
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: ump
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: uzi
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: vera
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: vz58
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Attachment: awpasiimov
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Attachment: p30silenced
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Armor: assaulthelmet
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Armor: ncrhelmet
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Armor: skimask
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Armor: ushanka
[19:22:17] [Server thread/INFO]: [iN_Blocks] Enabling iN_Blocks v1.6
[19:22:18] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Enabling AdvancedEnchantments v4.4.7
[19:22:19] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] internal minecraft ver.: 112
[19:23:00] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Successfully hooked into WorldGuard
[19:23:21] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments NBTAPI] Found Spigot: v1_12_R1! Trying to find NMS support
[19:23:21] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments NBTAPI] NMS support 'MC1_12_R1' loaded!
[19:23:32] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Enabling MMOItems v4.2.5
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] [32mA new update is available: 4.4.1 (you are running 4.2.5)[37m
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] [32mDownload it here: https://www.spigotmc.org/resources/39267 [37m
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Detected Bukkit Version: v1_12_R1
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Hooked onto WorldGuard
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Hooked onto PlaceholderAPI
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Hooked onto MythicMobs
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Hooked onto SkillAPI
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Loading item updater data, please wait...
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Loading drop tables, please wait...
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Loading recipes, please wait...
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Enabling Shopkeepers v2.2.1
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Citizens found, enabling NPC shopkeepers.
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Loading data of 13 shopkeepers..
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [ItemJoin] Enabling ItemJoin v4.9
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;32;1mChecking for updates...[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;31;1mYour current version: v[0;31;1m4.9[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;31;1mA new version of ItemJoin is available: [0;32;1mv5.0.1[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;32;1mGet it from: https://www.spigotmc.org/resources/itemjoin.12661/history[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;32;1mIf you wish to auto update, please type /ItemJoin AutoUpdate[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;32;1mhas been Enabled![m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [LastHolo] Enabling LastHolo v2.1.0.9
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[21m< UPDATE > [0;33;1mNew update for LastHolo is available. Check them out in '[0;37;1mhttps://bit.ly/2IY9hDb[0;32;1m'[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;34;1m[LastHolo] [0;37;22mHooked into [0;33;1mWorldGuard.[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [LH] WorldGuard Version - 6.0 +[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;34;1m[LastHolo] [0;37;22mPlugin [0;32;1msuccessfully enabled[0;37;22m, have a fancy chat there, enjoy ;)[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Enabling BetterEnchants v3.0
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] ==== Handling Defaults ====
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Global Defaults
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Antitoxin
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Blazing Touch
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Cranial Strike
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Decapitation
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Frostbite
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Highlander
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Infusion
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Lifesteal
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Meditation
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Multishot
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Paralyze
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Poison
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Saturation
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Shellshock
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Staggering Blow
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Wither Aspect
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] ==== Finished Handling Defaults ====
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RPGItems] Enabling RPGItems v3.5.448
[19:23:35] [Server thread/WARN]: [RPGItems] Could not save en_GB.lang to plugins\RPGItems\locale\en_GB.lang because en_GB.lang already exists.
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RPGItems] WorldGuard version 6.2.1 : 6.2.1;84bc322 found
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Registering session handler think.rpgitems.support.WGHandler
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RPGItems] The updater is currently under maintenance,
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RPGItems] Please check [0;30;1m[3m[21mwww.github.com/NyaaCat/RPGitems-reloaded[m for updates.[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RandomPackage] Enabling RandomPackage v16-pre-release-2
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mAegis[0;31;1m", [0;37;1m#0![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mAtomic Detonate[0;31;1m" ([0;37;1m#10[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mAtomic Detonate[0;31;1m" ([0;37;1m#10[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mBoss Slayer[0;31;1m" ([0;37;1m#21[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mBoss Slayer[0;31;1m" ([0;37;1m#21[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;36;22mStarted Timer for enchant [0;37;22mCommander[0;36;22m, repeating every [0;32;1m200 ticks (10 seconds)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;36;22mStarted Timer for enchant [0;37;22mDestruction[0;36;22m, repeating every [0;32;1m240 ticks (12 seconds)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many alchemist upgrade values for enchant "[0;37;1mDiminish[0;31;1m", [0;37;1m#39![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mDiminish[0;31;1m", [0;37;1m#39![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mDivine Enlighted[0;31;1m" ([0;37;1m#41[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mDivine Enlighted[0;31;1m" ([0;37;1m#41[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mDivine Immolation[0;31;1m" ([0;37;1m#42[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mDivine Immolation[0;31;1m" ([0;37;1m#42[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mHero Killer[0;31;1m" ([0;37;1m#71[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mHero Killer[0;31;1m" ([0;37;1m#71[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many alchemist upgrade values for enchant "[0;37;1mHijack[0;31;1m", [0;37;1m#72![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mHijack[0;31;1m", [0;37;1m#72![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;36;22mStarted Timer for enchant [0;37;22mImplants[0;36;22m, repeating every [0;32;1m180 ticks (9 seconds)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mLethal Sniper[0;31;1m" ([0;37;1m#83[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mLethal Sniper[0;31;1m" ([0;37;1m#83[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mMaster Blacksmith[0;31;1m" ([0;37;1m#84[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mMaster Blacksmith[0;31;1m" ([0;37;1m#84[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mMaster Inquisitive[0;31;1m" ([0;37;1m#91[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mMaster Inquisitive[0;31;1m" ([0;37;1m#91[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many alchemist upgrade values for enchant "[0;37;1mPlanetary Deathbringer[0;31;1m", [0;37;1m#108![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mPlanetary Deathbringer[0;31;1m", [0;37;1m#108![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;36;22mStarted Timer for enchant [0;37;22mProtection[0;36;22m, repeating every [0;32;1m120 ticks (6 seconds)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many alchemist upgrade values for enchant "[0;37;1mShadow Assassin[0;31;1m", [0;37;1m#122![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mShadow Assassin[0;31;1m", [0;37;1m#122![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;32;1mCurrent rarities: [0;37;1mLEGENDARY, ULTIMATE, ELITE, SIMPLE, HEROIC, UNIQUE, SOUL[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage][m [0;31;1mSilkSpawners integration unsuccessful[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage][m [0;32;1mLoaded 0 existing placed tnt[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage][m [0;32;1mLoaded 0 existing primed tnt[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage][m [0;32;1mLoaded 0 custom living creepers[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;32;1mLoaded 27 global kits & fallen heroes[m
[19:23:39] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;32;1mLoaded 7 evolution kits[m
[19:23:40] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Enabling ChestShop v3.9.2 (build 86)
[19:23:40] [Server thread/WARN]: SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
[19:23:40] [Server thread/WARN]: SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
[19:23:40] [Server thread/WARN]: SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [ChestShop] LWC version 1.9.4 loaded.
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Vault loaded! Found an economy plugin!
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [RPGFood] Enabling RPGFood v2.2.4
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;32;22m---------[ [0;32;1mPlugin Initializing [0;32;22m]---------[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mPlugin name: [0;32;1mRPGFood[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mAuthor: [0;32;1mNightExpress[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mVersion: [0;32;1m2.2.4[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;36;22m---------[ [0;36;1mHooks Initializing [0;36;22m]---------[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mMythicMobs: [0;32;1mSuccess![m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;33;22m---------[ [0;33;1mSettings Initializing [0;33;22m]---------[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mFoods Loaded: [0;32;1m3[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[19:23:42] [Server thread/INFO]: Done (161.429s)! For help, type "help" or "?"
[19:23:42] [Server thread/INFO]: [0;30;1m([0;31;22m[21mFAWE[0;30;1m)[m[0;37;22m Plugin 'WorldGuard' found. Using it now.[m
[19:23:42] [Server thread/INFO]: [0;30;1m([0;31;22m[21mFAWE[0;30;1m)[m[0;37;22m Detected class org.bukkit.event.block.BlockExplodeEvent[m
[19:23:42] [Craft Scheduler Thread - 2/INFO]: [mcMMO] Cleaned backup files. Deleted 1 of 3 files.
[19:23:42] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] ViaVersion detected server version: 1.12.2(340)
[19:23:43] [Craft Scheduler Thread - 8/WARN]: [ViaVersion] Plugin ViaVersion v1.6.0 generated an exception while executing task 33
java.lang.NullPointerException: null
  at us.myles.ViaVersion.update.UpdateUtil.getNewestVersion(UpdateUtil.java:114) ~[?:?]
  at us.myles.ViaVersion.update.UpdateUtil.getUpdateMessage(UpdateUtil.java:66) ~[?:?]
  at us.myles.ViaVersion.update.UpdateUtil.access$000(UpdateUtil.java:17) ~[?:?]
  at us.myles.ViaVersion.update.UpdateUtil$2.run(UpdateUtil.java:47) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:76) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftAsyncTask.run(CraftAsyncTask.java:52) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
[19:23:44] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [AlchemicalArrows] New version available. Your Version = 2.3.5. New Version = 3.0.0-BETA2
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [INFO] [BannerBoard] Loading images...[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [INFO] [BannerBoard] Succesfully loaded 0 image(s).[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [INFO] [BannerBoard] Connecting to skinrender.com with key ***********EY_HERE...[m
[19:23:44] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [EnchantedFurnace] Autosave complete, took 0.000000 seconds
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [CS-CoreLib - Protection] Loaded Protection Module "WorldGuard"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [CS-CoreLib - Protection] Loaded Protection Module "LWC"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Found a new version available: v2.3.2
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Download it on Bukkit Dev:
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] dev.bukkit.org/bukkit-plugins/holographic-displays
[19:23:44] [Craft Scheduler Thread - 48/INFO]: [0;33;1mMachines[0;37;22m> Was loaded (0) Machine.[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [0;36;22m###################### - Slimefun - ######################[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [0;36;22mSuccessfully loaded 467 Items (225 Researches)[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [0;36;22m( 467 Items from Slimefun, 0 Items from Addons )[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [0;36;22m##########################################################[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks for World "world"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] This may take a long time...
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks... 100% (FINISHED - 0ms)
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loaded a total of 0 Blocks for World "world"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks for World "world_nether"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] This may take a long time...
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks... 100% (FINISHED - 0ms)
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loaded a total of 0 Blocks for World "world_nether"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks for World "world_the_end"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] This may take a long time...
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks... 100% (FINISHED - 1ms)
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loaded a total of 0 Blocks for World "world_the_end"
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [Citizens] Loaded 13 NPCs.
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [0;35;1m [0;31;1mERROR! [0;37;1mWoah! No scripts in /plugins/Denizen/scripts/ to load! [m
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mScanning 0 world scripts... [m
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mReloading script events... [m
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [] [0;37;1m[0;35;1m+-------------------------+ [m
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Checking for updates...
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 43/INFO]: [Vault] Checking for Updates ...
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] No new version available!
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 11/WARN]: [Heads] A newer version of Heads, Heads v2.3.3, is available for download
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 11/WARN]: [Heads] You are currently using Heads v1.16.3
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [Quests] 4 Quest(s) loaded.
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [Quests] 8 Event(s) loaded.
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [Quests] 857 Phrase(s) loaded.
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 43/WARN]: [Vault] Stable Version: 1.7.1 is out! You are still running version: 1.6.7
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 43/WARN]: [Vault] Update at: https://dev.bukkit.org/projects/vault
[19:23:46] [Craft Scheduler Thread - 6/INFO]: [PlaceholderAPI] 126 placeholder expansions are available on the cloud.
[19:23:46] [Thread-26/INFO]: [CS-CoreLib - Updater] CS-CoreLib is up to date!
[19:23:47] [Thread-27/INFO]: [CS-CoreLib - Updater] Slimefun is up to date!
[19:23:48] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Checking for module updates ...
[19:23:48] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Fetching modules from server ...
[19:23:52] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Successfully hooked into economy plugin (Vault)
[19:24:55] [Craft Scheduler Thread - 7/INFO]: [Metrics] Server returned HTTP response code: 504 for URL: http://mcstats.org/report/Shop
[19:28:52] [Craft Scheduler Thread - 34/INFO]: [EnchantedFurnace] Autosave complete, took 0.000000 seconds
[19:32:09] [Server thread/INFO]: Stopping the server
[19:32:09] [Server thread/INFO]: Stopping server
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [RPGFood] Disabling RPGFood v2.2.4
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Disabling ChestShop v3.9.2 (build 86)
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [RandomPackage] Disabling RandomPackage v16-pre-release-2
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;33;1mPlayer backup complete! [0;37;22m(1 UUID; [0;31;1mtook 0.032496322 seconds)[m
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [RPGItems] Disabling RPGItems v3.5.448
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Disabling BetterEnchants v3.0
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [LastHolo] Disabling LastHolo v2.1.0.9
[19:32:09] [Server thread/INFO]: LastHolo disabled, saving up all player's data.[m
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [ItemJoin] Disabling ItemJoin v4.9
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;31;22mDisabled![m
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Disabling Shopkeepers v2.2.1
[19:32:10] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Disabling MMOItems v4.2.5
[19:32:10] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Saving item updater data, please wait...
[19:32:10] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Disabling AdvancedEnchantments v4.4.7
 

Hoàng Minh Tiến

THÀNH VIÊN
14/11/16
52
9
160
20
Gia lai
Học java nó mới vận hành tốt tác vụ nặng được decode.class nhanh hơn C++
 

MeaningSticks

SUPPORTER
THÀNH VIÊN
30/11/18
262
166
250
Quận Cam
thực sự ko hiểu @Banbeucmas xem giùm với
Mã:
[19:20:26] [Server thread/INFO]: Loading properties
[19:20:26] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[19:20:26] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-dcd1643-e60fc34 (MC: 1.12.2) (Implementing API version 1.12.2-R0.1-SNAPSHOT)
[19:20:27] [Server thread/INFO]: Debug logging is disabled
[19:20:27] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[19:20:27] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[19:20:27] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[19:20:28] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 192.168.1.254:25507
[19:20:28] [Server thread/INFO]: Using default channel type
[19:20:32] [Server thread/ERROR]: Ambiguous plugin name `CustomEnchants' for files `plugins\CustomEnchantsMent1.13.jar' and `plugins\CustomEnchants.jar' in `plugins'
[19:20:38] [Server thread/INFO]: Set PluginClassLoader as parallel capable
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard placeholder %name% for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard placeholder %BannerBoard:name% for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard placeholder %uuid% for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard placeholder %BannerBoard:uuid% for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer COLOR for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:COLOR for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer IMAGE for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:IMAGE for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer TEXT for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:TEXT for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer SKIN for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:SKIN for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer LIVEIMG for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:LIVEIMG for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer URLIMG for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:URLIMG for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer INTERACT for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] [INFO] Successfully registered BannerBoard custom renderer BannerBoard:INTERACT for plugin BannerBoard...[m
[19:20:44] [Server thread/INFO]: §8(§4§lFAWE§8)§r§7 Disabling `AsyncWorldEditInjector` as it is incompatible
[19:20:45] [Server thread/INFO]: §8(§4§lFAWE§8)§r§7 Disabling `AsyncWorldEdit` as it is incompatible
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [PluginConstructorAPI] Loading PluginConstructorAPI v1.0.50
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [BuildersUtilities] Loading BuildersUtilities v1.2.9
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Loading PlaceholderAPI v2.9.2
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [AdvancedNapThe] Loading AdvancedNapThe v1.0
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [Vehicles] Loading Vehicles v9.3.2
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [PlugMan] Loading PlugMan v2.1.5
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [CustomRecipes] Loading CustomRecipes v2.2.1-SNAPSHOT
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [ConfigAPI] Loading ConfigAPI v1.0
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [CustomEnchants] Loading CustomEnchants v1.13.3
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [Images] Loading Images v1.0.4-SNAPSHOT
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [SchematicsPlus] Loading SchematicsPlus v0.2.1
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [AutoFarm] Loading AutoFarm v1.2.0
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [WorldResetPlus] Loading WorldResetPlus v1.0.2
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading ViaVersion v1.6.0
[19:20:54] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] ViaVersion 1.6.0 is now loaded, injecting!
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading block mapping...
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading item mapping...
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading new tags...
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading enchantments...
[19:20:55] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Loading sound mapping...
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [NameTag-VDA] Loading NameTag-VDA v2.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ViaBackwards] Loading ViaBackwards v2.3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FireBall] Loading FireBall v1.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Loading AlchemicalArrows v2.3.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] Loading CreativeNbtControl v1.11
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [NBTEditor] Loading NBTEditor v3.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ClickCommand] Loading ClickCommand v1.6.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AgarthaLib] Loading AgarthaLib v2.15.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [TimedItems] Loading TimedItems v2.7
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RealisticSurvival] Loading RealisticSurvival v1.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] Loading BannerBoard v1.9.9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EnchantedFurnace] Loading EnchantedFurnace v1.6.10
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Loading Multiverse-Core v2.5.0-b727
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Loading ProtocolLib v4.4.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MCCore] Loading MCCore v1.67
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MineTinker] Loading MineTinker va13
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading ForceResourcepacks v1.6.4 (build #141)
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Loading MVdWPlaceholderAPI v2.5.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Loading FastAsyncWorldEdit v18.10.05-f3fdef6-1218-21.5.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [PixelPrinter] Loading PixelPrinter v1.0.38
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Loading PermissionsEx v1.23.4
[19:20:56] [Server thread/WARN]: [PermissionsEx] This server is in offline mode. Unless this server is configured to integrate with a supported proxy (see http://dft.ba/-8ous), UUIDs *may not be stable*!
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RealTimeChecker] Loading RealTimeChecker v1.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading FeatherBoard v4.11.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CS-CoreLib] Loading CS-CoreLib vv1.5.18
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [mcMMO] Loading mcMMO v1.5.07-SNAPSHOT
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [SetResourcepack] Loading SetResourcepack v3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Loading Multiverse-Portals v2.5.0-b751
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.6.7-b${env.TRAVIS_BUILD_NUMBER}
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RankShop] Loading RankShop v1.3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [LWC] Loading LWC v1.9.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Loading HolographicDisplays v2.3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [PlayerPoints] Loading PlayerPoints v2.1.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MyItems] Loading MyItems v6.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Vehicraft] Loading Vehicraft v3.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [SkillAPI] Loading SkillAPI v3.108
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Loading AuctionHouse v3.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ChestCommands] Loading ChestCommands v3.2.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] Loading FurnitureLib v1.9.9.8
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [FurnitureMaker] Loading FurnitureMaker v1.8.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Loading PlayerVaults v4.0.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MyCommand] Loading MyCommand v5.3.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AsyncWorldEditInjector] Loading AsyncWorldEditInjector v3.4.9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RunesEnchant] Loading RunesEnchant v4.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials v2.15.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Heads] Loading Heads v1.16.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ActionHealth] Loading ActionHealth v3.2.6
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Citizens] Loading Citizens v2.0.22-SNAPSHOT (build 1487)
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CustomShops] Loading CustomShops v1.3.9.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [TradeMe] Loading TradeMe v5.0.0.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AsyncWorldEdit] Loading AsyncWorldEdit v3.5.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [UnrealShop] Loading UnrealShop v1.9.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Loading AdvancedAchievements v5.11.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Loading EssentialsChat v2.15.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [DiceFurniture] Loading DiceFurniture v3.2.1.4
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EnchantmentAPI] Loading EnchantmentAPI v1.0.6
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EnchantmentPack] Loading EnchantmentPack v1.0.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Loading CitizensCMD v2.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EssentialsXMPP] Loading EssentialsXMPP v2.15.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Loading EssentialsSpawn v2.15.0.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.9;caf0ad9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CrazyEnchantments] Loading CrazyEnchantments v1.7.9.3.8
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Denizen] Loading Denizen v1.0.3-SNAPSHOT (build 1655-REL)
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Loading CitizensBooks v2.4.7
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Machines] Loading Machines v2.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.2.1;84bc322
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loading MythicMobs v4.5.0-2580
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Quests] Loading Quests v3.5.9-b586
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Slimefun vv4.1.15
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Spawners] Loading Spawners v3.0.3
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Shop] Loading Shop v1.7.3.2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] Loading QualityArmory v1.1.133
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [iN_Blocks] Loading iN_Blocks v1.6
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Loading AdvancedEnchantments v4.4.7
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Loading MMOItems v4.2.5
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Loading Shopkeepers v2.2.1
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ItemJoin] Loading ItemJoin v4.9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [LastHolo] Loading LastHolo v2.1.0.9
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Loading BetterEnchants v3.0
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RPGItems] Loading RPGItems v3.5.448
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RPGItems] WorldGuard custom flag disabled-rpg-powers registered
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RandomPackage] Loading RandomPackage v16-pre-release-2
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Loading ChestShop v3.9.2 (build 86)
[19:20:56] [Server thread/INFO]: [RPGFood] Loading RPGFood v2.2.4
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [ViaBackwards] Enabling ViaBackwards v2.3.1
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] Enabling CreativeNbtControl v1.11
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] Loading the config file...
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] Loading complete!
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [CreativeNbtControl] CreativeNbtControl loaded successfully!
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Enabling ProtocolLib v4.4.0
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Started structure compiler thread.
[19:20:57] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Enabling FastAsyncWorldEdit v18.10.05-f3fdef6-1218-21.5.5
[19:20:58] [Server thread/INFO]: ====== USE PAPER ======[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: DOWNLOAD: https://ci.destroystokyo.com/job/PaperSpigot/[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: GUIDE: https://www.spigotmc.org/threads/21726/[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: - This is only a recommendation[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: ==============================[m
[19:20:58] [Server thread/INFO]: [mcMMO] Enabling mcMMO v1.5.07-SNAPSHOT
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.6.7-b${env.TRAVIS_BUILD_NUMBER}
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] [Economy] Essentials Economy found: Waiting
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] PermissionsEx found: Waiting
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] [Chat] PermissionsEx found: Waiting
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.6.7-b${env.TRAVIS_BUILD_NUMBER}
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [LWC] Enabling LWC v1.9.4
[19:21:00] [Server thread/INFO]: [LWC] Connecting to SQLite
[19:21:00] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[19:21:00] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[19:21:00] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[19:21:00] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[19:21:00] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****
[19:21:00] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[19:21:01] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world] --------
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:21:01] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[19:21:01] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_nether] --------
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:21:01] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[19:21:01] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_the_end] --------
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[19:21:01] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[19:21:01] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: -316389950322059385)
[19:21:02] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 11%
[19:21:03] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 48%
[19:21:04] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 88%
[19:21:04] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: -7931708818765396198)
[19:21:05] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 13%
[19:21:06] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 52%
[19:21:08] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 99%
[19:21:08] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 7573433425322714571)
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PluginConstructorAPI] Enabling PluginConstructorAPI v1.0.50
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [BuildersUtilities] Enabling BuildersUtilities v1.2.9
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Enabling PlaceholderAPI v2.9.2
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Placeholder expansion registration initializing...
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Fetching available expansion information...
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AdvancedNapThe] Enabling AdvancedNapThe v1.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;37;1m-------------------------------------------[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;36;1mADVANCED NAPTHE [0;31;1m1.0 [0;32;1mWAS ENABLE[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;36;1mCode by: [0;33;1mThitzMC (TruongThanhTu)[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;37;1m-------------------------------------------[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [Vehicles] Enabling Vehicles v9.3.2
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;32;1m[Vehicles] Cracked by BlackSpigot Staff Team[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: Vehicles >> lang.yml loaded.
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [PlugMan] Enabling PlugMan v2.1.5
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [CustomRecipes] Enabling CustomRecipes v2.2.1-SNAPSHOT
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [ConfigAPI] Enabling ConfigAPI v1.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [CustomEnchants] Enabling CustomEnchants v1.13.3
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [Images] Enabling Images v1.0.4-SNAPSHOT
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [SchematicsPlus] Enabling SchematicsPlus v0.2.1
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [SchematicsPlus] SchematicsPlus 1.0 is Enabled
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AutoFarm] Enabling AutoFarm v1.2.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [WorldResetPlus] Enabling WorldResetPlus v1.0.2
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] Enabling ViaVersion v1.6.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [NameTag-VDA] Enabling NameTag-VDA v2.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [FireBall] Enabling FireBall v1.0
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[FireBall] loading...[m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [0;32;1m[FireBall] has been enabled![m
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Enabling AlchemicalArrows v2.3.5
[19:21:09] [Server thread/INFO]: Could not determine proper server implementation. Assuming Paper is not in use
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Registering events
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Registering commands
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Registering recipes
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Registering all basic AlchemicalArrow arrows
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Enabling Plugin Metrics
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [AlchemicalArrows] Getting version information...
[19:21:09] [Server thread/INFO]: [NBTEditor] Enabling NBTEditor v3.0.1
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [NBTEditor] NBTEditor has been enabled
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [ClickCommand] Enabling ClickCommand v1.6.0
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;36;1mClickCommand[0;37;22m] [0;32;1mPlugin has been created by: [0;33;1m[BengBeng][m
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;36;1mClickCommand[0;37;22m] [0;32;1mVersion: [0;33;1mv1.6.0[m
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;36;1mClickCommand[0;37;22m] [0;32;1mPlugin activated![m
[19:21:12] [Server thread/INFO]: [AgarthaLib] Enabling AgarthaLib v2.15.2
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [TimedItems] Enabling TimedItems v2.7
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [TimedItems] Spigot v1_12_R1 detected.
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [TimedItems] TimedItems v2.7 viet boi MasterClaus
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [TimedItems] Donate cho tac gia qua email [email protected] neu plugin co ich.
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [RealisticSurvival] Enabling RealisticSurvival v1.5
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [32;1mPlugin has been enabled![0m
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [36;1mPlugin made by adairh[0m
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [BannerBoard] Enabling BannerBoard v1.9.9
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [EnchantedFurnace] Enabling EnchantedFurnace v1.6.10
[19:21:13] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Enabling Multiverse-Core v2.5.0-b727
[19:21:15] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] 3 - World(s) loaded.
[19:21:15] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Version 2.5.0-b727 (API v20) Enabled - By Rigby, fernferret, lithium3141, main-- and dumptruckman
[19:21:15] [Server thread/INFO]: [MCCore] Enabling MCCore v1.67
[19:21:15] [Server thread/INFO]: Server version: 11202
[19:21:15] [Server thread/INFO]: [MineTinker] Enabling MineTinker va13
[19:21:15] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling MineTinker va13 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: net/minecraft/server/v1_13_R2/IChatBaseComponent
  at de.flo56958.MineTinker.Main.onEnable(Main.java:25) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.server.v1_13_R2.IChatBaseComponent
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:105) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  ... 12 more
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Enabling ForceResourcepacks v1.6.4 (build #141)
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading config!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Debug level: INFO
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading packs:
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] overworld - http://example.com/serverresourcepack.zip - abcdef012345678abcdef012345678abcdef0123
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] nether - http://example.com/netherresourcepack.zip - 012345678abcdef012345678abcdef012345678a
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] empty - https://github.com/Phoenix616/ResourcepacksPlugins/blob/master/Empty.zip?raw=true - 3934d29cc6f7c271afdc477f6dd6b2ea90493825
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Empty pack: empty
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Server pack: overworld!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Server secondary packs:
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] overworld
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading settings for world your_example_world!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Pack: overworld!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Secondary packs:
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] nether
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Loading settings for world your_example_nether!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Pack: nether!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [ForceResourcepacks] Detected server packformat 2!
[19:21:16] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling ForceResourcepacks v1.6.4 (build #141) (Is it up to date?)
java.lang.ClassCastException: us.myles.ViaVersion.ViaVersionPlugin cannot be cast to us.myles.ViaVersion.api.ViaVersionAPI
  at de.themoep.resourcepacksplugin.bukkit.WorldResourcepacks.onEnable(WorldResourcepacks.java:96) ~[?:?]
  at de.themoep.resourcepacksplugin.bukkit.ForceResourcepacks.onEnable(ForceResourcepacks.java:36) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Enabling MVdWPlaceholderAPI v2.5.1
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Initializing ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Sending metrics ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [PixelPrinter] Enabling PixelPrinter v1.0.38
[19:21:16] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling PixelPrinter v1.0.38 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/block/data/BlockData
  at me.zombie_striker.pixelprinter.PixelPrinter.onEnable(PixelPrinter.java:96) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.block.data.BlockData
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:105) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  ... 12 more
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Initializing file backend
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Permissions file successfully reloaded
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [Vault][Permission] PermissionsEx hooked.
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [Vault][Chat] PermissionsEx_Chat hooked.
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [RealTimeChecker] Enabling RealTimeChecker v1.0
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Enabling FeatherBoard v4.11.1
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [0;31;1m[FeatherBoard] [0;31;22mCracked by t0R[m
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Plugin: FeatherBoard v4.11.1
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Framework version: 2018-06
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Author: Maximvdw (Maxim Van de Wynckel)
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Site: https://www.mvdw-software.com/
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading database driver ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading dependency Javax Persistence 2.1.0 ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Javax Persistence 2.1.0 is now loaded!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading dependency ORMLite 5 ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] ORMLite 5 is now loaded!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading dependency ORMLite 5 JDBC ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] ORMLite 5 JDBC is now loaded!
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading configuration ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading messages ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading language file: lang_en
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholders and event triggers ...
[19:21:16] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading internal placeholders ...
[19:21:17] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Fetching available placeholders from server ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Armor] ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Bukkit] ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [BungeeCord] ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Color] ...
[19:21:18] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [CommandPlaceholderPack] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Compass placeholders] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Economy] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Effects] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Entities] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Essentials] ...
[19:21:19] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Facebook] ...
[19:21:21] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [FireworkEffect] ...
[19:21:21] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Geographical] ...
[19:21:24] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Hotbar] ...
[19:21:24] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [JavaInfo] ...
[19:21:25] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [LWC] ...
[19:21:25] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Memory] ...
[19:21:25] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Multiverse-Core] ...
[19:21:25] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Permissions] ...
[19:21:26] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [PlaceholderAPI] ...
[19:21:26] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Player] ...
[19:21:26] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [PlayerPoints] ...
[19:21:26] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Previous Names] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Quests] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [RedisBungee] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [ServerPinger] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [SkillAPI] ...
[19:21:27] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Sound Effects] ...
[19:21:28] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Statistics] ...
[19:21:28] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [TicksPerSecond] ...
[19:21:29] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Twitter] ...
[19:21:29] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [Unicode Characters] ...
[19:21:30] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [VanillaEvents] ...
[19:21:30] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Combat hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Block break hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Block place hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player rejoin ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player join ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Death hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Create portal hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player first join ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Combat hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Block break hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Block place hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player rejoin ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player join ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Death hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla Create portal hook ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: Vanilla player first join ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [World] ...
[19:21:31] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [WorldGuard] ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: WorldGuard Region ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: WorldGuard Region ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading placeholder [mcMMO] ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Party Level up ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Level up event ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Level down event ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Party Level up ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Level up event ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading event hook: mcMMO Level down event ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Checking for placeholder updates ...
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loaded 3080 of the 3080 placholders
[19:21:32] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Hooked into MVdW plugin: FeatherBoard
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading custom effect 'example1' ...
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Creating new custom effect: example1
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading custom effect 'example2' ...
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Creating new custom effect: example2
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading custom effect 'example3' ...
[19:21:33] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Creating new custom effect: example3
[19:21:34] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Using OPTIMAL as the update strategy
[19:21:34] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'benchmark' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'combat-scoreboard-example' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'default' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'mcmmo-levelup' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Loading scoreboard 'towny-town-example' ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Added 'PERMISSION' as the default scoreboard assign method
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Generating metrics information ...
[19:21:35] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Toggle persistence is disabled!
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Adding command 'featherboard'
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [CS-CoreLib] Enabling CS-CoreLib vv1.5.18
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [SetResourcepack] Enabling SetResourcepack v3.1
[19:21:36] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling SetResourcepack v3.1 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: com/pzg/www/api/config/ConfigCreate
  at com.pzg.www.setrp.main.PluginMain.onEnable(PluginMain.java:21) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.pzg.www.api.config.ConfigCreate
  at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:152) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:1.8.0_191]
  ... 12 more
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Enabling Multiverse-Portals v2.5.0-b751
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] - Version 2.5.0-b751 Enabled - By Rigby and fernferret
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [MVPLogging] 0 - Portals(s) loaded
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Found WorldEdit. Using it for selections.
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [RankShop] Enabling RankShop v1.3.1
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [RankShop] Config.yml found, loading!
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Enabling HolographicDisplays v2.3.1
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Enabled player relative placeholders with ProtocolLib.
[19:21:36] [Server thread/INFO]: [PlayerPoints] Enabling PlayerPoints v2.1.4
[19:21:37] [Server thread/INFO]: [MyItems] Enabling MyItems v6.4
[19:21:37] [Server thread/INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] MyItems added custom placeholder {myitems_*}
[19:21:37] [Server thread/INFO]: [Vehicraft] Enabling Vehicraft v3.1
[19:21:38] [Server thread/INFO]: [Vehicraft] You are using the latest version!
[19:21:38] [Server thread/INFO]: [SkillAPI] Enabling SkillAPI v3.108
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Registration complete
[19:21:39] [Server thread/INFO]: - 0 skills
[19:21:39] [Server thread/INFO]: - 0 classes
[19:21:39] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Enabling AuctionHouse v3.3
[19:21:39] [Server thread/INFO]: [ChestCommands] Enabling ChestCommands v3.2.0
[19:21:39] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] Enabling FurnitureLib v1.9.9.8
[19:21:39] [Server thread/INFO]: ==========================================[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: FurnitureLibary Version: [0;33;1m1.9.9.8[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Furniture Autor: [0;33;22mSte3et_C0st[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Furniture Website: [0;33;1mhttp://dicecraft.de[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Furniture start load[m
[19:21:39] [Server thread/INFO]: Furniture find ProtectionLib: [0;33;1mfalse[m
[19:21:40] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] FurnitureLib load 0 Objects from: SQLite Database
[19:21:40] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] FurnitureLib have loadet 0 in 00:00.000
[19:21:40] [Server thread/INFO]: [FurnitureLib] FurnitureLib have purged 0 Objects
[19:21:44] [Server thread/INFO]: FurnitureLib load Models(28): Barrels,BlackBoard,CactusPlant,Camera,CampChair,CandyCane,Catapult,Chair,ChristmasTree,Crossbow,Fence,GraveStone,Hammock,HumanSkeleton,Lantern,Log,MailBox,SchoolChair,SchoolTable,SleepingBag,SnowGolem,Sofa,Sunshade,TV,Table,Tent1,Trunk,WaxCandle[m
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [0;32;22mFurniture load finish :)[m
[19:21:44] [Server thread/INFO]: ==========================================[m
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [FurnitureMaker] Enabling FurnitureMaker v1.8.5
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Enabling PlayerVaults v4.0.3
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Added PUMPKIN to list of blocked materials.
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Added DIAMOND_BLOCK to list of blocked materials.
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [PlayerVaults] Loaded lang for english
[19:21:44] [Server thread/INFO]: Cracked by Sauron for BlackSpigot[m
[19:21:44] [Server thread/INFO]: [MyCommand] Enabling MyCommand v5.3.4
[19:21:44] [Server thread/INFO]: *-=-=-=-=-=-=-=-=-=-* MyCommand *-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Vault : Ok. Hooked on Vault 1.6.7-b${env.TRAVIS_BUILD_NUMBER}
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Command file(s) found : 1
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Config : Ready.
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | PlaceholderAPI: Hooked, Ok.
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Custom commands loaded : 38
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Version: 5.3.4
[19:21:44] [Server thread/INFO]: | Author : emmerrei a.k.a Ivanpro
[19:21:46] [Server thread/INFO]: | You are running the latest version of MyCommand.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: *-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*  Done!  *-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-*
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [RunesEnchant] Enabling RunesEnchant v4.3
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Enabling Essentials v2.15.0.1
[19:21:46] [Server thread/INFO]: Attempting to convert old kits in config.yml to new kits.yml
[19:21:46] [Server thread/INFO]: No kits found to migrate.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.8.3+ BlockStateMeta provider as mob spawner provider.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Reflection based provider as spawn egg provider.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.9+ BasePotionData provider as potion meta provider.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: Using locale en_US
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Spigot 1.7.10+ ServerListPingEvent iterator
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Starting Metrics. Opt-out using the global bStats config.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Vault][Economy] Essentials Economy hooked.
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Vault based permissions (PermissionsEx)
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Heads] Enabling Heads v1.16.3
[19:21:46] [Server thread/INFO]: [Heads] [0;31;22mCracked by 1l2e4yruzp[m
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Loaded cache file (1867.91 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Loaded Menu Config with 19 Menus (32.14 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Loaded Lang File with 111 messages (23.61 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Loaded Main Config (10.12 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [Heads] Heads plugin enabled with 17048 heads (2024.51 ms)
[19:21:48] [Server thread/INFO]: [ActionHealth] Enabling ActionHealth v3.2.6
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [Citizens] Enabling Citizens v2.0.22-SNAPSHOT (build 1487)
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [CustomShops] Enabling CustomShops v1.3.9.2
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [CustomShops] CustomShops has hooked into Vault
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [TradeMe] Enabling TradeMe v5.0.0.4
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m Version 5.0.0.4 has been enabled[m
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m PlayerPoints plugin was found![m
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m McMMO plugin was found![m
[19:21:49] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m Vault plugin was found![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;36;22m[TradeMe][0;33;22m Connected to sqlite[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: Plugin succefully cracked by: XBLModZzz @BSMC[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [UnrealShop] Enabling UnrealShop v1.9.2
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;32;22m---------[ [0;32;1mPlugin Initializing [0;32;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mPlugin name: [0;32;1mUnrealShop[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mAuthor: [0;32;1mNightExpress[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mVersion: [0;32;1m1.9.2[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mServer version: [0;32;1mv1_12_R1 / OK![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;36;22m---------[ [0;36;1mHooks Initializing [0;36;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mVault: [0;32;1mSuccess![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mCitizens: [0;32;1mSuccess![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;33;22m---------[ [0;33;1mLoading Plugin Data [0;33;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mCategories Loaded: [0;32;1m3[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mShops Loaded: [0;32;1m1[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;36;22m---------[ [0;36;1mHooks Initializing [0;36;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mVault: [0;32;1mSuccess![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mCitizens: [0;32;1mSuccess![m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;33;22m---------[ [0;33;1mLoading Plugin Data [0;33;22m]---------[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mCategories Loaded: [0;32;1m3[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mShops Loaded: [0;32;1m1[m
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Enabling AdvancedAchievements v5.11.0
[19:21:50] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Loading and backing up configuration files...
[19:21:51] [Server thread/WARN]: [AdvancedAchievements] Overriding configuration: disabling PetMasterGive and PetMasterReceive categories.
[19:21:51] [Server thread/WARN]: [AdvancedAchievements] Ensure you have placed Pet Master with a minimum version of 1.4 in your plugins folder or add PetMasterGive and PetMasterReceive to the DisabledCategories list in config.yml.
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Loaded 52 achievements in 45 categories.
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] 2 disabled categories: [PetMasterGive, PetMasterReceive]
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Registering event listeners...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Initialising database...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Setting up command executor and custom tab completers...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Launching scheduled tasks...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Registering permissions...
[19:21:51] [Thread-20/INFO]: [AdvancedAchievements] Checking for plugin update...
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [AdvancedAchievements] Plugin has finished loading and is ready to run! Took 1277ms.
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Enabling EssentialsChat v2.15.0.1
[19:21:51] [Server thread/INFO]: [DiceFurniture] Enabling DiceFurniture v3.2.1.4
[19:21:54] [Server thread/INFO]: [EnchantmentAPI] Enabling EnchantmentAPI v1.0.6
[19:21:56] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling EnchantmentAPI v1.0.6 (Is it up to date?)
java.lang.NoSuchFieldError: COOKED_SALMON
  at com.sucy.enchant.active.Rejuvenating.<init>(Rejuvenating.java:18) ~[?:?]
  at com.sucy.enchant.EnchantmentPack.registerEnchantments(EnchantmentPack.java:84) ~[?:?]
  at com.sucy.enchant.EnchantmentAPI.registerEnchantments(EnchantmentAPI.java:134) ~[?:?]
  at com.sucy.enchant.EnchantmentAPI.onEnable(EnchantmentAPI.java:51) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [EnchantmentPack] Enabling EnchantmentPack v1.0.3
[19:21:56] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling EnchantmentPack v1.0.3 (Is it up to date?)
java.lang.NoSuchFieldError: SALMON
  at com.sucy.enchant.EnchantsListener.<clinit>(EnchantsListener.java:86) ~[?:?]
  at com.sucy.enchant.EnchantmentPack.onEnable(EnchantmentPack.java:71) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Enabling CitizensCMD v2.1
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [0;37;1m[[0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD[0;37;1m][m [0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD [0;30;1m[3m2.1 [0;30;1mBy [0;36;22mMateus Moreira [0;31;[email protected][m
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [0;37;1m[[0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD[0;37;1m][m [0;37;22mUsing [0;32;1mEnglish [0;37;22mmessages![m
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [0;37;1m[[0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD[0;37;1m][m [0;37;22mUsing [0;32;1mPlaceholderAPI[0;37;22m![m
[19:21:56] [Server thread/INFO]: [0;37;1m[[0;36;22mCitizens[0;31;1mCMD[0;37;1m][m [0;37;22mUsing [0;32;1mVult[0;37;22m![m
[19:21:57] [Server thread/INFO]: [EssentialsXMPP] Enabling EssentialsXMPP v2.15.0.1
[19:21:57] [Server thread/WARN]: config broken for xmpp
[19:21:57] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Enabling EssentialsSpawn v2.15.0.1
[19:21:57] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.9;caf0ad9
[19:21:58] [Server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.
[19:21:58] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_12_R2 as the Bukkit adapter
[19:21:59] [Server thread/INFO]: [CrazyEnchantments] Enabling CrazyEnchantments v1.7.9.3.8
[19:21:59] [Server thread/INFO]: [Denizen] Enabling Denizen v1.0.3-SNAPSHOT (build 1655-REL)
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mInitializing Denizen Core v1.20 (Build 171), implementation for Bukkit version 1.0.3-SNAPSHOT (build 1655-REL) [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;35;1m+-------------------------+ [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;33;1m _/_ _ ._ _ _ [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;33;1m(/(-/ )/ /_(-/ ) [0;37;22m scriptable minecraft [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;37;22mby: [0;37;1mmcmonkey, Morphan1, aufdemrand and others [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;37;22mChat with us at: [0;37;1m https://discord.gg/Q6pZGSR [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;37;22mOr learn more at: [0;37;1m https://denizenscript.com [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;37;22mversion: [0;37;1m1.0.3-SNAPSHOT (build 1655-REL) [m
[19:22:02] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1m[0;35;1m+-------------------------+ [m
[19:22:04] [Server thread/INFO]: [0;35;1m [0;32;1mOKAY! [0;37;1mLoaded core commands: [showfake, invisible, animate, ban, modifyblock, cast, midi, else, explode, sidebar, cooldown,
          weather, action, scoreboard, if, give, worldborder, chunkload, lookclose, zap, execute, mount, announce, push, fail, firework,
          advancement, light, reset, hurt, nbt, viewer, wait, flag, log, despawn, webget, goto, attack, event, stand, map, resume,
          break, strike, health, team, trigger, fly, itemcooldown, disengage, gamerule, kick, playsound, rename, chat, anchor, fish,
          leash, queue, rotate, sign, run, experience, while, playeffect, bossbar, narrate, vulnerable, pushable, create, trait, finish,
          shoot, oxygen, walkto, group, yaml, statistic, fakeitem, pose, blockcrack, schematic, sync, look, pause, feed, take, toast,
          compass, adjust, animatechest, glow, drop, note, teleport, choose, actionbar, inventory, title, remove, sql, switch, head,
          foreach, random, repeat, define, heal, copyblock, filecopy, sit, burn, runtask, debug, determine, assignment, permission,
          follow, displayitem, scribe, async, createworld, spawn, equip, money, engage, time, inject, mark, age, walk] [m
[19:22:04] [Server thread/INFO]: [0;35;1m [0;32;1mOKAY! [0;37;1mLoaded core triggers: [CHAT, CLICK, PROXIMITY, DAMAGE] [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dBiome as b [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dChunk as ch [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dColor as co [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dCuboid as cu [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dEllipsoid as ellipsoid [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dEntity as e [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dInventory as in [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dItem as i [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dLocation as l [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dMaterial as m [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dNPC as n [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dPlayer as p [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dPlugin as pl [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dWorld as w [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: CustomObject as custom [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dList as li [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dList as fl [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: dScript as s [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: Element as el [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: Duration as d [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mRegistered: ScriptQueue as q [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;35;1m [0;32;1mOKAY! [0;37;1mAdded objects to the ObjectFetcher [b, d, ch, e, in, fl, custom, el, i, co, l, m, n, ellipsoid, p, q, cu, s, w, pl, li] [m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Enabling CitizensBooks v2.4.7
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] ============== BEGIN LOAD ==============
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] bStats Metrics starting...
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Your server is running version v1_12_R1!
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Vault found, try hooking!
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] PlaceholderAPI found, try hooking!
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Citizens found, try hooking!
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] ============== END LOAD ==============
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [Machines] Enabling Machines v2.2
[19:22:05] [Server thread/INFO]: ---------------[m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;37;22mEnabling [0;33;1mMachines[0;37;22m Version: [0;32;1m2.2[0;37;22m.[m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;37;22mWORLDEDIT: [0;32;22mYes[m
[19:22:05] [Server thread/INFO]: [0;37;22mVAULT: [0;32;22mYes[m
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [0;33;1mFailed to check for a update on Spigot. Exception: [0;31;1mjava.lang.NullPointerException[m
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [0;33;1mMachines[0;37;22m> [0;32;1mHas been enabled![m
[19:22:06] [Server thread/INFO]: ---------------[m
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Enabling WorldGuard v6.2.1;84bc322
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) TNT ignition is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lighters are PERMITTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lava fire is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world'
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) TNT ignition is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lighters are PERMITTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lava fire is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_nether'
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) TNT ignition is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lighters are PERMITTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lava fire is blocked.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Fire spread is UNRESTRICTED.
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_the_end'
[19:22:06] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading region data...
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Enabling MythicMobs v4.5.0-2580
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loading MythicMobs for Bukkit v1_12_R1 (Minecraft 1.12)...
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs mcMMO Support has been enabled!
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs MMOItems Support has been enabled!
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs SkillAPI Support has been enabled!
[19:22:07] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs Vault Support has been enabled!
[19:22:07] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] ?[33m Compatibility Error for '[4mWorldGuard[0m[33m': [37mPlugin not found
[19:22:07] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] ?[33m Config Error for Item '[4mKingsCrown[0m[33m' in 'ExampleItems.yml': [37mMaterial type 'GOLDEN_HELMET' not found
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 5 mobs.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 3 vanilla mob overrides.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 0 mob stacks.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 3 skills.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 2 random spawns.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 3 mythic items.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 2 drop tables.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Loaded 0 mob spawners.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] MythicMobs configuration file loaded successfully.
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] Started up bStats Metrics
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [MythicMobs] [32m? MythicMobs v4.5.0 (build 2580) has been successfully loaded![0m
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Enabling Quests v3.5.9-b586
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Attribute Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Attribute Points Reward by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Experience Reward by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Level Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Level Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Reward by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Skill Points Reward by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded Module: Class Level Requirement by Eniripsa96
[19:22:08] [Server thread/ERROR]: [Quests] Failed loading lang files for en-US because they were not found. Using default en-US
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] If the plugin has not generated language files, ensure Quests has write permissions
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] For help, visit https://github.com/FlyingPikachu/Quests/wiki/Casual-%E2%80%90-Translations
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded language en-US. Translations via Crowdin
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Enabling Slimefun vv4.1.15
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Files...
[19:22:08] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Config...
[19:22:09] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Items...
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Researches...
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading World Generators...
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun - GEO] Registering Ore Gen: Oil
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun - GEO] Registering Ore Gen: Nether Ice
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Successfully hooked into WorldEdit!
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Finished!
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Spawners] Enabling Spawners v3.0.3
[19:22:12] [Server thread/INFO]: [Spawners] Using Vault to handle permissions
[19:22:13] [Server thread/INFO]: [Spawners] Using 1.12+ custom packets to send chat messages
[19:22:13] [Server thread/INFO]: [Spawners] Unregistering essentials spawner fix
[19:22:13] [Server thread/INFO]: [Shop] Enabling Shop v1.7.3.2
[19:22:14] [Server thread/INFO]: [Shop] Shops will use emerald as the currency on the server.
[19:22:14] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] Enabling QualityArmory v1.1.133
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 40mm
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 50bmg
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 556
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 762
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: 9mm
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: fuel
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: fusion_cell
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: mininuke
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: musketball
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: rocket
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading AmmoType: shell
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: flashbang
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: grenade
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: incendarygrenade
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: LightSaberBlue
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: LightSaberRed
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: medkitcamo
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Misc: smokegrenade
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: 10mm
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: aa12
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: ak47
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: ak47u
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m41pulserifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: arcgun9
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: asval
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: auto9
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: awp
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: barrett
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: blaster
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: cz65
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: dp27
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: dragunov
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: enfield
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: famas
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: fatman
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: flamer
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: flintlockpistol
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: fnfal
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: fnfiveseven
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: fnp90
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: glock
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: alienneedler
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: unscassaultrifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: henryrifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: pulserifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: homingrpg
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: instituterifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: kar98k
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: lazerrifle
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m16
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m40
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m4a1s
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m4a1sburst
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: m79
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mac10
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: magnum
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: makarov
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mauser
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: minigun
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mk19
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mp40
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: mp5k
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: musket
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: p30
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: pkp
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: ppsh41
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: remington
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: rpg
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: rpk
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sawedoffshotgun
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sg553
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: skorpion
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sks
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: spas12
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sten
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sturmgewehr44
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: sw1911
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: thatgun
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: ump
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: uzi
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: vera
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Gun: vz58
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Attachment: awpasiimov
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Attachment: p30silenced
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Armor: assaulthelmet
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Armor: ncrhelmet
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Armor: skimask
[19:22:16] [Server thread/INFO]: [QualityArmory] -Loading Armor: ushanka
[19:22:17] [Server thread/INFO]: [iN_Blocks] Enabling iN_Blocks v1.6
[19:22:18] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Enabling AdvancedEnchantments v4.4.7
[19:22:19] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] internal minecraft ver.: 112
[19:23:00] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Successfully hooked into WorldGuard
[19:23:21] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments NBTAPI] Found Spigot: v1_12_R1! Trying to find NMS support
[19:23:21] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments NBTAPI] NMS support 'MC1_12_R1' loaded!
[19:23:32] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Enabling MMOItems v4.2.5
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] [32mA new update is available: 4.4.1 (you are running 4.2.5)[37m
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] [32mDownload it here: https://www.spigotmc.org/resources/39267 [37m
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Detected Bukkit Version: v1_12_R1
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Hooked onto WorldGuard
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Hooked onto PlaceholderAPI
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Hooked onto MythicMobs
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Hooked onto SkillAPI
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Loading item updater data, please wait...
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Loading drop tables, please wait...
[19:23:33] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Loading recipes, please wait...
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Enabling Shopkeepers v2.2.1
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Citizens found, enabling NPC shopkeepers.
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Loading data of 13 shopkeepers..
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [ItemJoin] Enabling ItemJoin v4.9
[19:23:34] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;32;1mChecking for updates...[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;31;1mYour current version: v[0;31;1m4.9[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;31;1mA new version of ItemJoin is available: [0;32;1mv5.0.1[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;32;1mGet it from: https://www.spigotmc.org/resources/itemjoin.12661/history[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;32;1mIf you wish to auto update, please type /ItemJoin AutoUpdate[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;32;1mhas been Enabled![m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [LastHolo] Enabling LastHolo v2.1.0.9
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[21m< UPDATE > [0;33;1mNew update for LastHolo is available. Check them out in '[0;37;1mhttps://bit.ly/2IY9hDb[0;32;1m'[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;34;1m[LastHolo] [0;37;22mHooked into [0;33;1mWorldGuard.[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [LH] WorldGuard Version - 6.0 +[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [0;34;1m[LastHolo] [0;37;22mPlugin [0;32;1msuccessfully enabled[0;37;22m, have a fancy chat there, enjoy ;)[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Enabling BetterEnchants v3.0
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] ==== Handling Defaults ====
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Global Defaults
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Antitoxin
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Blazing Touch
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Cranial Strike
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Decapitation
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Frostbite
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Highlander
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Infusion
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Lifesteal
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Meditation
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Multishot
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Paralyze
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Poison
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Saturation
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Shellshock
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Staggering Blow
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Handled Defaults for Wither Aspect
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] ==== Finished Handling Defaults ====
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RPGItems] Enabling RPGItems v3.5.448
[19:23:35] [Server thread/WARN]: [RPGItems] Could not save en_GB.lang to plugins\RPGItems\locale\en_GB.lang because en_GB.lang already exists.
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RPGItems] WorldGuard version 6.2.1 : 6.2.1;84bc322 found
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Registering session handler think.rpgitems.support.WGHandler
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RPGItems] The updater is currently under maintenance,
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RPGItems] Please check [0;30;1m[3m[21mwww.github.com/NyaaCat/RPGitems-reloaded[m for updates.[m
[19:23:35] [Server thread/INFO]: [RandomPackage] Enabling RandomPackage v16-pre-release-2
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mAegis[0;31;1m", [0;37;1m#0![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mAtomic Detonate[0;31;1m" ([0;37;1m#10[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mAtomic Detonate[0;31;1m" ([0;37;1m#10[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mBoss Slayer[0;31;1m" ([0;37;1m#21[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mBoss Slayer[0;31;1m" ([0;37;1m#21[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;36;22mStarted Timer for enchant [0;37;22mCommander[0;36;22m, repeating every [0;32;1m200 ticks (10 seconds)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;36;22mStarted Timer for enchant [0;37;22mDestruction[0;36;22m, repeating every [0;32;1m240 ticks (12 seconds)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many alchemist upgrade values for enchant "[0;37;1mDiminish[0;31;1m", [0;37;1m#39![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mDiminish[0;31;1m", [0;37;1m#39![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mDivine Enlighted[0;31;1m" ([0;37;1m#41[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mDivine Enlighted[0;31;1m" ([0;37;1m#41[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mDivine Immolation[0;31;1m" ([0;37;1m#42[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mDivine Immolation[0;31;1m" ([0;37;1m#42[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mHero Killer[0;31;1m" ([0;37;1m#71[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mHero Killer[0;31;1m" ([0;37;1m#71[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many alchemist upgrade values for enchant "[0;37;1mHijack[0;31;1m", [0;37;1m#72![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mHijack[0;31;1m", [0;37;1m#72![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;36;22mStarted Timer for enchant [0;37;22mImplants[0;36;22m, repeating every [0;32;1m180 ticks (9 seconds)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mLethal Sniper[0;31;1m" ([0;37;1m#83[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mLethal Sniper[0;31;1m" ([0;37;1m#83[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mMaster Blacksmith[0;31;1m" ([0;37;1m#84[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mMaster Blacksmith[0;31;1m" ([0;37;1m#84[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1malchemist[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mMaster Inquisitive[0;31;1m" ([0;37;1m#91[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing "[0;37;1mtinkerer[0;31;1m" for enchant "[0;37;1mMaster Inquisitive[0;31;1m" ([0;37;1m#91[0;31;1m)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many alchemist upgrade values for enchant "[0;37;1mPlanetary Deathbringer[0;31;1m", [0;37;1m#108![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mPlanetary Deathbringer[0;31;1m", [0;37;1m#108![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;36;22mStarted Timer for enchant [0;37;22mProtection[0;36;22m, repeating every [0;32;1m120 ticks (6 seconds)[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many alchemist upgrade values for enchant "[0;37;1mShadow Assassin[0;31;1m", [0;37;1m#122![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;31;1mMissing or too many tinkerer xp values for enchant "[0;37;1mShadow Assassin[0;31;1m", [0;37;1m#122![m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;32;1mCurrent rarities: [0;37;1mLEGENDARY, ULTIMATE, ELITE, SIMPLE, HEROIC, UNIQUE, SOUL[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage][m [0;31;1mSilkSpawners integration unsuccessful[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage][m [0;32;1mLoaded 0 existing placed tnt[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage][m [0;32;1mLoaded 0 existing primed tnt[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage][m [0;32;1mLoaded 0 custom living creepers[m
[19:23:38] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;32;1mLoaded 27 global kits & fallen heroes[m
[19:23:39] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;32;1mLoaded 7 evolution kits[m
[19:23:40] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Enabling ChestShop v3.9.2 (build 86)
[19:23:40] [Server thread/WARN]: SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
[19:23:40] [Server thread/WARN]: SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
[19:23:40] [Server thread/WARN]: SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [ChestShop] LWC version 1.9.4 loaded.
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Vault loaded! Found an economy plugin!
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [RPGFood] Enabling RPGFood v2.2.4
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;32;22m---------[ [0;32;1mPlugin Initializing [0;32;22m]---------[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mPlugin name: [0;32;1mRPGFood[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mAuthor: [0;32;1mNightExpress[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mVersion: [0;32;1m2.2.4[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;36;22m---------[ [0;36;1mHooks Initializing [0;36;22m]---------[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mMythicMobs: [0;32;1mSuccess![m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;33;22m---------[ [0;33;1mSettings Initializing [0;33;22m]---------[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: [0;37;22m> [0;37;1mFoods Loaded: [0;32;1m3[m
[19:23:41] [Server thread/INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[19:23:42] [Server thread/INFO]: Done (161.429s)! For help, type "help" or "?"
[19:23:42] [Server thread/INFO]: [0;30;1m([0;31;22m[21mFAWE[0;30;1m)[m[0;37;22m Plugin 'WorldGuard' found. Using it now.[m
[19:23:42] [Server thread/INFO]: [0;30;1m([0;31;22m[21mFAWE[0;30;1m)[m[0;37;22m Detected class org.bukkit.event.block.BlockExplodeEvent[m
[19:23:42] [Craft Scheduler Thread - 2/INFO]: [mcMMO] Cleaned backup files. Deleted 1 of 3 files.
[19:23:42] [Server thread/INFO]: [ViaVersion] ViaVersion detected server version: 1.12.2(340)
[19:23:43] [Craft Scheduler Thread - 8/WARN]: [ViaVersion] Plugin ViaVersion v1.6.0 generated an exception while executing task 33
java.lang.NullPointerException: null
  at us.myles.ViaVersion.update.UpdateUtil.getNewestVersion(UpdateUtil.java:114) ~[?:?]
  at us.myles.ViaVersion.update.UpdateUtil.getUpdateMessage(UpdateUtil.java:66) ~[?:?]
  at us.myles.ViaVersion.update.UpdateUtil.access$000(UpdateUtil.java:17) ~[?:?]
  at us.myles.ViaVersion.update.UpdateUtil$2.run(UpdateUtil.java:47) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:76) ~[spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftAsyncTask.run(CraftAsyncTask.java:52) [spigot.jar:git-Spigot-dcd1643-e60fc34]
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
[19:23:44] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [AlchemicalArrows] New version available. Your Version = 2.3.5. New Version = 3.0.0-BETA2
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [INFO] [BannerBoard] Loading images...[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [INFO] [BannerBoard] Succesfully loaded 0 image(s).[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [INFO] [BannerBoard] Connecting to skinrender.com with key ***********EY_HERE...[m
[19:23:44] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [EnchantedFurnace] Autosave complete, took 0.000000 seconds
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [CS-CoreLib - Protection] Loaded Protection Module "WorldGuard"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [CS-CoreLib - Protection] Loaded Protection Module "LWC"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Found a new version available: v2.3.2
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Download it on Bukkit Dev:
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] dev.bukkit.org/bukkit-plugins/holographic-displays
[19:23:44] [Craft Scheduler Thread - 48/INFO]: [0;33;1mMachines[0;37;22m> Was loaded (0) Machine.[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [0;36;22m###################### - Slimefun - ######################[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [0;36;22mSuccessfully loaded 467 Items (225 Researches)[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [0;36;22m( 467 Items from Slimefun, 0 Items from Addons )[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [0;36;22m##########################################################[m
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks for World "world"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] This may take a long time...
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks... 100% (FINISHED - 0ms)
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loaded a total of 0 Blocks for World "world"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks for World "world_nether"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] This may take a long time...
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks... 100% (FINISHED - 0ms)
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loaded a total of 0 Blocks for World "world_nether"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks for World "world_the_end"
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] This may take a long time...
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loading Blocks... 100% (FINISHED - 1ms)
[19:23:44] [Server thread/INFO]: [Slimefun] Loaded a total of 0 Blocks for World "world_the_end"
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [Citizens] Loaded 13 NPCs.
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [0;35;1m [0;31;1mERROR! [0;37;1mWoah! No scripts in /plugins/Denizen/scripts/ to load! [m
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mScanning 0 world scripts... [m
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [Denizen] [0;37;1mReloading script events... [m
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [0;33;1m+> [] [0;37;1m[0;35;1m+-------------------------+ [m
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] Checking for updates...
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 43/INFO]: [Vault] Checking for Updates ...
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [CitizensBooks] No new version available!
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 11/WARN]: [Heads] A newer version of Heads, Heads v2.3.3, is available for download
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 11/WARN]: [Heads] You are currently using Heads v1.16.3
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [Quests] 4 Quest(s) loaded.
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [Quests] 8 Event(s) loaded.
[19:23:45] [Server thread/INFO]: [Quests] 857 Phrase(s) loaded.
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 43/WARN]: [Vault] Stable Version: 1.7.1 is out! You are still running version: 1.6.7
[19:23:45] [Craft Scheduler Thread - 43/WARN]: [Vault] Update at: https://dev.bukkit.org/projects/vault
[19:23:46] [Craft Scheduler Thread - 6/INFO]: [PlaceholderAPI] 126 placeholder expansions are available on the cloud.
[19:23:46] [Thread-26/INFO]: [CS-CoreLib - Updater] CS-CoreLib is up to date!
[19:23:47] [Thread-27/INFO]: [CS-CoreLib - Updater] Slimefun is up to date!
[19:23:48] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Checking for module updates ...
[19:23:48] [Server thread/INFO]: [FeatherBoard] Fetching modules from server ...
[19:23:52] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Successfully hooked into economy plugin (Vault)
[19:24:55] [Craft Scheduler Thread - 7/INFO]: [Metrics] Server returned HTTP response code: 504 for URL: http://mcstats.org/report/Shop
[19:28:52] [Craft Scheduler Thread - 34/INFO]: [EnchantedFurnace] Autosave complete, took 0.000000 seconds
[19:32:09] [Server thread/INFO]: Stopping the server
[19:32:09] [Server thread/INFO]: Stopping server
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [RPGFood] Disabling RPGFood v2.2.4
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Disabling ChestShop v3.9.2 (build 86)
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [RandomPackage] Disabling RandomPackage v16-pre-release-2
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [0;33;22m[RandomPackage] [0;33;1mPlayer backup complete! [0;37;22m(1 UUID; [0;31;1mtook 0.032496322 seconds)[m
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [RPGItems] Disabling RPGItems v3.5.448
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [BetterEnchants] Disabling BetterEnchants v3.0
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [LastHolo] Disabling LastHolo v2.1.0.9
[19:32:09] [Server thread/INFO]: LastHolo disabled, saving up all player's data.[m
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [ItemJoin] Disabling ItemJoin v4.9
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [0;37;22m[[0;33;1mItemJoin[0;37;22m] [0;31;22mDisabled![m
[19:32:09] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Disabling Shopkeepers v2.2.1
[19:32:10] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Disabling MMOItems v4.2.5
[19:32:10] [Server thread/INFO]: [MMOItems] Saving item updater data, please wait...
[19:32:10] [Server thread/INFO]: [AdvancedEnchantments] Disabling AdvancedEnchantments v4.4.7
cái đấy chả liên quan đến topic
 

JustMango

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
16/7/18
2,632
589
700
Hà Nội
studiomango.xyz
@Banbeucmas cho mik hỏi
Nếu mà mik muốn xem những hàm var mà spigot có thì phải làm thế nào
Nhân tiện đang mấy cái bài hướng dẫn tạo code cơ bản